Schema poikkeamispaatos_ja_suunnittelutarveratkaisu.xsd


schema location:  http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/poikkeamispaatos_ja_suunnittelutarveratkaisu/2.0.2/poikkeamispaatos_ja_suunnittelutarveratkaisu.xsd
attribute form default:  unqualified
element form default:  qualified
targetNamespace:  http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/poikkeamispaatos_ja_suunnittelutarveratkaisu
 
Elements  Complex types 
Poikkeamisasia  AbstractPoikkeamisType 
Popast  PoikkeamisasiatType 
Suunnittelutarveasia  PoikkeamisasiaType 
PopastType 
SuunnittelutarveasiatType 
SuunnittelutarveasiaType 


schema location:  http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset/2.0.3/yhteiset.xsd
attribute form default:  unqualified
element form default:  qualified
targetNamespace:  http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
 
Complex types  Simple types 
AbstractPaikkatietopalveluKohde  AineistonTilaType 
AbstractYmparistotoimiKohde  KaavanvaiheType 
AineistotoimituksentiedotType  KayttotarkoitusKoodiType 
AineistotoimitusType  KiinteistotunnusType 
HenkilonnimiType  KuntaRooliKoodiType 
KasittelynTilaType  LuontiTapaType 
KayttotarkoitusType  MuutosTilaType 
KiinteistoType  OsoiteTilaType 
LausunnotType  SijaintiepavarmuusType 
LausuntoType  SuunnittelijaRoolikoodiType 
LiiteType  TasosijaintiType 
LupamaarayksetType  ToimialaType 
LuvanTunnisteTiedotType  ToimitustapaType 
MuuTunnusType  TyonjohtajaRooliKoodiType 
NimiType  ViittausType 
OsapuoletType  VRKRooliKoodiType 
OsapuoliType 
OsoiteType 
PaatoksetType 
PaatospoytakirjaType 
PaatosType 
PaivamaaratType 
PostiosoiteType 
RakennuksenTunnusType 
RakennusLuvanTunnusType 
RakennuspaikkaType 
RakennusrasiteType 
RakennusvalvontaLiiteType 
RakennusvalvontaSijaintiType 
Referenssipiste 
SijaintitietoType 
SijaintiType 
SuunnittelijaType 
TilamuutosType 
TyonjohtajaType 
YhteisjarjestelyType 
YhteyshenkiloType 
element Poikkeamisasia
diagram popast_p1.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/poikkeamispaatos_ja_suunnittelutarveratkaisu
type ppst:PoikkeamisasiaType
properties
content complex
substGrp gml:_Feature
children ppst:kasittelynTilatieto ppst:kuntakoodi ppst:luvanTunnistetiedot ppst:osapuolettieto ppst:rakennuspaikkatieto ppst:sijainti ppst:toimenpidetieto ppst:arvioRakentamisenVaikutuksista ppst:lausuntotieto ppst:paatostieto ppst:lisatiedot ppst:poikkeamiset ppst:vaikutukset ppst:asianTiedot ppst:kayttotapaus
used by
complexType PoikkeamisasiatType
source <xs:element name="Poikkeamisasia" type="ppst:PoikkeamisasiaType" substitutionGroup="gml:_Feature"/>

element Popast
diagram popast_p2.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/poikkeamispaatos_ja_suunnittelutarveratkaisu
type ppst:PopastType
properties
content complex
substGrp gml:_Feature
children ppst:toimituksenTiedot ppst:poikkeamisasiatieto ppst:suunnittelutarveasiatieto
annotation
documentation
Skeeman juurielementti
source <xs:element name="Popast" type="ppst:PopastType" substitutionGroup="gml:_Feature">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Skeeman juurielementti</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element Suunnittelutarveasia
diagram popast_p3.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/poikkeamispaatos_ja_suunnittelutarveratkaisu
type ppst:SuunnittelutarveasiaType
properties
content complex
substGrp gml:_Feature
children ppst:kasittelynTilatieto ppst:kuntakoodi ppst:luvanTunnistetiedot ppst:osapuolettieto ppst:rakennuspaikkatieto ppst:sijainti ppst:toimenpidetieto ppst:arvioRakentamisenVaikutuksista ppst:lausuntotieto ppst:paatostieto ppst:lisatiedot ppst:selvitystieto ppst:asianTiedot ppst:kayttotapaus
used by
complexType SuunnittelutarveasiatType
source <xs:element name="Suunnittelutarveasia" type="ppst:SuunnittelutarveasiaType" substitutionGroup="gml:_Feature"/>

complexType AbstractPoikkeamisType
diagram popast_p4.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/poikkeamispaatos_ja_suunnittelutarveratkaisu
type extension of gml:AbstractFeatureType
properties
base gml:AbstractFeatureType
children ppst:kasittelynTilatieto ppst:kuntakoodi ppst:luvanTunnistetiedot ppst:osapuolettieto ppst:rakennuspaikkatieto ppst:sijainti ppst:toimenpidetieto ppst:arvioRakentamisenVaikutuksista ppst:lausuntotieto ppst:paatostieto ppst:lisatiedot
used by
complexTypes PoikkeamisasiaType SuunnittelutarveasiaType
source <xs:complexType name="AbstractPoikkeamisType">
 
<xs:complexContent>
   
<xs:extension base="gml:AbstractFeatureType">
     
<xs:sequence>
       
<xs:element name="kasittelynTilatieto" type="yht:KasittelynTilaType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
       
<xs:element name="kuntakoodi" type="xs:string" minOccurs="0">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>Kunnat ovat voineet yhdistyä, jolloin lupatasolla tarvitaan myös kuntakoodi</xs:documentation>
         
</xs:annotation>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="luvanTunnistetiedot" type="yht:LuvanTunnisteTiedotType"/>
       
<xs:element name="osapuolettieto" type="yht:OsapuoletType" minOccurs="0"/>
       
<xs:element name="rakennuspaikkatieto" minOccurs="0">
         
<xs:complexType>
           
<xs:sequence>
             
<xs:element name="Rakennuspaikka" minOccurs="0">
               
<xs:complexType>
                 
<xs:complexContent>
                   
<xs:extension base="yht:RakennuspaikkaType">
                     
<xs:sequence>
                       
<xs:element name="paaKayttotarkoitus" minOccurs="0">
                         
<xs:simpleType>
                           
<xs:restriction base="xs:string">
                             
<xs:enumeration value="ympärivuotinen asunto"/>
                             
<xs:enumeration value="loma-asunto"/>
                             
<xs:enumeration value="muu"/>
                           
</xs:restriction>
                         
</xs:simpleType>
                       
</xs:element>
                       
<xs:element name="rantaKytkin" type="xs:boolean" minOccurs="0">
                         
<xs:annotation>
                           
<xs:documentation>Onko kysessä ranta-alue vai ei</xs:documentation>
                         
</xs:annotation>
                       
</xs:element>
                     
</xs:sequence>
                   
</xs:extension>
                 
</xs:complexContent>
               
</xs:complexType>
             
</xs:element>
           
</xs:sequence>
         
</xs:complexType>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="sijainti" type="gml:PointPropertyType">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>Rakennuspaikan sijainti</xs:documentation>
         
</xs:annotation>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="toimenpidetieto" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
         
<xs:complexType>
           
<xs:sequence>
             
<xs:element name="Toimenpide">
               
<xs:complexType>
                 
<xs:sequence>
                   
<xs:element name="rakennustunnus" minOccurs="0">
                     
<xs:complexType>
                       
<xs:sequence>
                         
<xs:element name="valtakunnallinenNumero" type="xs:string" minOccurs="0">
                           
<xs:annotation>
                             
<xs:documentation>Valtakunnallinen numero tulossa</xs:documentation>
                           
</xs:annotation>
                         
</xs:element>
                         
<xs:element name="jarjestysnumero" type="xs:string">
                           
<xs:annotation>
                             
<xs:documentation>Luvan sisälllä juokseva numerointi. VRKta varten yksilöivä koodi</xs:documentation>
                           
</xs:annotation>
                         
</xs:element>
                         
<xs:element name="kiinttun" type="xs:string">
                           
<xs:annotation>
                             
<xs:documentation>Kiinteistötunnus</xs:documentation>
                           
</xs:annotation>
                         
</xs:element>
                         
<xs:element name="rakennusnro" type="xs:string">
                           
<xs:annotation>
                             
<xs:documentation>Rakennusnumero</xs:documentation>
                           
</xs:annotation>
                         
</xs:element>
                         
<xs:element name="aanestysalue" type="xs:string" minOccurs="0">
                           
<xs:annotation>
                             
<xs:documentation>Äänestysalue</xs:documentation>
                           
</xs:annotation>
                         
</xs:element>
                       
</xs:sequence>
                     
</xs:complexType>
                   
</xs:element>
                   
<xs:element name="liite" type="yht:LiiteType" minOccurs="0">
                     
<xs:annotation>
                       
<xs:documentation>Lyhyt selostus tulevasta rakennushankkeesta</xs:documentation>
                     
</xs:annotation>
                   
</xs:element>
                   
<xs:element name="kuvausKoodi">
                     
<xs:simpleType>
                       
<xs:restriction base="xs:string">
                         
<xs:enumeration value="uusi"/>
                         
<xs:enumeration value="laajennus"/>
                         
<xs:enumeration value="perustus"/>
                         
<xs:enumeration value="perusparannus"/>
                         
<xs:enumeration value="uudelleenrakentaminen"/>
                         
<xs:enumeration value="purkaminen"/>
                         
<xs:enumeration value="muu muutostyö"/>
                         
<xs:enumeration value="käyttötarkoitusmuutos"/>
                         
<xs:enumeration value="loma-asunnon muuttaminen vakituiseksi"/>
                       
</xs:restriction>
                     
</xs:simpleType>
                   
</xs:element>
                   
<xs:element name="kerrosala" minOccurs="0">
                     
<xs:annotation>
                       
<xs:documentation>Tähän mennessä käytetty kerrosala m2 ja rakennustyyppi</xs:documentation>
                     
</xs:annotation>
                     
<xs:complexType>
                       
<xs:sequence>
                         
<xs:element name="pintaAla" type="xs:string"/>
                         
<xs:element name="rakennustyyppi" type="xs:string"/>
                       
</xs:sequence>
                     
</xs:complexType>
                   
</xs:element>
                 
</xs:sequence>
               
</xs:complexType>
             
</xs:element>
           
</xs:sequence>
         
</xs:complexType>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="arvioRakentamisenVaikutuksista" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>Arvio rakentamisen vaikutuksista</xs:documentation>
         
</xs:annotation>
         
<xs:complexType>
           
<xs:sequence>
             
<xs:element name="Liite" type="yht:LiiteType"/>
           
</xs:sequence>
         
</xs:complexType>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="lausuntotieto" type="yht:LausunnotType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>Lausunnot (ympäristökeskus, maakunnan liitto, naapurikunta) tarvittaessa</xs:documentation>
         
</xs:annotation>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="paatostieto" type="yht:PaatoksetType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>Viranomaisien asiasta antamat päätökset</xs:documentation>
         
</xs:annotation>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="lisatiedot" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>Hankkeen lisätiedot ja liitteet</xs:documentation>
         
</xs:annotation>
         
<xs:complexType>
           
<xs:sequence>
             
<xs:element name="Lisatiedot">
               
<xs:complexType>
                 
<xs:sequence>
                   
<xs:element name="hallintaoikeus" type="yht:LiiteType" minOccurs="0">
                     
<xs:annotation>
                       
<xs:documentation>Selvitys omistus- ja hallintaoikeudesta</xs:documentation>
                     
</xs:annotation>
                   
</xs:element>
                   
<xs:element name="asioimiskieli" minOccurs="0">
                     
<xs:simpleType>
                       
<xs:restriction base="xs:string">
                         
<xs:enumeration value="suomi"/>
                         
<xs:enumeration value="ruotsi"/>
                       
</xs:restriction>
                     
</xs:simpleType>
                   
</xs:element>
                   
<xs:element name="suoramarkkinointikieltoKytkin" type="xs:boolean" minOccurs="0"/>
                   
<xs:element name="valtakirja" type="yht:LiiteType" minOccurs="0"/>
                   
<xs:element name="kiinteistorekisterikartta" type="yht:LiiteType" minOccurs="0">
                     
<xs:annotation>
                       
<xs:documentation>Kiinteistörekisterikartta ja ajantasainen tieto kaikista maanomistajanaapureista</xs:documentation>
                     
</xs:annotation>
                   
</xs:element>
                   
<xs:element name="oteKaavasta" type="yht:LiiteType" minOccurs="0">
                     
<xs:annotation>
                       
<xs:documentation>Ote kaavasta, kaavaluonnoksesta tai- ehdotuksesta</xs:documentation>
                     
</xs:annotation>
                   
</xs:element>
                   
<xs:element name="ymparistokartta" type="yht:LiiteType" minOccurs="0">
                     
<xs:annotation>
                       
<xs:documentation>Ympäristökartta suunnittelutarveratkaisuhakemukseen</xs:documentation>
                     
</xs:annotation>
                   
</xs:element>
                   
<xs:element name="asemapiirrokset" minOccurs="0">
                     
<xs:complexType>
                       
<xs:sequence>
                         
<xs:element name="asemapiirros" type="yht:LiiteType" maxOccurs="unbounded"/>
                       
</xs:sequence>
                     
</xs:complexType>
                   
</xs:element>
                   
<xs:element name="piirustukset" minOccurs="0">
                     
<xs:complexType>
                       
<xs:sequence>
                         
<xs:element name="piirustus" type="yht:LiiteType" maxOccurs="unbounded"/>
                       
</xs:sequence>
                     
</xs:complexType>
                   
</xs:element>
                   
<xs:element name="tiedottaminen" type="yht:LiiteType" minOccurs="0">
                     
<xs:annotation>
                       
<xs:documentation>Selvityksiä naapureille tiedottamisesta ja kuulemisesta</xs:documentation>
                     
</xs:annotation>
                   
</xs:element>
                   
<xs:element name="liittymalupa" type="yht:LiiteType" minOccurs="0">
                     
<xs:annotation>
                       
<xs:documentation>Liittymälupa yleiselle tielle tarvittaessa</xs:documentation>
                     
</xs:annotation>
                   
</xs:element>
                   
<xs:element name="muuLiite" type="yht:LiiteType" minOccurs="0"/>
                 
</xs:sequence>
               
</xs:complexType>
             
</xs:element>
           
</xs:sequence>
         
</xs:complexType>
       
</xs:element>
     
</xs:sequence>
   
</xs:extension>
 
</xs:complexContent>
</xs:complexType>

element AbstractPoikkeamisType/kasittelynTilatieto
diagram popast_p5.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/poikkeamispaatos_ja_suunnittelutarveratkaisu
type yht:KasittelynTilaType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc unbounded
content complex
children yht:Tilamuutos
source <xs:element name="kasittelynTilatieto" type="yht:KasittelynTilaType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>

element AbstractPoikkeamisType/kuntakoodi
diagram popast_p6.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/poikkeamispaatos_ja_suunnittelutarveratkaisu
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
annotation
documentation
Kunnat ovat voineet yhdistyä, jolloin lupatasolla tarvitaan myös kuntakoodi
source <xs:element name="kuntakoodi" type="xs:string" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Kunnat ovat voineet yhdistyä, jolloin lupatasolla tarvitaan myös kuntakoodi</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element AbstractPoikkeamisType/luvanTunnistetiedot
diagram popast_p7.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/poikkeamispaatos_ja_suunnittelutarveratkaisu
type yht:LuvanTunnisteTiedotType
properties
isRef 0
content complex
children yht:LupaTunnus
source <xs:element name="luvanTunnistetiedot" type="yht:LuvanTunnisteTiedotType"/>

element AbstractPoikkeamisType/osapuolettieto
diagram popast_p8.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/poikkeamispaatos_ja_suunnittelutarveratkaisu
type yht:OsapuoletType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children yht:Osapuolet
source <xs:element name="osapuolettieto" type="yht:OsapuoletType" minOccurs="0"/>

element AbstractPoikkeamisType/rakennuspaikkatieto
diagram popast_p9.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/poikkeamispaatos_ja_suunnittelutarveratkaisu
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children ppst:Rakennuspaikka
source <xs:element name="rakennuspaikkatieto" minOccurs="0">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="Rakennuspaikka" minOccurs="0">
       
<xs:complexType>
         
<xs:complexContent>
           
<xs:extension base="yht:RakennuspaikkaType">
             
<xs:sequence>
               
<xs:element name="paaKayttotarkoitus" minOccurs="0">
                 
<xs:simpleType>
                   
<xs:restriction base="xs:string">
                     
<xs:enumeration value="ympärivuotinen asunto"/>
                     
<xs:enumeration value="loma-asunto"/>
                     
<xs:enumeration value="muu"/>
                   
</xs:restriction>
                 
</xs:simpleType>
               
</xs:element>
               
<xs:element name="rantaKytkin" type="xs:boolean" minOccurs="0">
                 
<xs:annotation>
                   
<xs:documentation>Onko kysessä ranta-alue vai ei</xs:documentation>
                 
</xs:annotation>
               
</xs:element>
             
</xs:sequence>
           
</xs:extension>
         
</xs:complexContent>
       
</xs:complexType>
     
</xs:element>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element AbstractPoikkeamisType/rakennuspaikkatieto/Rakennuspaikka
diagram popast_p10.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/poikkeamispaatos_ja_suunnittelutarveratkaisu
type extension of yht:RakennuspaikkaType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children yht:metatieto yht:yksilointitieto yht:alkuHetki yht:loppuHetki yht:rakennuspaikanKiinteistotieto yht:sijaintitieto yht:kaavanaste yht:kerrosala yht:tasosijainti yht:rakennusoikeusYhteensa yht:uusiKytkin yht:osoite yht:poikkeamislupaVRK ppst:paaKayttotarkoitus ppst:rantaKytkin
source <xs:element name="Rakennuspaikka" minOccurs="0">
 
<xs:complexType>
   
<xs:complexContent>
     
<xs:extension base="yht:RakennuspaikkaType">
       
<xs:sequence>
         
<xs:element name="paaKayttotarkoitus" minOccurs="0">
           
<xs:simpleType>
             
<xs:restriction base="xs:string">
               
<xs:enumeration value="ympärivuotinen asunto"/>
               
<xs:enumeration value="loma-asunto"/>
               
<xs:enumeration value="muu"/>
             
</xs:restriction>
           
</xs:simpleType>
         
</xs:element>
         
<xs:element name="rantaKytkin" type="xs:boolean" minOccurs="0">
           
<xs:annotation>
             
<xs:documentation>Onko kysessä ranta-alue vai ei</xs:documentation>
           
</xs:annotation>
         
</xs:element>
       
</xs:sequence>
     
</xs:extension>
   
</xs:complexContent>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element AbstractPoikkeamisType/rakennuspaikkatieto/Rakennuspaikka/paaKayttotarkoitus
diagram popast_p11.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/poikkeamispaatos_ja_suunnittelutarveratkaisu
type restriction of xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
facets
Kind Value annotation 
enumeration ympärivuotinen asunto 
enumeration loma-asunto 
enumeration muu 
source <xs:element name="paaKayttotarkoitus" minOccurs="0">
 
<xs:simpleType>
   
<xs:restriction base="xs:string">
     
<xs:enumeration value="ympärivuotinen asunto"/>
     
<xs:enumeration value="loma-asunto"/>
     
<xs:enumeration value="muu"/>
   
</xs:restriction>
 
</xs:simpleType>
</xs:element>

element AbstractPoikkeamisType/rakennuspaikkatieto/Rakennuspaikka/rantaKytkin
diagram popast_p12.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/poikkeamispaatos_ja_suunnittelutarveratkaisu
type xs:boolean
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
annotation
documentation
Onko kysessä ranta-alue vai ei
source <xs:element name="rantaKytkin" type="xs:boolean" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Onko kysessä ranta-alue vai ei</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element AbstractPoikkeamisType/sijainti
diagram popast_p13.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/poikkeamispaatos_ja_suunnittelutarveratkaisu
type gml:PointPropertyType
properties
isRef 0
content complex
annotation
documentation
Rakennuspaikan sijainti
source <xs:element name="sijainti" type="gml:PointPropertyType">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Rakennuspaikan sijainti</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element AbstractPoikkeamisType/toimenpidetieto
diagram popast_p14.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/poikkeamispaatos_ja_suunnittelutarveratkaisu
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc unbounded
content complex
children ppst:Toimenpide
source <xs:element name="toimenpidetieto" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="Toimenpide">
       
<xs:complexType>
         
<xs:sequence>
           
<xs:element name="rakennustunnus" minOccurs="0">
             
<xs:complexType>
               
<xs:sequence>
                 
<xs:element name="valtakunnallinenNumero" type="xs:string" minOccurs="0">
                   
<xs:annotation>
                     
<xs:documentation>Valtakunnallinen numero tulossa</xs:documentation>
                   
</xs:annotation>
                 
</xs:element>
                 
<xs:element name="jarjestysnumero" type="xs:string">
                   
<xs:annotation>
                     
<xs:documentation>Luvan sisälllä juokseva numerointi. VRKta varten yksilöivä koodi</xs:documentation>
                   
</xs:annotation>
                 
</xs:element>
                 
<xs:element name="kiinttun" type="xs:string">
                   
<xs:annotation>
                     
<xs:documentation>Kiinteistötunnus</xs:documentation>
                   
</xs:annotation>
                 
</xs:element>
                 
<xs:element name="rakennusnro" type="xs:string">
                   
<xs:annotation>
                     
<xs:documentation>Rakennusnumero</xs:documentation>
                   
</xs:annotation>
                 
</xs:element>
                 
<xs:element name="aanestysalue" type="xs:string" minOccurs="0">
                   
<xs:annotation>
                     
<xs:documentation>Äänestysalue</xs:documentation>
                   
</xs:annotation>
                 
</xs:element>
               
</xs:sequence>
             
</xs:complexType>
           
</xs:element>
           
<xs:element name="liite" type="yht:LiiteType" minOccurs="0">
             
<xs:annotation>
               
<xs:documentation>Lyhyt selostus tulevasta rakennushankkeesta</xs:documentation>
             
</xs:annotation>
           
</xs:element>
           
<xs:element name="kuvausKoodi">
             
<xs:simpleType>
               
<xs:restriction base="xs:string">
                 
<xs:enumeration value="uusi"/>
                 
<xs:enumeration value="laajennus"/>
                 
<xs:enumeration value="perustus"/>
                 
<xs:enumeration value="perusparannus"/>
                 
<xs:enumeration value="uudelleenrakentaminen"/>
                 
<xs:enumeration value="purkaminen"/>
                 
<xs:enumeration value="muu muutostyö"/>
                 
<xs:enumeration value="käyttötarkoitusmuutos"/>
                 
<xs:enumeration value="loma-asunnon muuttaminen vakituiseksi"/>
               
</xs:restriction>
             
</xs:simpleType>
           
</xs:element>
           
<xs:element name="kerrosala" minOccurs="0">
             
<xs:annotation>
               
<xs:documentation>Tähän mennessä käytetty kerrosala m2 ja rakennustyyppi</xs:documentation>
             
</xs:annotation>
             
<xs:complexType>
               
<xs:sequence>
                 
<xs:element name="pintaAla" type="xs:string"/>
                 
<xs:element name="rakennustyyppi" type="xs:string"/>
               
</xs:sequence>
             
</xs:complexType>
           
</xs:element>
         
</xs:sequence>
       
</xs:complexType>
     
</xs:element>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element AbstractPoikkeamisType/toimenpidetieto/Toimenpide
diagram popast_p15.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/poikkeamispaatos_ja_suunnittelutarveratkaisu
properties
isRef 0
content complex
children ppst:rakennustunnus ppst:liite ppst:kuvausKoodi ppst:kerrosala
source <xs:element name="Toimenpide">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="rakennustunnus" minOccurs="0">
       
<xs:complexType>
         
<xs:sequence>
           
<xs:element name="valtakunnallinenNumero" type="xs:string" minOccurs="0">
             
<xs:annotation>
               
<xs:documentation>Valtakunnallinen numero tulossa</xs:documentation>
             
</xs:annotation>
           
</xs:element>
           
<xs:element name="jarjestysnumero" type="xs:string">
             
<xs:annotation>
               
<xs:documentation>Luvan sisälllä juokseva numerointi. VRKta varten yksilöivä koodi</xs:documentation>
             
</xs:annotation>
           
</xs:element>
           
<xs:element name="kiinttun" type="xs:string">
             
<xs:annotation>
               
<xs:documentation>Kiinteistötunnus</xs:documentation>
             
</xs:annotation>
           
</xs:element>
           
<xs:element name="rakennusnro" type="xs:string">
             
<xs:annotation>
               
<xs:documentation>Rakennusnumero</xs:documentation>
             
</xs:annotation>
           
</xs:element>
           
<xs:element name="aanestysalue" type="xs:string" minOccurs="0">
             
<xs:annotation>
               
<xs:documentation>Äänestysalue</xs:documentation>
             
</xs:annotation>
           
</xs:element>
         
</xs:sequence>
       
</xs:complexType>
     
</xs:element>
     
<xs:element name="liite" type="yht:LiiteType" minOccurs="0">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation>Lyhyt selostus tulevasta rakennushankkeesta</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
     
</xs:element>
     
<xs:element name="kuvausKoodi">
       
<xs:simpleType>
         
<xs:restriction base="xs:string">
           
<xs:enumeration value="uusi"/>
           
<xs:enumeration value="laajennus"/>
           
<xs:enumeration value="perustus"/>
           
<xs:enumeration value="perusparannus"/>
           
<xs:enumeration value="uudelleenrakentaminen"/>
           
<xs:enumeration value="purkaminen"/>
           
<xs:enumeration value="muu muutostyö"/>
           
<xs:enumeration value="käyttötarkoitusmuutos"/>
           
<xs:enumeration value="loma-asunnon muuttaminen vakituiseksi"/>
         
</xs:restriction>
       
</xs:simpleType>
     
</xs:element>
     
<xs:element name="kerrosala" minOccurs="0">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation>Tähän mennessä käytetty kerrosala m2 ja rakennustyyppi</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
       
<xs:complexType>
         
<xs:sequence>
           
<xs:element name="pintaAla" type="xs:string"/>
           
<xs:element name="rakennustyyppi" type="xs:string"/>
         
</xs:sequence>
       
</xs:complexType>
     
</xs:element>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element AbstractPoikkeamisType/toimenpidetieto/Toimenpide/rakennustunnus
diagram popast_p16.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/poikkeamispaatos_ja_suunnittelutarveratkaisu
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children ppst:valtakunnallinenNumero ppst:jarjestysnumero ppst:kiinttun ppst:rakennusnro ppst:aanestysalue
source <xs:element name="rakennustunnus" minOccurs="0">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="valtakunnallinenNumero" type="xs:string" minOccurs="0">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation>Valtakunnallinen numero tulossa</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
     
</xs:element>
     
<xs:element name="jarjestysnumero" type="xs:string">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation>Luvan sisälllä juokseva numerointi. VRKta varten yksilöivä koodi</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
     
</xs:element>
     
<xs:element name="kiinttun" type="xs:string">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation>Kiinteistötunnus</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
     
</xs:element>
     
<xs:element name="rakennusnro" type="xs:string">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation>Rakennusnumero</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
     
</xs:element>
     
<xs:element name="aanestysalue" type="xs:string" minOccurs="0">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation>Äänestysalue</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
     
</xs:element>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element AbstractPoikkeamisType/toimenpidetieto/Toimenpide/rakennustunnus/valtakunnallinenNumero
diagram popast_p17.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/poikkeamispaatos_ja_suunnittelutarveratkaisu
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
annotation
documentation
Valtakunnallinen numero tulossa
source <xs:element name="valtakunnallinenNumero" type="xs:string" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Valtakunnallinen numero tulossa</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element AbstractPoikkeamisType/toimenpidetieto/Toimenpide/rakennustunnus/jarjestysnumero
diagram popast_p18.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/poikkeamispaatos_ja_suunnittelutarveratkaisu
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
annotation
documentation
Luvan sisälllä juokseva numerointi. VRKta varten yksilöivä koodi
source <xs:element name="jarjestysnumero" type="xs:string">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Luvan sisälllä juokseva numerointi. VRKta varten yksilöivä koodi</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element AbstractPoikkeamisType/toimenpidetieto/Toimenpide/rakennustunnus/kiinttun
diagram popast_p19.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/poikkeamispaatos_ja_suunnittelutarveratkaisu
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
annotation
documentation
Kiinteistötunnus
source <xs:element name="kiinttun" type="xs:string">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Kiinteistötunnus</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element AbstractPoikkeamisType/toimenpidetieto/Toimenpide/rakennustunnus/rakennusnro
diagram popast_p20.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/poikkeamispaatos_ja_suunnittelutarveratkaisu
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
annotation
documentation
Rakennusnumero
source <xs:element name="rakennusnro" type="xs:string">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Rakennusnumero</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element AbstractPoikkeamisType/toimenpidetieto/Toimenpide/rakennustunnus/aanestysalue
diagram popast_p21.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/poikkeamispaatos_ja_suunnittelutarveratkaisu
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
annotation
documentation
Äänestysalue
source <xs:element name="aanestysalue" type="xs:string" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Äänestysalue</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element AbstractPoikkeamisType/toimenpidetieto/Toimenpide/liite
diagram popast_p22.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/poikkeamispaatos_ja_suunnittelutarveratkaisu
type yht:LiiteType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children yht:kuvaus yht:linkkiliitteeseen yht:muokkausHetki yht:versionumero
annotation
documentation
Lyhyt selostus tulevasta rakennushankkeesta
source <xs:element name="liite" type="yht:LiiteType" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Lyhyt selostus tulevasta rakennushankkeesta</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element AbstractPoikkeamisType/toimenpidetieto/Toimenpide/kuvausKoodi
diagram popast_p23.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/poikkeamispaatos_ja_suunnittelutarveratkaisu
type restriction of xs:string
properties
isRef 0
content simple
facets
Kind Value annotation 
enumeration uusi 
enumeration laajennus 
enumeration perustus 
enumeration perusparannus 
enumeration uudelleenrakentaminen 
enumeration purkaminen 
enumeration muu muutostyö 
enumeration käyttötarkoitusmuutos 
enumeration loma-asunnon muuttaminen vakituiseksi 
source <xs:element name="kuvausKoodi">
 
<xs:simpleType>
   
<xs:restriction base="xs:string">
     
<xs:enumeration value="uusi"/>
     
<xs:enumeration value="laajennus"/>
     
<xs:enumeration value="perustus"/>
     
<xs:enumeration value="perusparannus"/>
     
<xs:enumeration value="uudelleenrakentaminen"/>
     
<xs:enumeration value="purkaminen"/>
     
<xs:enumeration value="muu muutostyö"/>
     
<xs:enumeration value="käyttötarkoitusmuutos"/>
     
<xs:enumeration value="loma-asunnon muuttaminen vakituiseksi"/>
   
</xs:restriction>
 
</xs:simpleType>
</xs:element>

element AbstractPoikkeamisType/toimenpidetieto/Toimenpide/kerrosala
diagram popast_p24.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/poikkeamispaatos_ja_suunnittelutarveratkaisu
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children ppst:pintaAla ppst:rakennustyyppi
annotation
documentation
Tähän mennessä käytetty kerrosala m2 ja rakennustyyppi
source <xs:element name="kerrosala" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Tähän mennessä käytetty kerrosala m2 ja rakennustyyppi</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="pintaAla" type="xs:string"/>
     
<xs:element name="rakennustyyppi" type="xs:string"/>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element AbstractPoikkeamisType/toimenpidetieto/Toimenpide/kerrosala/pintaAla
diagram popast_p25.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/poikkeamispaatos_ja_suunnittelutarveratkaisu
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
source <xs:element name="pintaAla" type="xs:string"/>

element AbstractPoikkeamisType/toimenpidetieto/Toimenpide/kerrosala/rakennustyyppi
diagram popast_p26.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/poikkeamispaatos_ja_suunnittelutarveratkaisu
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
source <xs:element name="rakennustyyppi" type="xs:string"/>

element AbstractPoikkeamisType/arvioRakentamisenVaikutuksista
diagram popast_p27.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/poikkeamispaatos_ja_suunnittelutarveratkaisu
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc unbounded
content complex
children ppst:Liite
annotation
documentation
Arvio rakentamisen vaikutuksista
source <xs:element name="arvioRakentamisenVaikutuksista" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Arvio rakentamisen vaikutuksista</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="Liite" type="yht:LiiteType"/>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element AbstractPoikkeamisType/arvioRakentamisenVaikutuksista/Liite
diagram popast_p28.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/poikkeamispaatos_ja_suunnittelutarveratkaisu
type yht:LiiteType
properties
isRef 0
content complex
children yht:kuvaus yht:linkkiliitteeseen yht:muokkausHetki yht:versionumero
source <xs:element name="Liite" type="yht:LiiteType"/>

element AbstractPoikkeamisType/lausuntotieto
diagram popast_p29.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/poikkeamispaatos_ja_suunnittelutarveratkaisu
type yht:LausunnotType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc unbounded
content complex
children yht:Lausunto
annotation
documentation
Lausunnot (ympäristökeskus, maakunnan liitto, naapurikunta) tarvittaessa
source <xs:element name="lausuntotieto" type="yht:LausunnotType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Lausunnot (ympäristökeskus, maakunnan liitto, naapurikunta) tarvittaessa</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element AbstractPoikkeamisType/paatostieto
diagram popast_p30.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/poikkeamispaatos_ja_suunnittelutarveratkaisu
type yht:PaatoksetType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc unbounded
content complex
children yht:Paatos
annotation
documentation
Viranomaisien asiasta antamat päätökset
source <xs:element name="paatostieto" type="yht:PaatoksetType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Viranomaisien asiasta antamat päätökset</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element AbstractPoikkeamisType/lisatiedot
diagram popast_p31.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/poikkeamispaatos_ja_suunnittelutarveratkaisu
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc unbounded
content complex
children ppst:Lisatiedot
annotation
documentation
Hankkeen lisätiedot ja liitteet
source <xs:element name="lisatiedot" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Hankkeen lisätiedot ja liitteet</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="Lisatiedot">
       
<xs:complexType>
         
<xs:sequence>
           
<xs:element name="hallintaoikeus" type="yht:LiiteType" minOccurs="0">
             
<xs:annotation>
               
<xs:documentation>Selvitys omistus- ja hallintaoikeudesta</xs:documentation>
             
</xs:annotation>
           
</xs:element>
           
<xs:element name="asioimiskieli" minOccurs="0">
             
<xs:simpleType>
               
<xs:restriction base="xs:string">
                 
<xs:enumeration value="suomi"/>
                 
<xs:enumeration value="ruotsi"/>
               
</xs:restriction>
             
</xs:simpleType>
           
</xs:element>
           
<xs:element name="suoramarkkinointikieltoKytkin" type="xs:boolean" minOccurs="0"/>
           
<xs:element name="valtakirja" type="yht:LiiteType" minOccurs="0"/>
           
<xs:element name="kiinteistorekisterikartta" type="yht:LiiteType" minOccurs="0">
             
<xs:annotation>
               
<xs:documentation>Kiinteistörekisterikartta ja ajantasainen tieto kaikista maanomistajanaapureista</xs:documentation>
             
</xs:annotation>
           
</xs:element>
           
<xs:element name="oteKaavasta" type="yht:LiiteType" minOccurs="0">
             
<xs:annotation>
               
<xs:documentation>Ote kaavasta, kaavaluonnoksesta tai- ehdotuksesta</xs:documentation>
             
</xs:annotation>
           
</xs:element>
           
<xs:element name="ymparistokartta" type="yht:LiiteType" minOccurs="0">
             
<xs:annotation>
               
<xs:documentation>Ympäristökartta suunnittelutarveratkaisuhakemukseen</xs:documentation>
             
</xs:annotation>
           
</xs:element>
           
<xs:element name="asemapiirrokset" minOccurs="0">
             
<xs:complexType>
               
<xs:sequence>
                 
<xs:element name="asemapiirros" type="yht:LiiteType" maxOccurs="unbounded"/>
               
</xs:sequence>
             
</xs:complexType>
           
</xs:element>
           
<xs:element name="piirustukset" minOccurs="0">
             
<xs:complexType>
               
<xs:sequence>
                 
<xs:element name="piirustus" type="yht:LiiteType" maxOccurs="unbounded"/>
               
</xs:sequence>
             
</xs:complexType>
           
</xs:element>
           
<xs:element name="tiedottaminen" type="yht:LiiteType" minOccurs="0">
             
<xs:annotation>
               
<xs:documentation>Selvityksiä naapureille tiedottamisesta ja kuulemisesta</xs:documentation>
             
</xs:annotation>
           
</xs:element>
           
<xs:element name="liittymalupa" type="yht:LiiteType" minOccurs="0">
             
<xs:annotation>
               
<xs:documentation>Liittymälupa yleiselle tielle tarvittaessa</xs:documentation>
             
</xs:annotation>
           
</xs:element>
           
<xs:element name="muuLiite" type="yht:LiiteType" minOccurs="0"/>
         
</xs:sequence>
       
</xs:complexType>
     
</xs:element>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element AbstractPoikkeamisType/lisatiedot/Lisatiedot
diagram popast_p32.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/poikkeamispaatos_ja_suunnittelutarveratkaisu
properties
isRef 0
content complex
children ppst:hallintaoikeus ppst:asioimiskieli ppst:suoramarkkinointikieltoKytkin ppst:valtakirja ppst:kiinteistorekisterikartta ppst:oteKaavasta ppst:ymparistokartta ppst:asemapiirrokset ppst:piirustukset ppst:tiedottaminen ppst:liittymalupa ppst:muuLiite
source <xs:element name="Lisatiedot">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="hallintaoikeus" type="yht:LiiteType" minOccurs="0">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation>Selvitys omistus- ja hallintaoikeudesta</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
     
</xs:element>
     
<xs:element name="asioimiskieli" minOccurs="0">
       
<xs:simpleType>
         
<xs:restriction base="xs:string">
           
<xs:enumeration value="suomi"/>
           
<xs:enumeration value="ruotsi"/>
         
</xs:restriction>
       
</xs:simpleType>
     
</xs:element>
     
<xs:element name="suoramarkkinointikieltoKytkin" type="xs:boolean" minOccurs="0"/>
     
<xs:element name="valtakirja" type="yht:LiiteType" minOccurs="0"/>
     
<xs:element name="kiinteistorekisterikartta" type="yht:LiiteType" minOccurs="0">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation>Kiinteistörekisterikartta ja ajantasainen tieto kaikista maanomistajanaapureista</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
     
</xs:element>
     
<xs:element name="oteKaavasta" type="yht:LiiteType" minOccurs="0">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation>Ote kaavasta, kaavaluonnoksesta tai- ehdotuksesta</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
     
</xs:element>
     
<xs:element name="ymparistokartta" type="yht:LiiteType" minOccurs="0">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation>Ympäristökartta suunnittelutarveratkaisuhakemukseen</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
     
</xs:element>
     
<xs:element name="asemapiirrokset" minOccurs="0">
       
<xs:complexType>
         
<xs:sequence>
           
<xs:element name="asemapiirros" type="yht:LiiteType" maxOccurs="unbounded"/>
         
</xs:sequence>
       
</xs:complexType>
     
</xs:element>
     
<xs:element name="piirustukset" minOccurs="0">
       
<xs:complexType>
         
<xs:sequence>
           
<xs:element name="piirustus" type="yht:LiiteType" maxOccurs="unbounded"/>
         
</xs:sequence>
       
</xs:complexType>
     
</xs:element>
     
<xs:element name="tiedottaminen" type="yht:LiiteType" minOccurs="0">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation>Selvityksiä naapureille tiedottamisesta ja kuulemisesta</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
     
</xs:element>
     
<xs:element name="liittymalupa" type="yht:LiiteType" minOccurs="0">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation>Liittymälupa yleiselle tielle tarvittaessa</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
     
</xs:element>
     
<xs:element name="muuLiite" type="yht:LiiteType" minOccurs="0"/>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element AbstractPoikkeamisType/lisatiedot/Lisatiedot/hallintaoikeus
diagram popast_p33.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/poikkeamispaatos_ja_suunnittelutarveratkaisu
type yht:LiiteType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children yht:kuvaus yht:linkkiliitteeseen yht:muokkausHetki yht:versionumero
annotation
documentation
Selvitys omistus- ja hallintaoikeudesta
source <xs:element name="hallintaoikeus" type="yht:LiiteType" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Selvitys omistus- ja hallintaoikeudesta</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element AbstractPoikkeamisType/lisatiedot/Lisatiedot/asioimiskieli
diagram popast_p34.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/poikkeamispaatos_ja_suunnittelutarveratkaisu
type restriction of xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
facets
Kind Value annotation 
enumeration suomi 
enumeration ruotsi 
source <xs:element name="asioimiskieli" minOccurs="0">
 
<xs:simpleType>
   
<xs:restriction base="xs:string">
     
<xs:enumeration value="suomi"/>
     
<xs:enumeration value="ruotsi"/>
   
</xs:restriction>
 
</xs:simpleType>
</xs:element>

element AbstractPoikkeamisType/lisatiedot/Lisatiedot/suoramarkkinointikieltoKytkin
diagram popast_p35.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/poikkeamispaatos_ja_suunnittelutarveratkaisu
type xs:boolean
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="suoramarkkinointikieltoKytkin" type="xs:boolean" minOccurs="0"/>

element AbstractPoikkeamisType/lisatiedot/Lisatiedot/valtakirja
diagram popast_p36.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/poikkeamispaatos_ja_suunnittelutarveratkaisu
type yht:LiiteType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children yht:kuvaus yht:linkkiliitteeseen yht:muokkausHetki yht:versionumero
source <xs:element name="valtakirja" type="yht:LiiteType" minOccurs="0"/>

element AbstractPoikkeamisType/lisatiedot/Lisatiedot/kiinteistorekisterikartta
diagram popast_p37.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/poikkeamispaatos_ja_suunnittelutarveratkaisu
type yht:LiiteType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children yht:kuvaus yht:linkkiliitteeseen yht:muokkausHetki yht:versionumero
annotation
documentation
Kiinteistörekisterikartta ja ajantasainen tieto kaikista maanomistajanaapureista
source <xs:element name="kiinteistorekisterikartta" type="yht:LiiteType" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Kiinteistörekisterikartta ja ajantasainen tieto kaikista maanomistajanaapureista</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element AbstractPoikkeamisType/lisatiedot/Lisatiedot/oteKaavasta
diagram popast_p38.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/poikkeamispaatos_ja_suunnittelutarveratkaisu
type yht:LiiteType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children yht:kuvaus yht:linkkiliitteeseen yht:muokkausHetki yht:versionumero
annotation
documentation
Ote kaavasta, kaavaluonnoksesta tai- ehdotuksesta
source <xs:element name="oteKaavasta" type="yht:LiiteType" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Ote kaavasta, kaavaluonnoksesta tai- ehdotuksesta</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element AbstractPoikkeamisType/lisatiedot/Lisatiedot/ymparistokartta
diagram popast_p39.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/poikkeamispaatos_ja_suunnittelutarveratkaisu
type yht:LiiteType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children yht:kuvaus yht:linkkiliitteeseen yht:muokkausHetki yht:versionumero
annotation
documentation
Ympäristökartta suunnittelutarveratkaisuhakemukseen
source <xs:element name="ymparistokartta" type="yht:LiiteType" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Ympäristökartta suunnittelutarveratkaisuhakemukseen</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element AbstractPoikkeamisType/lisatiedot/Lisatiedot/asemapiirrokset
diagram popast_p40.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/poikkeamispaatos_ja_suunnittelutarveratkaisu
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children ppst:asemapiirros
source <xs:element name="asemapiirrokset" minOccurs="0">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="asemapiirros" type="yht:LiiteType" maxOccurs="unbounded"/>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element AbstractPoikkeamisType/lisatiedot/Lisatiedot/asemapiirrokset/asemapiirros
diagram popast_p41.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/poikkeamispaatos_ja_suunnittelutarveratkaisu
type yht:LiiteType
properties
isRef 0
minOcc 1
maxOcc unbounded
content complex
children yht:kuvaus yht:linkkiliitteeseen yht:muokkausHetki yht:versionumero
source <xs:element name="asemapiirros" type="yht:LiiteType" maxOccurs="unbounded"/>

element AbstractPoikkeamisType/lisatiedot/Lisatiedot/piirustukset
diagram popast_p42.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/poikkeamispaatos_ja_suunnittelutarveratkaisu
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children ppst:piirustus
source <xs:element name="piirustukset" minOccurs="0">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="piirustus" type="yht:LiiteType" maxOccurs="unbounded"/>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element AbstractPoikkeamisType/lisatiedot/Lisatiedot/piirustukset/piirustus
diagram popast_p43.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/poikkeamispaatos_ja_suunnittelutarveratkaisu
type yht:LiiteType
properties
isRef 0
minOcc 1
maxOcc unbounded
content complex
children yht:kuvaus yht:linkkiliitteeseen yht:muokkausHetki yht:versionumero
source <xs:element name="piirustus" type="yht:LiiteType" maxOccurs="unbounded"/>

element AbstractPoikkeamisType/lisatiedot/Lisatiedot/tiedottaminen
diagram popast_p44.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/poikkeamispaatos_ja_suunnittelutarveratkaisu
type yht:LiiteType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children yht:kuvaus yht:linkkiliitteeseen yht:muokkausHetki yht:versionumero
annotation
documentation
Selvityksiä naapureille tiedottamisesta ja kuulemisesta
source <xs:element name="tiedottaminen" type="yht:LiiteType" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Selvityksiä naapureille tiedottamisesta ja kuulemisesta</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element AbstractPoikkeamisType/lisatiedot/Lisatiedot/liittymalupa
diagram popast_p45.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/poikkeamispaatos_ja_suunnittelutarveratkaisu
type yht:LiiteType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children yht:kuvaus yht:linkkiliitteeseen yht:muokkausHetki yht:versionumero
annotation
documentation
Liittymälupa yleiselle tielle tarvittaessa
source <xs:element name="liittymalupa" type="yht:LiiteType" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Liittymälupa yleiselle tielle tarvittaessa</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element AbstractPoikkeamisType/lisatiedot/Lisatiedot/muuLiite
diagram popast_p46.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/poikkeamispaatos_ja_suunnittelutarveratkaisu
type yht:LiiteType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children yht:kuvaus yht:linkkiliitteeseen yht:muokkausHetki yht:versionumero
source <xs:element name="muuLiite" type="yht:LiiteType" minOccurs="0"/>

complexType PoikkeamisasiatType
diagram popast_p47.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/poikkeamispaatos_ja_suunnittelutarveratkaisu
children ppst:Poikkeamisasia
used by
element PopastType/poikkeamisasiatieto
source <xs:complexType name="PoikkeamisasiatType">
 
<xs:sequence>
   
<xs:element ref="ppst:Poikkeamisasia"/>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

complexType PoikkeamisasiaType
diagram popast_p48.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/poikkeamispaatos_ja_suunnittelutarveratkaisu
type extension of ppst:AbstractPoikkeamisType
properties
base ppst:AbstractPoikkeamisType
children ppst:kasittelynTilatieto ppst:kuntakoodi ppst:luvanTunnistetiedot ppst:osapuolettieto ppst:rakennuspaikkatieto ppst:sijainti ppst:toimenpidetieto ppst:arvioRakentamisenVaikutuksista ppst:lausuntotieto ppst:paatostieto ppst:lisatiedot ppst:poikkeamiset ppst:vaikutukset ppst:asianTiedot ppst:kayttotapaus
used by
element Poikkeamisasia
source <xs:complexType name="PoikkeamisasiaType">
 
<xs:complexContent>
   
<xs:extension base="ppst:AbstractPoikkeamisType">
     
<xs:sequence>
       
<xs:element name="poikkeamiset" type="yht:LiiteType" minOccurs="0">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>Selostus poikkeamista ja hakijan perustelut tai erityiset syyt hakemukselle</xs:documentation>
         
</xs:annotation>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="vaikutukset" type="yht:LiiteType" minOccurs="0">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>Hakijan arvio poikkeamista koskevan hakemuksen keskeisistä vaikutuksista, kuten rakentamisen merkittävyydestä ja haitallisuudesta</xs:documentation>
         
</xs:annotation>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="asianTiedot" minOccurs="0">
         
<xs:complexType>
           
<xs:sequence>
             
<xs:element name="Asiantiedot">
               
<xs:complexType>
                 
<xs:sequence>
                   
<xs:element name="vahainenPoikkeaminen" type="xs:string"/>
                   
<xs:element name="poikkeamisasianKuvaus" type="xs:string"/>
                 
</xs:sequence>
               
</xs:complexType>
             
</xs:element>
           
</xs:sequence>
         
</xs:complexType>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="kayttotapaus" type="xs:string" minOccurs="0"/>
     
</xs:sequence>
   
</xs:extension>
 
</xs:complexContent>
</xs:complexType>

element PoikkeamisasiaType/poikkeamiset
diagram popast_p49.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/poikkeamispaatos_ja_suunnittelutarveratkaisu
type yht:LiiteType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children yht:kuvaus yht:linkkiliitteeseen yht:muokkausHetki yht:versionumero
annotation
documentation
Selostus poikkeamista ja hakijan perustelut tai erityiset syyt hakemukselle
source <xs:element name="poikkeamiset" type="yht:LiiteType" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Selostus poikkeamista ja hakijan perustelut tai erityiset syyt hakemukselle</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element PoikkeamisasiaType/vaikutukset
diagram popast_p50.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/poikkeamispaatos_ja_suunnittelutarveratkaisu
type yht:LiiteType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children yht:kuvaus yht:linkkiliitteeseen yht:muokkausHetki yht:versionumero
annotation
documentation
Hakijan arvio poikkeamista koskevan hakemuksen keskeisistä vaikutuksista, kuten rakentamisen merkittävyydestä ja haitallisuudesta
source <xs:element name="vaikutukset" type="yht:LiiteType" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Hakijan arvio poikkeamista koskevan hakemuksen keskeisistä vaikutuksista, kuten rakentamisen merkittävyydestä ja haitallisuudesta</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element PoikkeamisasiaType/asianTiedot
diagram popast_p51.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/poikkeamispaatos_ja_suunnittelutarveratkaisu
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children ppst:Asiantiedot
source <xs:element name="asianTiedot" minOccurs="0">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="Asiantiedot">
       
<xs:complexType>
         
<xs:sequence>
           
<xs:element name="vahainenPoikkeaminen" type="xs:string"/>
           
<xs:element name="poikkeamisasianKuvaus" type="xs:string"/>
         
</xs:sequence>
       
</xs:complexType>
     
</xs:element>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element PoikkeamisasiaType/asianTiedot/Asiantiedot
diagram popast_p52.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/poikkeamispaatos_ja_suunnittelutarveratkaisu
properties
isRef 0
content complex
children ppst:vahainenPoikkeaminen ppst:poikkeamisasianKuvaus
source <xs:element name="Asiantiedot">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="vahainenPoikkeaminen" type="xs:string"/>
     
<xs:element name="poikkeamisasianKuvaus" type="xs:string"/>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element PoikkeamisasiaType/asianTiedot/Asiantiedot/vahainenPoikkeaminen
diagram popast_p53.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/poikkeamispaatos_ja_suunnittelutarveratkaisu
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
source <xs:element name="vahainenPoikkeaminen" type="xs:string"/>

element PoikkeamisasiaType/asianTiedot/Asiantiedot/poikkeamisasianKuvaus
diagram popast_p54.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/poikkeamispaatos_ja_suunnittelutarveratkaisu
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
source <xs:element name="poikkeamisasianKuvaus" type="xs:string"/>

element PoikkeamisasiaType/kayttotapaus
diagram popast_p55.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/poikkeamispaatos_ja_suunnittelutarveratkaisu
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="kayttotapaus" type="xs:string" minOccurs="0"/>

complexType PopastType
diagram popast_p56.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/poikkeamispaatos_ja_suunnittelutarveratkaisu
type extension of gml:AbstractFeatureType
properties
base gml:AbstractFeatureType
children ppst:toimituksenTiedot ppst:poikkeamisasiatieto ppst:suunnittelutarveasiatieto
used by
element Popast
source <xs:complexType name="PopastType">
 
<xs:complexContent>
   
<xs:extension base="gml:AbstractFeatureType">
     
<xs:sequence>
       
<xs:element name="toimituksenTiedot" type="yht:AineistotoimituksentiedotType"/>
       
<xs:element name="poikkeamisasiatieto" type="ppst:PoikkeamisasiatType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
       
<xs:element name="suunnittelutarveasiatieto" type="ppst:SuunnittelutarveasiatType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
     
</xs:sequence>
   
</xs:extension>
 
</xs:complexContent>
</xs:complexType>

element PopastType/toimituksenTiedot
diagram popast_p57.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/poikkeamispaatos_ja_suunnittelutarveratkaisu
type yht:AineistotoimituksentiedotType
properties
isRef 0
content complex
children yht:aineistonnimi yht:aineistotoimittaja yht:tila yht:toimitusPvm yht:kuntakoodi yht:kielitieto yht:metatietotunniste yht:metatietoXMLURL yht:metatietoURL yht:tietotuoteURL
source <xs:element name="toimituksenTiedot" type="yht:AineistotoimituksentiedotType"/>

element PopastType/poikkeamisasiatieto
diagram popast_p58.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/poikkeamispaatos_ja_suunnittelutarveratkaisu
type ppst:PoikkeamisasiatType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc unbounded
content complex
children ppst:Poikkeamisasia
source <xs:element name="poikkeamisasiatieto" type="ppst:PoikkeamisasiatType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>

element PopastType/suunnittelutarveasiatieto
diagram popast_p59.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/poikkeamispaatos_ja_suunnittelutarveratkaisu
type ppst:SuunnittelutarveasiatType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc unbounded
content complex
children ppst:Suunnittelutarveasia
source <xs:element name="suunnittelutarveasiatieto" type="ppst:SuunnittelutarveasiatType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>

complexType SuunnittelutarveasiatType
diagram popast_p60.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/poikkeamispaatos_ja_suunnittelutarveratkaisu
children ppst:Suunnittelutarveasia
used by
element PopastType/suunnittelutarveasiatieto
source <xs:complexType name="SuunnittelutarveasiatType">
 
<xs:sequence>
   
<xs:element ref="ppst:Suunnittelutarveasia"/>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

complexType SuunnittelutarveasiaType
diagram popast_p61.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/poikkeamispaatos_ja_suunnittelutarveratkaisu
type extension of ppst:AbstractPoikkeamisType
properties
base ppst:AbstractPoikkeamisType
children ppst:kasittelynTilatieto ppst:kuntakoodi ppst:luvanTunnistetiedot ppst:osapuolettieto ppst:rakennuspaikkatieto ppst:sijainti ppst:toimenpidetieto ppst:arvioRakentamisenVaikutuksista ppst:lausuntotieto ppst:paatostieto ppst:lisatiedot ppst:selvitystieto ppst:asianTiedot ppst:kayttotapaus
used by
element Suunnittelutarveasia
source <xs:complexType name="SuunnittelutarveasiaType">
 
<xs:complexContent>
   
<xs:extension base="ppst:AbstractPoikkeamisType">
     
<xs:sequence>
       
<xs:element name="selvitystieto" minOccurs="0">
         
<xs:complexType>
           
<xs:sequence>
             
<xs:element name="Selvitys" type="yht:LiiteType" minOccurs="0">
               
<xs:annotation>
                 
<xs:documentation>Hakijan selvitys rakentamisen ja rakennuspaikan vaikutuksien arviointia varten</xs:documentation>
               
</xs:annotation>
             
</xs:element>
           
</xs:sequence>
         
</xs:complexType>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="asianTiedot" minOccurs="0">
         
<xs:complexType>
           
<xs:sequence>
             
<xs:element name="Asiantiedot">
               
<xs:complexType>
                 
<xs:sequence>
                   
<xs:element name="vahainenPoikkeaminen" type="xs:string"/>
                   
<xs:element name="suunnittelutarveasianKuvaus" type="xs:string"/>
                 
</xs:sequence>
               
</xs:complexType>
             
</xs:element>
           
</xs:sequence>
         
</xs:complexType>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="kayttotapaus" type="xs:string" minOccurs="0"/>
     
</xs:sequence>
   
</xs:extension>
 
</xs:complexContent>
</xs:complexType>

element SuunnittelutarveasiaType/selvitystieto
diagram popast_p62.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/poikkeamispaatos_ja_suunnittelutarveratkaisu
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children ppst:Selvitys
source <xs:element name="selvitystieto" minOccurs="0">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="Selvitys" type="yht:LiiteType" minOccurs="0">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation>Hakijan selvitys rakentamisen ja rakennuspaikan vaikutuksien arviointia varten</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
     
</xs:element>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element SuunnittelutarveasiaType/selvitystieto/Selvitys
diagram popast_p63.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/poikkeamispaatos_ja_suunnittelutarveratkaisu
type yht:LiiteType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children yht:kuvaus yht:linkkiliitteeseen yht:muokkausHetki yht:versionumero
annotation
documentation
Hakijan selvitys rakentamisen ja rakennuspaikan vaikutuksien arviointia varten
source <xs:element name="Selvitys" type="yht:LiiteType" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Hakijan selvitys rakentamisen ja rakennuspaikan vaikutuksien arviointia varten</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element SuunnittelutarveasiaType/asianTiedot
diagram popast_p64.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/poikkeamispaatos_ja_suunnittelutarveratkaisu
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children ppst:Asiantiedot
source <xs:element name="asianTiedot" minOccurs="0">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="Asiantiedot">
       
<xs:complexType>
         
<xs:sequence>
           
<xs:element name="vahainenPoikkeaminen" type="xs:string"/>
           
<xs:element name="suunnittelutarveasianKuvaus" type="xs:string"/>
         
</xs:sequence>
       
</xs:complexType>
     
</xs:element>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element SuunnittelutarveasiaType/asianTiedot/Asiantiedot
diagram popast_p65.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/poikkeamispaatos_ja_suunnittelutarveratkaisu
properties
isRef 0
content complex
children ppst:vahainenPoikkeaminen ppst:suunnittelutarveasianKuvaus
source <xs:element name="Asiantiedot">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="vahainenPoikkeaminen" type="xs:string"/>
     
<xs:element name="suunnittelutarveasianKuvaus" type="xs:string"/>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element SuunnittelutarveasiaType/asianTiedot/Asiantiedot/vahainenPoikkeaminen
diagram popast_p66.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/poikkeamispaatos_ja_suunnittelutarveratkaisu
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
source <xs:element name="vahainenPoikkeaminen" type="xs:string"/>

element SuunnittelutarveasiaType/asianTiedot/Asiantiedot/suunnittelutarveasianKuvaus
diagram popast_p67.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/poikkeamispaatos_ja_suunnittelutarveratkaisu
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
source <xs:element name="suunnittelutarveasianKuvaus" type="xs:string"/>

element SuunnittelutarveasiaType/kayttotapaus
diagram popast_p68.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/poikkeamispaatos_ja_suunnittelutarveratkaisu
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="kayttotapaus" type="xs:string" minOccurs="0"/>

element _Feature
diagram popast_p69.png
namespace http://www.opengis.net/gml
source <xs:element name="_Feature"/>

element _Object
diagram popast_p70.png
namespace http://www.opengis.net/gml
source <xs:element name="_Object"/>

element AssociationAttributeGroup
diagram popast_p71.png
namespace http://www.opengis.net/gml
source <xs:element name="AssociationAttributeGroup"/>

element Dummy_GML
diagram popast_p72.png
namespace http://www.opengis.net/gml
annotation
documentation
Comment describing your root element
source <xs:element name="Dummy_GML">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Comment describing your root element</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element Null
diagram popast_p73.png
namespace http://www.opengis.net/gml
source <xs:element name="Null"/>

element Point
diagram popast_p74.png
namespace http://www.opengis.net/gml
source <xs:element name="Point"/>

complexType AbstractFeatureType
diagram popast_p75.png
namespace http://www.opengis.net/gml
used by
complexTypes AbstractPaikkatietopalveluKohde AbstractPoikkeamisType PopastType
source <xs:complexType name="AbstractFeatureType"/>

complexType AngleType
diagram popast_p76.png
namespace http://www.opengis.net/gml
source <xs:complexType name="AngleType"/>

complexType AssociationAttributeGroupType
diagram popast_p77.png
namespace http://www.opengis.net/gml
source <xs:complexType name="AssociationAttributeGroupType"/>

complexType CodeType
diagram popast_p78.png
namespace http://www.opengis.net/gml
source <xs:complexType name="CodeType"/>

complexType CurvePropertyType
diagram popast_p79.png
namespace http://www.opengis.net/gml
used by
elements SijaintiType/viiva PostiosoiteType/viivasijainti OsoiteType/viivasijainti
source <xs:complexType name="CurvePropertyType"/>

complexType MeasureType
diagram popast_p80.png
namespace http://www.opengis.net/gml
source <xs:complexType name="MeasureType"/>

complexType MetaDataPropertyType
diagram popast_p81.png
namespace http://www.opengis.net/gml
used by
element AbstractPaikkatietopalveluKohde/metatieto
source <xs:complexType name="MetaDataPropertyType"/>

complexType NullType
diagram popast_p82.png
namespace http://www.opengis.net/gml
used by
element SijaintiType/tyhja
source <xs:complexType name="NullType"/>

complexType PointPropertyType
diagram popast_p83.png
namespace http://www.opengis.net/gml
used by
elements AbstractPoikkeamisType/sijainti SijaintiType/piste PostiosoiteType/pistesijainti OsoiteType/pistesijainti Referenssipiste/sijainti
source <xs:complexType name="PointPropertyType"/>

complexType SurfacePropertyType
diagram popast_p84.png
namespace http://www.opengis.net/gml
used by
elements SijaintiType/alue PostiosoiteType/aluesijainti OsoiteType/aluesijainti
source <xs:complexType name="SurfacePropertyType"/>

attributeGroup AssociationAttributeGroup
namespace http://www.opengis.net/gml
source <xs:attributeGroup name="AssociationAttributeGroup"/>

complexType AbstractPaikkatietopalveluKohde
diagram popast_p85.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type extension of gml:AbstractFeatureType
properties
base gml:AbstractFeatureType
abstract true
children yht:metatieto yht:yksilointitieto yht:alkuHetki yht:loppuHetki
used by
complexTypes AbstractYmparistotoimiKohde OsoiteType RakennuspaikkaType RakennusrasiteType YhteisjarjestelyType
annotation
documentation
Kohde josta periytetään kaikki kohteet
source <xs:complexType name="AbstractPaikkatietopalveluKohde" abstract="true">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Kohde josta periytetään kaikki kohteet</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
 
<xs:complexContent>
   
<xs:extension base="gml:AbstractFeatureType">
     
<xs:sequence>
       
<xs:element name="metatieto" type="gml:MetaDataPropertyType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>Kohteen metatiedot. Suositeltavat kentät ovat: sijaintitiedonluontitapa, tarkkuus, datan_luoja, luonti_pvm, muokkaaja, muokkaus_pvm, omistaja, lahteen_pvm, lahteen_tyyppi, mittausera, lisatieto_linkki</xs:documentation>
         
</xs:annotation>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="yksilointitieto" type="xs:string">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>Kohteen lähtötietojärjestelmän  tvs. mukainen yksilöintitieto </xs:documentation>
         
</xs:annotation>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="alkuHetki" type="xs:dateTime">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>Kohteen luontipäivämäärä</xs:documentation>
         
</xs:annotation>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="loppuHetki" type="xs:dateTime" minOccurs="0">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>Milloin kohde on poistettu. Tämän avulla voidaan tunnistaa poistetut kohteet, jos järjestelmät tukevat historiatietojen tallentamista</xs:documentation>
         
</xs:annotation>
       
</xs:element>
     
</xs:sequence>
   
</xs:extension>
 
</xs:complexContent>
</xs:complexType>

element AbstractPaikkatietopalveluKohde/metatieto
diagram popast_p86.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type gml:MetaDataPropertyType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc unbounded
content complex
annotation
documentation
Kohteen metatiedot. Suositeltavat kentät ovat: sijaintitiedonluontitapa, tarkkuus, datan_luoja, luonti_pvm, muokkaaja, muokkaus_pvm, omistaja, lahteen_pvm, lahteen_tyyppi, mittausera, lisatieto_linkki
source <xs:element name="metatieto" type="gml:MetaDataPropertyType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Kohteen metatiedot. Suositeltavat kentät ovat: sijaintitiedonluontitapa, tarkkuus, datan_luoja, luonti_pvm, muokkaaja, muokkaus_pvm, omistaja, lahteen_pvm, lahteen_tyyppi, mittausera, lisatieto_linkki</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element AbstractPaikkatietopalveluKohde/yksilointitieto
diagram popast_p87.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
annotation
documentation
Kohteen lähtötietojärjestelmän  tvs. mukainen yksilöintitieto
source <xs:element name="yksilointitieto" type="xs:string">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Kohteen lähtötietojärjestelmän  tvs. mukainen yksilöintitieto </xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element AbstractPaikkatietopalveluKohde/alkuHetki
diagram popast_p88.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:dateTime
properties
isRef 0
content simple
annotation
documentation
Kohteen luontipäivämäärä
source <xs:element name="alkuHetki" type="xs:dateTime">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Kohteen luontipäivämäärä</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element AbstractPaikkatietopalveluKohde/loppuHetki
diagram popast_p89.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:dateTime
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
annotation
documentation
Milloin kohde on poistettu. Tämän avulla voidaan tunnistaa poistetut kohteet, jos järjestelmät tukevat historiatietojen tallentamista
source <xs:element name="loppuHetki" type="xs:dateTime" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Milloin kohde on poistettu. Tämän avulla voidaan tunnistaa poistetut kohteet, jos järjestelmät tukevat historiatietojen tallentamista</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

complexType AbstractYmparistotoimiKohde
diagram popast_p90.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type extension of yht:AbstractPaikkatietopalveluKohde
properties
base yht:AbstractPaikkatietopalveluKohde
abstract true
children yht:metatieto yht:yksilointitieto yht:alkuHetki yht:loppuHetki
annotation
documentation
Kohde josta periytetään kaikki kohteet
source <xs:complexType name="AbstractYmparistotoimiKohde" abstract="true">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Kohde josta periytetään kaikki kohteet</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
 
<xs:complexContent>
   
<xs:extension base="yht:AbstractPaikkatietopalveluKohde"/>
 
</xs:complexContent>
</xs:complexType>

complexType AineistotoimituksentiedotType
diagram popast_p91.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
children yht:aineistonnimi yht:aineistotoimittaja yht:tila yht:toimitusPvm yht:kuntakoodi yht:kielitieto yht:metatietotunniste yht:metatietoXMLURL yht:metatietoURL yht:tietotuoteURL
used by
elements PopastType/toimituksenTiedot AineistotoimitusType/Toimitus
source <xs:complexType name="AineistotoimituksentiedotType">
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="aineistonnimi" type="xs:string">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Aineistoa kuvaava nimi, </xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="aineistotoimittaja" type="xs:string">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Kuka on tehnyt kyseisen siirtotiedoston, yhteyshenkilö</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="tila" type="yht:AineistonTilaType" minOccurs="0">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Aineiston valmiustila; onko kokonaan valmis, luonnos, demo
</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="toimitusPvm" type="xs:date">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Milloin kyseinen siirtotiedosto on tehty</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="kuntakoodi" type="xs:string"/>
   
<xs:element name="kielitieto" type="xs:string">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Kunnan kieli tai kieliitieto</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="metatietotunniste" type="xs:string" minOccurs="0">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Paikkatietohakemistossa aineiston yksilöivä
metatietotunniste. Muita nimityksiä: UUID, tiedostotunniste,
resurssitunniste, aineiston ID.  Esim: 924a68ba-665f-4ea0-a830-
26e80112b5dc
</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="metatietoXMLURL" type="xs:string" minOccurs="0">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>URL, joka palauttaa aineiston metatiedot XML
tiedostona ISO 19139 skeeman mukaisesti. Esim: http://geonetwork.nls.fi/geonetwork/srv/fi/iso19139.xml?uuid=924a68ba-
665f-4ea0-a830-26e80112b5dc
</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="metatietoURL" type="xs:string" minOccurs="0">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>URL www-sivulle, josta aineiston metatiedot ovat
luettavissa ”selkokielisenä”. Esim:
http://www.paikkatietoikkuna.fi/web/fi/paikkatietoaineisto?inspireMetadat
aUIID=924a68ba-665f-4ea0-a830-26e80112b5dc
</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="tietotuoteURL" type="xs:string" minOccurs="0">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>URL, josta saadaan aineistoon liittyvän tietotuotteen
tiedot
</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element AineistotoimituksentiedotType/aineistonnimi
diagram popast_p92.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
annotation
documentation
Aineistoa kuvaava nimi,
source <xs:element name="aineistonnimi" type="xs:string">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Aineistoa kuvaava nimi, </xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element AineistotoimituksentiedotType/aineistotoimittaja
diagram popast_p93.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
annotation
documentation
Kuka on tehnyt kyseisen siirtotiedoston, yhteyshenkilö
source <xs:element name="aineistotoimittaja" type="xs:string">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Kuka on tehnyt kyseisen siirtotiedoston, yhteyshenkilö</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element AineistotoimituksentiedotType/tila
diagram popast_p94.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type yht:AineistonTilaType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
facets
Kind Value annotation 
enumeration valmis 
enumeration keskeneräinen 
enumeration muu 
enumeration ei tiedossa 
annotation
documentation
Aineiston valmiustila; onko kokonaan valmis, luonnos, demo
source <xs:element name="tila" type="yht:AineistonTilaType" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Aineiston valmiustila; onko kokonaan valmis, luonnos, demo
</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element AineistotoimituksentiedotType/toimitusPvm
diagram popast_p95.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:date
properties
isRef 0
content simple
annotation
documentation
Milloin kyseinen siirtotiedosto on tehty
source <xs:element name="toimitusPvm" type="xs:date">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Milloin kyseinen siirtotiedosto on tehty</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element AineistotoimituksentiedotType/kuntakoodi
diagram popast_p96.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
source <xs:element name="kuntakoodi" type="xs:string"/>

element AineistotoimituksentiedotType/kielitieto
diagram popast_p97.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
annotation
documentation
Kunnan kieli tai kieliitieto
source <xs:element name="kielitieto" type="xs:string">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Kunnan kieli tai kieliitieto</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element AineistotoimituksentiedotType/metatietotunniste
diagram popast_p98.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
annotation
documentation
Paikkatietohakemistossa aineiston yksilöivä
metatietotunniste. Muita nimityksiä: UUID, tiedostotunniste,
resurssitunniste, aineiston ID.  Esim: 924a68ba-665f-4ea0-a830-
26e80112b5dc
source <xs:element name="metatietotunniste" type="xs:string" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Paikkatietohakemistossa aineiston yksilöivä
metatietotunniste. Muita nimityksiä: UUID, tiedostotunniste,
resurssitunniste, aineiston ID.  Esim: 924a68ba-665f-4ea0-a830-
26e80112b5dc
</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element AineistotoimituksentiedotType/metatietoXMLURL
diagram popast_p99.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
annotation
documentation
URL, joka palauttaa aineiston metatiedot XML
tiedostona ISO 19139 skeeman mukaisesti. Esim: http://geonetwork.nls.fi/geonetwork/srv/fi/iso19139.xml?uuid=924a68ba-
665f-4ea0-a830-26e80112b5dc
source <xs:element name="metatietoXMLURL" type="xs:string" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>URL, joka palauttaa aineiston metatiedot XML
tiedostona ISO 19139 skeeman mukaisesti. Esim: http://geonetwork.nls.fi/geonetwork/srv/fi/iso19139.xml?uuid=924a68ba-
665f-4ea0-a830-26e80112b5dc
</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element AineistotoimituksentiedotType/metatietoURL
diagram popast_p100.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
annotation
documentation
URL www-sivulle, josta aineiston metatiedot ovat
luettavissa ”selkokielisenä”. Esim:
http://www.paikkatietoikkuna.fi/web/fi/paikkatietoaineisto?inspireMetadat
aUIID=924a68ba-665f-4ea0-a830-26e80112b5dc
source <xs:element name="metatietoURL" type="xs:string" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>URL www-sivulle, josta aineiston metatiedot ovat
luettavissa ”selkokielisenä”. Esim:
http://www.paikkatietoikkuna.fi/web/fi/paikkatietoaineisto?inspireMetadat
aUIID=924a68ba-665f-4ea0-a830-26e80112b5dc
</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element AineistotoimituksentiedotType/tietotuoteURL
diagram popast_p101.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
annotation
documentation
URL, josta saadaan aineistoon liittyvän tietotuotteen
tiedot
source <xs:element name="tietotuoteURL" type="xs:string" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>URL, josta saadaan aineistoon liittyvän tietotuotteen
tiedot
</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

complexType AineistotoimitusType
diagram popast_p102.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
children yht:Toimitus
source <xs:complexType name="AineistotoimitusType">
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="Toimitus" type="yht:AineistotoimituksentiedotType"/>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element AineistotoimitusType/Toimitus
diagram popast_p103.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type yht:AineistotoimituksentiedotType
properties
isRef 0
content complex
children yht:aineistonnimi yht:aineistotoimittaja yht:tila yht:toimitusPvm yht:kuntakoodi yht:kielitieto yht:metatietotunniste yht:metatietoXMLURL yht:metatietoURL yht:tietotuoteURL
source <xs:element name="Toimitus" type="yht:AineistotoimituksentiedotType"/>

complexType HenkilonnimiType
diagram popast_p104.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
children yht:etunimi yht:sukunimi
used by
element YhteyshenkiloType/nimi
source <xs:complexType name="HenkilonnimiType">
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="etunimi" type="xs:string" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="sukunimi" type="xs:string"/>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element HenkilonnimiType/etunimi
diagram popast_p105.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="etunimi" type="xs:string" minOccurs="0"/>

element HenkilonnimiType/sukunimi
diagram popast_p106.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
source <xs:element name="sukunimi" type="xs:string"/>

complexType KasittelynTilaType
diagram popast_p107.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
children yht:Tilamuutos
used by
element AbstractPoikkeamisType/kasittelynTilatieto
source <xs:complexType name="KasittelynTilaType">
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="Tilamuutos" type="yht:TilamuutosType"/>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element KasittelynTilaType/Tilamuutos
diagram popast_p108.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type yht:TilamuutosType
properties
isRef 0
content complex
children yht:pvm yht:tila yht:kasittelija
source <xs:element name="Tilamuutos" type="yht:TilamuutosType"/>

complexType KayttotarkoitusType
diagram popast_p109.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
children yht:pintaAla yht:kayttotarkoitusKoodi
annotation
documentation
Määrittelee tyypin, jolla voidaan esittää käyttötarkoituksittain pinta-alat
source <xs:complexType name="KayttotarkoitusType">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Määrittelee tyypin, jolla voidaan esittää käyttötarkoituksittain pinta-alat</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="pintaAla" type="xs:decimal" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="kayttotarkoitusKoodi" type="yht:KayttotarkoitusKoodiType" minOccurs="0"/>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element KayttotarkoitusType/pintaAla
diagram popast_p110.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:decimal
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="pintaAla" type="xs:decimal" minOccurs="0"/>

element KayttotarkoitusType/kayttotarkoitusKoodi
diagram popast_p111.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type yht:KayttotarkoitusKoodiType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
facets
Kind Value annotation 
enumeration asuntotilaa(ei vapaa-ajan asunnoista) 
enumeration myymälä, majoitus- ja ravitsemustilaa 
enumeration hoitotilaa 
enumeration toimisto- ja hallintotilaa 
enumeration kokoontumistilaa 
enumeration opetustilaa 
enumeration tuotantotilaa(teollisuus) 
enumeration varastotilaa 
enumeration muuta huoneistoalaan kuuluvaa tilaa 
enumeration ei tiedossa 
source <xs:element name="kayttotarkoitusKoodi" type="yht:KayttotarkoitusKoodiType" minOccurs="0"/>

complexType KiinteistoType
diagram popast_p112.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
children yht:kylanimi yht:tilannimi yht:kiinteistotunnus yht:maaraAlaTunnus
used by
elements RakennusrasiteType/rasitettuKiinteisto/kiinteisto YhteisjarjestelyType/muutkiinteistot/kiinteisto RakennuspaikkaType/rakennuspaikanKiinteistotieto/RakennuspaikanKiinteisto/kiinteistotieto/Kiinteisto
source <xs:complexType name="KiinteistoType">
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="kylanimi" type="xs:string" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="tilannimi" type="xs:string" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="kiinteistotunnus" type="yht:KiinteistotunnusType">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Kiinteistötunnus, 14 merkkiä ilman väliviivoja</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="maaraAlaTunnus" type="xs:string" minOccurs="0"/>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element KiinteistoType/kylanimi
diagram popast_p113.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="kylanimi" type="xs:string" minOccurs="0"/>

element KiinteistoType/tilannimi
diagram popast_p114.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="tilannimi" type="xs:string" minOccurs="0"/>

element KiinteistoType/kiinteistotunnus
diagram popast_p115.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type yht:KiinteistotunnusType
properties
isRef 0
content simple
facets
Kind Value annotation 
pattern (([0-9]{3}){2}([0-9]{4}){2}) 
annotation
documentation
Kiinteistötunnus, 14 merkkiä ilman väliviivoja
source <xs:element name="kiinteistotunnus" type="yht:KiinteistotunnusType">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Kiinteistötunnus, 14 merkkiä ilman väliviivoja</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element KiinteistoType/maaraAlaTunnus
diagram popast_p116.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="maaraAlaTunnus" type="xs:string" minOccurs="0"/>

complexType LausunnotType
diagram popast_p117.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
children yht:Lausunto
used by
element AbstractPoikkeamisType/lausuntotieto
source <xs:complexType name="LausunnotType">
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="Lausunto" type="yht:LausuntoType"/>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element LausunnotType/Lausunto
diagram popast_p118.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type yht:LausuntoType
properties
isRef 0
content complex
children yht:pyydetty yht:lausunto
source <xs:element name="Lausunto" type="yht:LausuntoType"/>

complexType LausuntoType
diagram popast_p119.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
children yht:pyydetty yht:lausunto
used by
element LausunnotType/Lausunto
source <xs:complexType name="LausuntoType">
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="pyydetty">
     
<xs:complexType>
       
<xs:sequence>
         
<xs:element name="viranomainen" type="xs:string">
           
<xs:annotation>
             
<xs:documentation>Taho jolta pyydetty</xs:documentation>
           
</xs:annotation>
         
</xs:element>
         
<xs:element name="pyyntoPvm" type="xs:date"/>
       
</xs:sequence>
     
</xs:complexType>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="lausunto">
     
<xs:complexType>
       
<xs:sequence>
         
<xs:element name="viranomainen" type="xs:string">
           
<xs:annotation>
             
<xs:documentation>Lausunnon antanut taho</xs:documentation>
           
</xs:annotation>
         
</xs:element>
         
<xs:element name="lausuntoPvm" type="xs:date"/>
         
<xs:element name="lausunto" minOccurs="0">
           
<xs:complexType>
             
<xs:choice>
               
<xs:element name="lausunto" type="xs:string"/>
               
<xs:element name="liite" type="yht:RakennusvalvontaLiiteType"/>
             
</xs:choice>
           
</xs:complexType>
         
</xs:element>
         
<xs:element name="puoltotieto" minOccurs="0">
           
<xs:complexType>
             
<xs:sequence>
               
<xs:element name="puolto">
                 
<xs:simpleType>
                   
<xs:restriction base="xs:string">
                     
<xs:enumeration value="jätetty pöydälle"/>
                     
<xs:enumeration value="ehdoilla"/>
                     
<xs:enumeration value="ei puolla"/>
                     
<xs:enumeration value="puoltaa"/>
                     
<xs:enumeration value="ei tiedossa"/>
                   
</xs:restriction>
                 
</xs:simpleType>
               
</xs:element>
               
<xs:element name="lisatieto" type="yht:RakennusvalvontaLiiteType" minOccurs="0">
                 
<xs:annotation>
                   
<xs:documentation>voidaan käyttää esim. ehdollisten puoltojen ehtojen esittämiseen</xs:documentation>
                 
</xs:annotation>
               
</xs:element>
             
</xs:sequence>
           
</xs:complexType>
         
</xs:element>
       
</xs:sequence>
     
</xs:complexType>
   
</xs:element>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element LausuntoType/pyydetty
diagram popast_p120.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
properties
isRef 0
content complex
children yht:viranomainen yht:pyyntoPvm
source <xs:element name="pyydetty">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="viranomainen" type="xs:string">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation>Taho jolta pyydetty</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
     
</xs:element>
     
<xs:element name="pyyntoPvm" type="xs:date"/>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element LausuntoType/pyydetty/viranomainen
diagram popast_p121.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
annotation
documentation
Taho jolta pyydetty
source <xs:element name="viranomainen" type="xs:string">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Taho jolta pyydetty</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element LausuntoType/pyydetty/pyyntoPvm
diagram popast_p122.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:date
properties
isRef 0
content simple
source <xs:element name="pyyntoPvm" type="xs:date"/>

element LausuntoType/lausunto
diagram popast_p123.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
properties
isRef 0
content complex
children yht:viranomainen yht:lausuntoPvm yht:lausunto yht:puoltotieto
source <xs:element name="lausunto">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="viranomainen" type="xs:string">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation>Lausunnon antanut taho</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
     
</xs:element>
     
<xs:element name="lausuntoPvm" type="xs:date"/>
     
<xs:element name="lausunto" minOccurs="0">
       
<xs:complexType>
         
<xs:choice>
           
<xs:element name="lausunto" type="xs:string"/>
           
<xs:element name="liite" type="yht:RakennusvalvontaLiiteType"/>
         
</xs:choice>
       
</xs:complexType>
     
</xs:element>
     
<xs:element name="puoltotieto" minOccurs="0">
       
<xs:complexType>
         
<xs:sequence>
           
<xs:element name="puolto">
             
<xs:simpleType>
               
<xs:restriction base="xs:string">
                 
<xs:enumeration value="jätetty pöydälle"/>
                 
<xs:enumeration value="ehdoilla"/>
                 
<xs:enumeration value="ei puolla"/>
                 
<xs:enumeration value="puoltaa"/>
                 
<xs:enumeration value="ei tiedossa"/>
               
</xs:restriction>
             
</xs:simpleType>
           
</xs:element>
           
<xs:element name="lisatieto" type="yht:RakennusvalvontaLiiteType" minOccurs="0">
             
<xs:annotation>
               
<xs:documentation>voidaan käyttää esim. ehdollisten puoltojen ehtojen esittämiseen</xs:documentation>
             
</xs:annotation>
           
</xs:element>
         
</xs:sequence>
       
</xs:complexType>
     
</xs:element>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element LausuntoType/lausunto/viranomainen
diagram popast_p124.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
annotation
documentation
Lausunnon antanut taho
source <xs:element name="viranomainen" type="xs:string">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Lausunnon antanut taho</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element LausuntoType/lausunto/lausuntoPvm
diagram popast_p125.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:date
properties
isRef 0
content simple
source <xs:element name="lausuntoPvm" type="xs:date"/>

element LausuntoType/lausunto/lausunto
diagram popast_p126.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children yht:lausunto yht:liite
source <xs:element name="lausunto" minOccurs="0">
 
<xs:complexType>
   
<xs:choice>
     
<xs:element name="lausunto" type="xs:string"/>
     
<xs:element name="liite" type="yht:RakennusvalvontaLiiteType"/>
   
</xs:choice>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element LausuntoType/lausunto/lausunto/lausunto
diagram popast_p127.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
source <xs:element name="lausunto" type="xs:string"/>

element LausuntoType/lausunto/lausunto/liite
diagram popast_p128.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type yht:RakennusvalvontaLiiteType
properties
isRef 0
content complex
children yht:kuvaus yht:linkkiliitteeseen yht:muokkausHetki yht:versionumero yht:tekija yht:tyyppi yht:metatietotieto
source <xs:element name="liite" type="yht:RakennusvalvontaLiiteType"/>

element LausuntoType/lausunto/puoltotieto
diagram popast_p129.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children yht:puolto yht:lisatieto
source <xs:element name="puoltotieto" minOccurs="0">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="puolto">
       
<xs:simpleType>
         
<xs:restriction base="xs:string">
           
<xs:enumeration value="jätetty pöydälle"/>
           
<xs:enumeration value="ehdoilla"/>
           
<xs:enumeration value="ei puolla"/>
           
<xs:enumeration value="puoltaa"/>
           
<xs:enumeration value="ei tiedossa"/>
         
</xs:restriction>
       
</xs:simpleType>
     
</xs:element>
     
<xs:element name="lisatieto" type="yht:RakennusvalvontaLiiteType" minOccurs="0">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation>voidaan käyttää esim. ehdollisten puoltojen ehtojen esittämiseen</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
     
</xs:element>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element LausuntoType/lausunto/puoltotieto/puolto
diagram popast_p130.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type restriction of xs:string
properties
isRef 0
content simple
facets
Kind Value annotation 
enumeration jätetty pöydälle 
enumeration ehdoilla 
enumeration ei puolla 
enumeration puoltaa 
enumeration ei tiedossa 
source <xs:element name="puolto">
 
<xs:simpleType>
   
<xs:restriction base="xs:string">
     
<xs:enumeration value="jätetty pöydälle"/>
     
<xs:enumeration value="ehdoilla"/>
     
<xs:enumeration value="ei puolla"/>
     
<xs:enumeration value="puoltaa"/>
     
<xs:enumeration value="ei tiedossa"/>
   
</xs:restriction>
 
</xs:simpleType>
</xs:element>

element LausuntoType/lausunto/puoltotieto/lisatieto
diagram popast_p131.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type yht:RakennusvalvontaLiiteType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children yht:kuvaus yht:linkkiliitteeseen yht:muokkausHetki yht:versionumero yht:tekija yht:tyyppi yht:metatietotieto
annotation
documentation
voidaan käyttää esim. ehdollisten puoltojen ehtojen esittämiseen
source <xs:element name="lisatieto" type="yht:RakennusvalvontaLiiteType" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>voidaan käyttää esim. ehdollisten puoltojen ehtojen esittämiseen</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

complexType LiiteType
diagram popast_p132.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
children yht:kuvaus yht:linkkiliitteeseen yht:muokkausHetki yht:versionumero
used by
elements AbstractPoikkeamisType/lisatiedot/Lisatiedot/asemapiirrokset/asemapiirros AbstractPoikkeamisType/lisatiedot/Lisatiedot/hallintaoikeus AbstractPoikkeamisType/lisatiedot/Lisatiedot/kiinteistorekisterikartta AbstractPoikkeamisType/toimenpidetieto/Toimenpide/liite AbstractPoikkeamisType/arvioRakentamisenVaikutuksista/Liite AbstractPoikkeamisType/lisatiedot/Lisatiedot/liittymalupa AbstractPoikkeamisType/lisatiedot/Lisatiedot/muuLiite AbstractPoikkeamisType/lisatiedot/Lisatiedot/oteKaavasta AbstractPoikkeamisType/lisatiedot/Lisatiedot/piirustukset/piirustus PoikkeamisasiaType/poikkeamiset SuunnittelutarveasiaType/selvitystieto/Selvitys AbstractPoikkeamisType/lisatiedot/Lisatiedot/tiedottaminen PoikkeamisasiaType/vaikutukset AbstractPoikkeamisType/lisatiedot/Lisatiedot/valtakirja AbstractPoikkeamisType/lisatiedot/Lisatiedot/ymparistokartta SuunnittelijaType/liite TyonjohtajaType/liite RakennusrasiteType/rasitteenSisalto YhteisjarjestelyType/yhteisjarjestelynKuvaus
complexType RakennusvalvontaLiiteType
source <xs:complexType name="LiiteType">
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="kuvaus" type="xs:string">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Liitteen sisältöä  kuvaava teksti</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="linkkiliitteeseen" type="xs:anyURI"/>
   
<xs:element name="muokkausHetki" type="xs:dateTime" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="versionumero" type="xs:string" minOccurs="0"/>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element LiiteType/kuvaus
diagram popast_p133.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
annotation
documentation
Liitteen sisältöä  kuvaava teksti
source <xs:element name="kuvaus" type="xs:string">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Liitteen sisältöä  kuvaava teksti</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element LiiteType/linkkiliitteeseen
diagram popast_p134.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:anyURI
properties
isRef 0
content simple
source <xs:element name="linkkiliitteeseen" type="xs:anyURI"/>

element LiiteType/muokkausHetki
diagram popast_p135.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:dateTime
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="muokkausHetki" type="xs:dateTime" minOccurs="0"/>

element LiiteType/versionumero
diagram popast_p136.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="versionumero" type="xs:string" minOccurs="0"/>

complexType LupamaarayksetType
diagram popast_p137.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
children yht:autopaikkojaEnintaan yht:autopaikkojaVahintaan yht:autopaikkojaRakennettava yht:autopaikkojaRakennettu yht:autopaikkojaKiinteistolla yht:autopaikkojaUlkopuolella yht:kerrosala yht:kokonaisala yht:katselmus yht:maarays yht:vaaditutTyonjohtajat
used by
element PaatosType/lupamaaraykset
source <xs:complexType name="LupamaarayksetType">
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="autopaikkojaEnintaan" type="xs:int" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="autopaikkojaVahintaan" type="xs:int" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="autopaikkojaRakennettava" type="xs:int" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="autopaikkojaRakennettu" type="xs:int" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="autopaikkojaKiinteistolla" type="xs:int" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="autopaikkojaUlkopuolella" type="xs:int" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="kerrosala" type="xs:string" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="kokonaisala" type="xs:string" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="katselmus" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Vaadittavat katselmukset</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
     
<xs:simpleType>
       
<xs:restriction base="xs:string">
         
<xs:enumeration value="muu katselmus"/>
         
<xs:enumeration value="muu tarkastus"/>
         
<xs:enumeration value="aloituskokous"/>
         
<xs:enumeration value="rakennuksen paikan merkitseminen"/>
         
<xs:enumeration value="rakennuksen paikan tarkastaminen"/>
         
<xs:enumeration value="pohjakatselmus"/>
         
<xs:enumeration value="rakennekatselmus"/>
         
<xs:enumeration value="lämpö-, vesi- ja ilmanvaihtolaitteiden katselmus"/>
         
<xs:enumeration value="osittainen loppukatselmus"/>
         
<xs:enumeration value="loppukatselmus"/>
         
<xs:enumeration value="ei tiedossa"/>
       
</xs:restriction>
     
</xs:simpleType>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="maarays" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
     
<xs:complexType>
       
<xs:sequence>
         
<xs:element name="sisalto" type="xs:string" minOccurs="0"/>
         
<xs:element name="maaraysaika" type="xs:date" minOccurs="0"/>
         
<xs:element name="toteutusHetki" type="xs:date" minOccurs="0"/>
       
</xs:sequence>
     
</xs:complexType>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="vaaditutTyonjohtajat" type="xs:string" minOccurs="0"/>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element LupamaarayksetType/autopaikkojaEnintaan
diagram popast_p138.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:int
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="autopaikkojaEnintaan" type="xs:int" minOccurs="0"/>

element LupamaarayksetType/autopaikkojaVahintaan
diagram popast_p139.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:int
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="autopaikkojaVahintaan" type="xs:int" minOccurs="0"/>

element LupamaarayksetType/autopaikkojaRakennettava
diagram popast_p140.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:int
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="autopaikkojaRakennettava" type="xs:int" minOccurs="0"/>

element LupamaarayksetType/autopaikkojaRakennettu
diagram popast_p141.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:int
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="autopaikkojaRakennettu" type="xs:int" minOccurs="0"/>

element LupamaarayksetType/autopaikkojaKiinteistolla
diagram popast_p142.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:int
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="autopaikkojaKiinteistolla" type="xs:int" minOccurs="0"/>

element LupamaarayksetType/autopaikkojaUlkopuolella
diagram popast_p143.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:int
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="autopaikkojaUlkopuolella" type="xs:int" minOccurs="0"/>

element LupamaarayksetType/kerrosala
diagram popast_p144.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="kerrosala" type="xs:string" minOccurs="0"/>

element LupamaarayksetType/kokonaisala
diagram popast_p145.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="kokonaisala" type="xs:string" minOccurs="0"/>

element LupamaarayksetType/katselmus
diagram popast_p146.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type restriction of xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc unbounded
content simple
facets
Kind Value annotation 
enumeration muu katselmus 
enumeration muu tarkastus 
enumeration aloituskokous 
enumeration rakennuksen paikan merkitseminen 
enumeration rakennuksen paikan tarkastaminen 
enumeration pohjakatselmus 
enumeration rakennekatselmus 
enumeration lämpö-, vesi- ja ilmanvaihtolaitteiden katselmus 
enumeration osittainen loppukatselmus 
enumeration loppukatselmus 
enumeration ei tiedossa 
annotation
documentation
Vaadittavat katselmukset
source <xs:element name="katselmus" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Vaadittavat katselmukset</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
 
<xs:simpleType>
   
<xs:restriction base="xs:string">
     
<xs:enumeration value="muu katselmus"/>
     
<xs:enumeration value="muu tarkastus"/>
     
<xs:enumeration value="aloituskokous"/>
     
<xs:enumeration value="rakennuksen paikan merkitseminen"/>
     
<xs:enumeration value="rakennuksen paikan tarkastaminen"/>
     
<xs:enumeration value="pohjakatselmus"/>
     
<xs:enumeration value="rakennekatselmus"/>
     
<xs:enumeration value="lämpö-, vesi- ja ilmanvaihtolaitteiden katselmus"/>
     
<xs:enumeration value="osittainen loppukatselmus"/>
     
<xs:enumeration value="loppukatselmus"/>
     
<xs:enumeration value="ei tiedossa"/>
   
</xs:restriction>
 
</xs:simpleType>
</xs:element>

element LupamaarayksetType/maarays
diagram popast_p147.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc unbounded
content complex
children yht:sisalto yht:maaraysaika yht:toteutusHetki
source <xs:element name="maarays" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="sisalto" type="xs:string" minOccurs="0"/>
     
<xs:element name="maaraysaika" type="xs:date" minOccurs="0"/>
     
<xs:element name="toteutusHetki" type="xs:date" minOccurs="0"/>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element LupamaarayksetType/maarays/sisalto
diagram popast_p148.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="sisalto" type="xs:string" minOccurs="0"/>

element LupamaarayksetType/maarays/maaraysaika
diagram popast_p149.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:date
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="maaraysaika" type="xs:date" minOccurs="0"/>

element LupamaarayksetType/maarays/toteutusHetki
diagram popast_p150.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:date
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="toteutusHetki" type="xs:date" minOccurs="0"/>

element LupamaarayksetType/vaaditutTyonjohtajat
diagram popast_p151.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="vaaditutTyonjohtajat" type="xs:string" minOccurs="0"/>

complexType LuvanTunnisteTiedotType
diagram popast_p152.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
children yht:LupaTunnus
used by
element AbstractPoikkeamisType/luvanTunnistetiedot
source <xs:complexType name="LuvanTunnisteTiedotType">
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="LupaTunnus" type="yht:RakennusLuvanTunnusType">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Voimassa oleva rakennuslupa</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element LuvanTunnisteTiedotType/LupaTunnus
diagram popast_p153.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type yht:RakennusLuvanTunnusType
properties
isRef 0
content complex
children yht:kuntalupatunnus yht:muuTunnustieto yht:VRKLupatunnus yht:saapumisPvm yht:viittaus
annotation
documentation
Voimassa oleva rakennuslupa
source <xs:element name="LupaTunnus" type="yht:RakennusLuvanTunnusType">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Voimassa oleva rakennuslupa</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

complexType MuuTunnusType
diagram popast_p154.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
children yht:tunnus yht:sovellus
used by
element RakennusLuvanTunnusType/muuTunnustieto/MuuTunnus
source <xs:complexType name="MuuTunnusType">
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="tunnus" type="xs:string"/>
   
<xs:element name="sovellus" type="xs:string"/>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element MuuTunnusType/tunnus
diagram popast_p155.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
source <xs:element name="tunnus" type="xs:string"/>

element MuuTunnusType/sovellus
diagram popast_p156.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
source <xs:element name="sovellus" type="xs:string"/>

complexType NimiType
diagram popast_p157.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
children yht:teksti
used by
elements PostiosoiteType/osoitenimi OsoiteType/osoitenimi Referenssipiste/teksti
annotation
documentation
Niim. Voidaan käyttää esim. nimistö tai osoitekohteessa
source <xs:complexType name="NimiType">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Niim. Voidaan käyttää esim. nimistö tai osoitekohteessa</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="teksti" maxOccurs="unbounded">
     
<xs:complexType>
       
<xs:simpleContent>
         
<xs:extension base="xs:string">
           
<xs:attribute ref="xml:lang" default="fi"/>
         
</xs:extension>
       
</xs:simpleContent>
     
</xs:complexType>
   
</xs:element>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element NimiType/teksti
diagram popast_p158.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type extension of xs:string
properties
isRef 0
minOcc 1
maxOcc unbounded
content complex
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  annotation
lang  fi    
documentation
Attempting to install the relevant ISO 2- and 3-letter
         codes as the enumerated possible values is probably never
         going to be a realistic possibility.  See
         RFC 3066 at http://www.ietf.org/rfc/rfc3066.txt and the IANA registry
         at http://www.iana.org/assignments/lang-tag-apps.htm for
         further information.

         The union allows for the 'un-declaration' of xml:lang with
         the empty string.
source <xs:element name="teksti" maxOccurs="unbounded">
 
<xs:complexType>
   
<xs:simpleContent>
     
<xs:extension base="xs:string">
       
<xs:attribute ref="xml:lang" default="fi"/>
     
</xs:extension>
   
</xs:simpleContent>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

complexType OsapuoletType
diagram popast_p159.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
children yht:Osapuolet
used by
element AbstractPoikkeamisType/osapuolettieto
source <xs:complexType name="OsapuoletType">
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="Osapuolet">
     
<xs:complexType>
       
<xs:sequence>
         
<xs:element name="osapuolitieto" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
           
<xs:complexType>
             
<xs:sequence>
               
<xs:element name="Osapuoli" type="yht:OsapuoliType">
                 
<xs:annotation>
                   
<xs:documentation>Hankkeessa mukana olevien tahojen tiedot pl. Suunnittelijat ja työnjohtajat</xs:documentation>
                 
</xs:annotation>
               
</xs:element>
             
</xs:sequence>
           
</xs:complexType>
         
</xs:element>
         
<xs:element name="suunnittelijatieto" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
           
<xs:complexType>
             
<xs:sequence>
               
<xs:element name="Suunnittelija" type="yht:SuunnittelijaType"/>
             
</xs:sequence>
           
</xs:complexType>
         
</xs:element>
         
<xs:element name="tyonjohtajatieto" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
           
<xs:complexType>
             
<xs:sequence>
               
<xs:element name="Tyonjohtaja" type="yht:TyonjohtajaType"/>
             
</xs:sequence>
           
</xs:complexType>
         
</xs:element>
         
<xs:element name="naapuritieto" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
           
<xs:complexType>
             
<xs:sequence>
               
<xs:element name="Naapuri">
                 
<xs:complexType>
                   
<xs:sequence>
                     
<xs:element name="henkilo" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                     
<xs:element name="kiinteistotunnus" type="yht:KiinteistotunnusType" minOccurs="0"/>
                     
<xs:element name="hallintasuhde" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                   
</xs:sequence>
                 
</xs:complexType>
               
</xs:element>
             
</xs:sequence>
           
</xs:complexType>
         
</xs:element>
       
</xs:sequence>
     
</xs:complexType>
   
</xs:element>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element OsapuoletType/Osapuolet
diagram popast_p160.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
properties
isRef 0
content complex
children yht:osapuolitieto yht:suunnittelijatieto yht:tyonjohtajatieto yht:naapuritieto
source <xs:element name="Osapuolet">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="osapuolitieto" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
       
<xs:complexType>
         
<xs:sequence>
           
<xs:element name="Osapuoli" type="yht:OsapuoliType">
             
<xs:annotation>
               
<xs:documentation>Hankkeessa mukana olevien tahojen tiedot pl. Suunnittelijat ja työnjohtajat</xs:documentation>
             
</xs:annotation>
           
</xs:element>
         
</xs:sequence>
       
</xs:complexType>
     
</xs:element>
     
<xs:element name="suunnittelijatieto" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
       
<xs:complexType>
         
<xs:sequence>
           
<xs:element name="Suunnittelija" type="yht:SuunnittelijaType"/>
         
</xs:sequence>
       
</xs:complexType>
     
</xs:element>
     
<xs:element name="tyonjohtajatieto" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
       
<xs:complexType>
         
<xs:sequence>
           
<xs:element name="Tyonjohtaja" type="yht:TyonjohtajaType"/>