Schema poikkeamispaatos_ja_suunnittelutarveratkaisu.xsd


schema location:  http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/poikkeamispaatos_ja_suunnittelutarveratkaisu/2.1.2/poikkeamispaatos_ja_suunnittelutarveratkaisu.xsd
attribute form default:  unqualified
element form default:  qualified
targetNamespace:  http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/poikkeamispaatos_ja_suunnittelutarveratkaisu
 
Elements  Complex types 
Poikkeamisasia  AbstractPoikkeamisType 
Popast  PoikkeamisasiatType 
Suunnittelutarveasia  PoikkeamisasiaType 
PopastType 
SuunnittelutarveasiatType 
SuunnittelutarveasiaType 


schema location:  http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset/2.1.0/yhteiset.xsd
attribute form default:  unqualified
element form default:  qualified
targetNamespace:  http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
 
Complex types  Simple types 
AbstractPaikkatietopalveluKohde  AineistonTilaType 
AbstractYmparistotoimiKohde  KaavanvaiheType 
AineistotoimituksentiedotType  KayttolupaType 
AineistotoimitusType  KayttotarkoitusKoodiType 
Attribuutti  KiinteistotunnusType 
HakijaType  KuntaRooliKoodiType 
HenkilonnimiType  LuontiTapaType 
HetkijaksoType  MuutosTilaType 
KasittelynTilaType  OsoiteTilaType 
KasittelyTapahtumatType  PaakayttotarkoitusType 
KasittelyTiedotType  SijaintiepavarmuusType 
KasittelyTietoType  SijoituslupaType 
KayttotarkoitusType  SuunnittelijaRoolikoodiType 
KiinteistoType  TasosijaintiType 
LausunnotType  ToimialaType 
LausuntoRvPType  ToimitustapaType 
LausuntoType  TyolupaType 
LausuntoYmpType  TyonjohtajaRooliKoodiType 
LiiteType  ViittausType 
LupamaarayksetType  VRKRooliKoodiType 
LuvanTunnisteTiedotType 
MaksajaType 
MerkintaType 
MuuTunnusType 
NimiType 
OsapuoletType 
OsapuoliType 
OsoiteType 
PaatoksetType 
PaatospoytakirjaType 
PaatosType 
PaivamaaratType 
PostiosoiteType 
PvmjaksoType 
RakennuksenTunnusType 
RakennusLuvanTunnusType 
RakennuspaikkaType 
RakennusrasiteType 
RakennusvalvontaLiiteType 
RakennusvalvontaSijaintiType 
Referenssipiste 
SijaintitietoType 
SijaintiType 
SuunnittelijaType 
TilamuutosType 
TyonjohtajaType 
ValvontatapahtumaType 
YhteisjarjestelyType 
YhteyshenkiloType 
YhteystietoType 
YmparistoLiiteType 
YmparistoLuvanTunnisteTiedotType 
YmparistoLuvanTunnusType 
YmparistoOsapuoliType 
YmparistoPaatosType 


element Poikkeamisasia
diagram popast_p1.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/poikkeamispaatos_ja_suunnittelutarveratkaisu
type ppst:PoikkeamisasiaType
properties
content complex
substGrp gml:_Feature
children ppst:kasittelynTilatieto ppst:kuntakoodi ppst:luvanTunnistetiedot ppst:osapuolettieto ppst:rakennuspaikkatieto ppst:referenssiPiste ppst:toimenpidetieto ppst:lausuntotieto ppst:paatostieto ppst:liitetieto ppst:lisatietotieto ppst:asianTiedot ppst:kayttotapaus
used by
complexType PoikkeamisasiatType
source <xs:element name="Poikkeamisasia" type="ppst:PoikkeamisasiaType" substitutionGroup="gml:_Feature"/>

element Popast
diagram popast_p2.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/poikkeamispaatos_ja_suunnittelutarveratkaisu
type ppst:PopastType
properties
content complex
substGrp gml:_Feature
children ppst:toimituksenTiedot ppst:poikkeamisasiatieto ppst:suunnittelutarveasiatieto
annotation
documentation
Skeeman juurielementti
source <xs:element name="Popast" type="ppst:PopastType" substitutionGroup="gml:_Feature">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Skeeman juurielementti</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element Suunnittelutarveasia
diagram popast_p3.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/poikkeamispaatos_ja_suunnittelutarveratkaisu
type ppst:SuunnittelutarveasiaType
properties
content complex
substGrp gml:_Feature
children ppst:kasittelynTilatieto ppst:kuntakoodi ppst:luvanTunnistetiedot ppst:osapuolettieto ppst:rakennuspaikkatieto ppst:referenssiPiste ppst:toimenpidetieto ppst:lausuntotieto ppst:paatostieto ppst:liitetieto ppst:lisatietotieto ppst:asianTiedot ppst:kayttotapaus
used by
complexType SuunnittelutarveasiatType
source <xs:element name="Suunnittelutarveasia" type="ppst:SuunnittelutarveasiaType" substitutionGroup="gml:_Feature"/>

complexType AbstractPoikkeamisType
diagram popast_p4.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/poikkeamispaatos_ja_suunnittelutarveratkaisu
type extension of gml:AbstractFeatureType
properties
base gml:AbstractFeatureType
children ppst:kasittelynTilatieto ppst:kuntakoodi ppst:luvanTunnistetiedot ppst:osapuolettieto ppst:rakennuspaikkatieto ppst:referenssiPiste ppst:toimenpidetieto ppst:lausuntotieto ppst:paatostieto ppst:liitetieto ppst:lisatietotieto
used by
complexTypes PoikkeamisasiaType SuunnittelutarveasiaType
source <xs:complexType name="AbstractPoikkeamisType">
 
<xs:complexContent>
   
<xs:extension base="gml:AbstractFeatureType">
     
<xs:sequence>
       
<xs:element name="kasittelynTilatieto" type="yht:KasittelynTilaType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
       
<xs:element name="kuntakoodi" type="xs:string" minOccurs="0">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>Kunnat ovat voineet yhdistyä, jolloin lupatasolla tarvitaan myös kuntakoodi</xs:documentation>
         
</xs:annotation>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="luvanTunnistetiedot" type="yht:LuvanTunnisteTiedotType"/>
       
<xs:element name="osapuolettieto" type="yht:OsapuoletType" minOccurs="0"/>
       
<xs:element name="rakennuspaikkatieto" minOccurs="0">
         
<xs:complexType>
           
<xs:sequence>
             
<xs:element name="Rakennuspaikka" minOccurs="0">
               
<xs:complexType>
                 
<xs:complexContent>
                   
<xs:extension base="yht:RakennuspaikkaType">
                     
<xs:sequence>
                       
<xs:element name="paaKayttotarkoitus" minOccurs="0">
                         
<xs:simpleType>
                           
<xs:restriction base="xs:string">
                             
<xs:enumeration value="ympärivuotinen asunto"/>
                             
<xs:enumeration value="loma-asunto"/>
                             
<xs:enumeration value="muu"/>
                           
</xs:restriction>
                         
</xs:simpleType>
                       
</xs:element>
                       
<xs:element name="rantaKytkin" type="xs:boolean" minOccurs="0">
                         
<xs:annotation>
                           
<xs:documentation>Onko kysessä ranta-alue vai ei</xs:documentation>
                         
</xs:annotation>
                       
</xs:element>
                     
</xs:sequence>
                   
</xs:extension>
                 
</xs:complexContent>
               
</xs:complexType>
             
</xs:element>
           
</xs:sequence>
         
</xs:complexType>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="referenssiPiste" type="gml:PointPropertyType" minOccurs="0"/>
       
<xs:element name="toimenpidetieto" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
         
<xs:complexType>
           
<xs:sequence>
             
<xs:element name="Toimenpide">
               
<xs:complexType>
                 
<xs:sequence>
                   
<xs:element name="rakennustunnus" minOccurs="0">
                     
<xs:complexType>
                       
<xs:sequence>
                         
<xs:element name="valtakunnallinenNumero" type="xs:string" minOccurs="0">
                           
<xs:annotation>
                             
<xs:documentation>Valtakunnallinen numero tulossa</xs:documentation>
                           
</xs:annotation>
                         
</xs:element>
                         
<xs:element name="jarjestysnumero" type="xs:string">
                           
<xs:annotation>
                             
<xs:documentation>Luvan sisälllä juokseva numerointi. VRKta varten yksilöivä koodi</xs:documentation>
                           
</xs:annotation>
                         
</xs:element>
                         
<xs:element name="kiinttun" type="xs:string">
                           
<xs:annotation>
                             
<xs:documentation>Kiinteistötunnus</xs:documentation>
                           
</xs:annotation>
                         
</xs:element>
                         
<xs:element name="rakennusnro" type="xs:string">
                           
<xs:annotation>
                             
<xs:documentation>Rakennusnumero</xs:documentation>
                           
</xs:annotation>
                         
</xs:element>
                         
<xs:element name="aanestysalue" type="xs:string" minOccurs="0">
                           
<xs:annotation>
                             
<xs:documentation>Äänestysalue</xs:documentation>
                           
</xs:annotation>
                         
</xs:element>
                       
</xs:sequence>
                     
</xs:complexType>
                   
</xs:element>
                   
<xs:element name="liitetieto" minOccurs="0">
                     
<xs:annotation>
                       
<xs:documentation>Lyhyt selostus tulevasta rakennushankkeesta</xs:documentation>
                     
</xs:annotation>
                     
<xs:complexType>
                       
<xs:sequence>
                         
<xs:element name="Liite" type="yht:RakennusvalvontaLiiteType"/>
                       
</xs:sequence>
                     
</xs:complexType>
                   
</xs:element>
                   
<xs:element name="kuvausKoodi">
                     
<xs:simpleType>
                       
<xs:restriction base="xs:string">
                         
<xs:enumeration value="uusi"/>
                         
<xs:enumeration value="laajennus"/>
                         
<xs:enumeration value="perustus"/>
                         
<xs:enumeration value="perusparannus"/>
                         
<xs:enumeration value="uudelleenrakentaminen"/>
                         
<xs:enumeration value="purkaminen"/>
                         
<xs:enumeration value="muu muutostyö"/>
                         
<xs:enumeration value="käyttötarkoitusmuutos"/>
                         
<xs:enumeration value="loma-asunnon muuttaminen vakituiseksi"/>
                       
</xs:restriction>
                     
</xs:simpleType>
                   
</xs:element>
                   
<xs:element name="kerrosalatieto" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
                     
<xs:annotation>
                       
<xs:documentation>Tähän mennessä käytetty kerrosala m2 ja rakennustyyppi</xs:documentation>
                     
</xs:annotation>
                     
<xs:complexType>
                       
<xs:sequence>
                         
<xs:element name="kerrosala">
                           
<xs:complexType>
                             
<xs:sequence>
                               
<xs:element name="pintaAla" type="xs:decimal"/>
                               
<xs:element name="paakayttotarkoitusKoodi" type="yht:PaakayttotarkoitusType"/>
                             
</xs:sequence>
                           
</xs:complexType>
                         
</xs:element>
                       
</xs:sequence>
                     
</xs:complexType>
                   
</xs:element>
                   
<xs:element name="tavoitetilatieto">
                     
<xs:complexType>
                       
<xs:sequence>
                         
<xs:element name="Tavoitetila">
                           
<xs:complexType>
                             
<xs:sequence>
                               
<xs:element name="paakayttotarkoitusKoodi" type="yht:PaakayttotarkoitusType"/>
                               
<xs:element name="asuinhuoneistojenLkm" type="xs:int" minOccurs="0"/>
                               
<xs:element name="rakennuksenKerrosluku" type="xs:int" minOccurs="0"/>
                               
<xs:element name="kokonaisala" type="xs:decimal" minOccurs="0"/>
                               
<xs:element name="kerrosalatieto" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
                                 
<xs:annotation>
                                   
<xs:documentation>Tähän mennessä käytetty kerrosala m2 ja rakennustyyppi</xs:documentation>
                                 
</xs:annotation>
                                 
<xs:complexType>
                                   
<xs:sequence>
                                     
<xs:element name="kerrosala">
                                       
<xs:complexType>
                                         
<xs:sequence>
                                           
<xs:element name="pintaAla" type="xs:decimal"/>
                                           
<xs:element name="paakayttotarkoitusKoodi" type="yht:PaakayttotarkoitusType"/>
                                         
</xs:sequence>
                                       
</xs:complexType>
                                     
</xs:element>
                                   
</xs:sequence>
                                 
</xs:complexType>
                               
</xs:element>
                             
</xs:sequence>
                           
</xs:complexType>
                         
</xs:element>
                       
</xs:sequence>
                     
</xs:complexType>
                   
</xs:element>
                 
</xs:sequence>
               
</xs:complexType>
             
</xs:element>
           
</xs:sequence>
         
</xs:complexType>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="lausuntotieto" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>Lausunnot (ympäristökeskus, maakunnan liitto, naapurikunta) tarvittaessa</xs:documentation>
         
</xs:annotation>
         
<xs:complexType>
           
<xs:sequence>
             
<xs:element name="Lausunto" type="yht:LausuntoRvPType"/>
           
</xs:sequence>
         
</xs:complexType>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="paatostieto" type="yht:PaatoksetType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>Viranomaisien asiasta antamat päätökset</xs:documentation>
         
</xs:annotation>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="liitetieto" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>Hankkeen liitteet</xs:documentation>
         
</xs:annotation>
         
<xs:complexType>
           
<xs:sequence>
             
<xs:element name="Liite" type="yht:RakennusvalvontaLiiteType"/>
           
</xs:sequence>
         
</xs:complexType>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="lisatietotieto" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
         
<xs:complexType>
           
<xs:sequence>
             
<xs:element name="Lisatieto">
               
<xs:complexType>
                 
<xs:sequence>
                   
<xs:element name="asioimiskieli" minOccurs="0">
                     
<xs:simpleType>
                       
<xs:restriction base="xs:string">
                         
<xs:enumeration value="ruotsi"/>
                         
<xs:enumeration value="suomi"/>
                       
</xs:restriction>
                     
</xs:simpleType>
                   
</xs:element>
                   
<xs:element name="suoramarkkinointikieltoKytkin" type="xs:boolean" minOccurs="0"/>
                 
</xs:sequence>
               
</xs:complexType>
             
</xs:element>
           
</xs:sequence>
         
</xs:complexType>
       
</xs:element>
     
</xs:sequence>
   
</xs:extension>
 
</xs:complexContent>
</xs:complexType>

element AbstractPoikkeamisType/kasittelynTilatieto
diagram popast_p5.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/poikkeamispaatos_ja_suunnittelutarveratkaisu
type yht:KasittelynTilaType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc unbounded
content complex
children yht:Tilamuutos
source <xs:element name="kasittelynTilatieto" type="yht:KasittelynTilaType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>

element AbstractPoikkeamisType/kuntakoodi
diagram popast_p6.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/poikkeamispaatos_ja_suunnittelutarveratkaisu
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
annotation
documentation
Kunnat ovat voineet yhdistyä, jolloin lupatasolla tarvitaan myös kuntakoodi
source <xs:element name="kuntakoodi" type="xs:string" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Kunnat ovat voineet yhdistyä, jolloin lupatasolla tarvitaan myös kuntakoodi</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element AbstractPoikkeamisType/luvanTunnistetiedot
diagram popast_p7.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/poikkeamispaatos_ja_suunnittelutarveratkaisu
type yht:LuvanTunnisteTiedotType
properties
isRef 0
content complex
children yht:LupaTunnus
source <xs:element name="luvanTunnistetiedot" type="yht:LuvanTunnisteTiedotType"/>

element AbstractPoikkeamisType/osapuolettieto
diagram popast_p8.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/poikkeamispaatos_ja_suunnittelutarveratkaisu
type yht:OsapuoletType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children yht:Osapuolet
source <xs:element name="osapuolettieto" type="yht:OsapuoletType" minOccurs="0"/>

element AbstractPoikkeamisType/rakennuspaikkatieto
diagram popast_p9.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/poikkeamispaatos_ja_suunnittelutarveratkaisu
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children ppst:Rakennuspaikka
source <xs:element name="rakennuspaikkatieto" minOccurs="0">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="Rakennuspaikka" minOccurs="0">
       
<xs:complexType>
         
<xs:complexContent>
           
<xs:extension base="yht:RakennuspaikkaType">
             
<xs:sequence>
               
<xs:element name="paaKayttotarkoitus" minOccurs="0">
                 
<xs:simpleType>
                   
<xs:restriction base="xs:string">
                     
<xs:enumeration value="ympärivuotinen asunto"/>
                     
<xs:enumeration value="loma-asunto"/>
                     
<xs:enumeration value="muu"/>
                   
</xs:restriction>
                 
</xs:simpleType>
               
</xs:element>
               
<xs:element name="rantaKytkin" type="xs:boolean" minOccurs="0">
                 
<xs:annotation>
                   
<xs:documentation>Onko kysessä ranta-alue vai ei</xs:documentation>
                 
</xs:annotation>
               
</xs:element>
             
</xs:sequence>
           
</xs:extension>
         
</xs:complexContent>
       
</xs:complexType>
     
</xs:element>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element AbstractPoikkeamisType/rakennuspaikkatieto/Rakennuspaikka
diagram popast_p10.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/poikkeamispaatos_ja_suunnittelutarveratkaisu
type extension of yht:RakennuspaikkaType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children yht:metatieto yht:yksilointitieto yht:alkuHetki yht:loppuHetki yht:rakennuspaikanKiinteistotieto yht:sijaintitieto yht:kaavanaste yht:kerrosala yht:tasosijainti yht:rakennusoikeusYhteensa yht:uusiKytkin yht:osoite yht:poikkeamislupaVRK ppst:paaKayttotarkoitus ppst:rantaKytkin
source <xs:element name="Rakennuspaikka" minOccurs="0">
 
<xs:complexType>
   
<xs:complexContent>
     
<xs:extension base="yht:RakennuspaikkaType">
       
<xs:sequence>
         
<xs:element name="paaKayttotarkoitus" minOccurs="0">
           
<xs:simpleType>
             
<xs:restriction base="xs:string">
               
<xs:enumeration value="ympärivuotinen asunto"/>
               
<xs:enumeration value="loma-asunto"/>
               
<xs:enumeration value="muu"/>
             
</xs:restriction>
           
</xs:simpleType>
         
</xs:element>
         
<xs:element name="rantaKytkin" type="xs:boolean" minOccurs="0">
           
<xs:annotation>
             
<xs:documentation>Onko kysessä ranta-alue vai ei</xs:documentation>
           
</xs:annotation>
         
</xs:element>
       
</xs:sequence>
     
</xs:extension>
   
</xs:complexContent>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element AbstractPoikkeamisType/rakennuspaikkatieto/Rakennuspaikka/paaKayttotarkoitus
diagram popast_p11.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/poikkeamispaatos_ja_suunnittelutarveratkaisu
type restriction of xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
facets
Kind Value annotation 
enumeration ympärivuotinen asunto 
enumeration loma-asunto 
enumeration muu 
source <xs:element name="paaKayttotarkoitus" minOccurs="0">
 
<xs:simpleType>
   
<xs:restriction base="xs:string">
     
<xs:enumeration value="ympärivuotinen asunto"/>
     
<xs:enumeration value="loma-asunto"/>
     
<xs:enumeration value="muu"/>
   
</xs:restriction>
 
</xs:simpleType>
</xs:element>

element AbstractPoikkeamisType/rakennuspaikkatieto/Rakennuspaikka/rantaKytkin
diagram popast_p12.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/poikkeamispaatos_ja_suunnittelutarveratkaisu
type xs:boolean
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
annotation
documentation
Onko kysessä ranta-alue vai ei
source <xs:element name="rantaKytkin" type="xs:boolean" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Onko kysessä ranta-alue vai ei</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element AbstractPoikkeamisType/referenssiPiste
diagram popast_p13.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/poikkeamispaatos_ja_suunnittelutarveratkaisu
type gml:PointPropertyType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
source <xs:element name="referenssiPiste" type="gml:PointPropertyType" minOccurs="0"/>

element AbstractPoikkeamisType/toimenpidetieto
diagram popast_p14.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/poikkeamispaatos_ja_suunnittelutarveratkaisu
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc unbounded
content complex
children ppst:Toimenpide
source <xs:element name="toimenpidetieto" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="Toimenpide">
       
<xs:complexType>
         
<xs:sequence>
           
<xs:element name="rakennustunnus" minOccurs="0">
             
<xs:complexType>
               
<xs:sequence>
                 
<xs:element name="valtakunnallinenNumero" type="xs:string" minOccurs="0">
                   
<xs:annotation>
                     
<xs:documentation>Valtakunnallinen numero tulossa</xs:documentation>
                   
</xs:annotation>
                 
</xs:element>
                 
<xs:element name="jarjestysnumero" type="xs:string">
                   
<xs:annotation>
                     
<xs:documentation>Luvan sisälllä juokseva numerointi. VRKta varten yksilöivä koodi</xs:documentation>
                   
</xs:annotation>
                 
</xs:element>
                 
<xs:element name="kiinttun" type="xs:string">
                   
<xs:annotation>
                     
<xs:documentation>Kiinteistötunnus</xs:documentation>
                   
</xs:annotation>
                 
</xs:element>
                 
<xs:element name="rakennusnro" type="xs:string">
                   
<xs:annotation>
                     
<xs:documentation>Rakennusnumero</xs:documentation>
                   
</xs:annotation>
                 
</xs:element>
                 
<xs:element name="aanestysalue" type="xs:string" minOccurs="0">
                   
<xs:annotation>
                     
<xs:documentation>Äänestysalue</xs:documentation>
                   
</xs:annotation>
                 
</xs:element>
               
</xs:sequence>
             
</xs:complexType>
           
</xs:element>
           
<xs:element name="liitetieto" minOccurs="0">
             
<xs:annotation>
               
<xs:documentation>Lyhyt selostus tulevasta rakennushankkeesta</xs:documentation>
             
</xs:annotation>
             
<xs:complexType>
               
<xs:sequence>
                 
<xs:element name="Liite" type="yht:RakennusvalvontaLiiteType"/>
               
</xs:sequence>
             
</xs:complexType>
           
</xs:element>
           
<xs:element name="kuvausKoodi">
             
<xs:simpleType>
               
<xs:restriction base="xs:string">
                 
<xs:enumeration value="uusi"/>
                 
<xs:enumeration value="laajennus"/>
                 
<xs:enumeration value="perustus"/>
                 
<xs:enumeration value="perusparannus"/>
                 
<xs:enumeration value="uudelleenrakentaminen"/>
                 
<xs:enumeration value="purkaminen"/>
                 
<xs:enumeration value="muu muutostyö"/>
                 
<xs:enumeration value="käyttötarkoitusmuutos"/>
                 
<xs:enumeration value="loma-asunnon muuttaminen vakituiseksi"/>
               
</xs:restriction>
             
</xs:simpleType>
           
</xs:element>
           
<xs:element name="kerrosalatieto" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
             
<xs:annotation>
               
<xs:documentation>Tähän mennessä käytetty kerrosala m2 ja rakennustyyppi</xs:documentation>
             
</xs:annotation>
             
<xs:complexType>
               
<xs:sequence>
                 
<xs:element name="kerrosala">
                   
<xs:complexType>
                     
<xs:sequence>
                       
<xs:element name="pintaAla" type="xs:decimal"/>
                       
<xs:element name="paakayttotarkoitusKoodi" type="yht:PaakayttotarkoitusType"/>
                     
</xs:sequence>
                   
</xs:complexType>
                 
</xs:element>
               
</xs:sequence>
             
</xs:complexType>
           
</xs:element>
           
<xs:element name="tavoitetilatieto">
             
<xs:complexType>
               
<xs:sequence>
                 
<xs:element name="Tavoitetila">
                   
<xs:complexType>
                     
<xs:sequence>
                       
<xs:element name="paakayttotarkoitusKoodi" type="yht:PaakayttotarkoitusType"/>
                       
<xs:element name="asuinhuoneistojenLkm" type="xs:int" minOccurs="0"/>
                       
<xs:element name="rakennuksenKerrosluku" type="xs:int" minOccurs="0"/>
                       
<xs:element name="kokonaisala" type="xs:decimal" minOccurs="0"/>
                       
<xs:element name="kerrosalatieto" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
                         
<xs:annotation>
                           
<xs:documentation>Tähän mennessä käytetty kerrosala m2 ja rakennustyyppi</xs:documentation>
                         
</xs:annotation>
                         
<xs:complexType>
                           
<xs:sequence>
                             
<xs:element name="kerrosala">
                               
<xs:complexType>
                                 
<xs:sequence>
                                   
<xs:element name="pintaAla" type="xs:decimal"/>
                                   
<xs:element name="paakayttotarkoitusKoodi" type="yht:PaakayttotarkoitusType"/>
                                 
</xs:sequence>
                               
</xs:complexType>
                             
</xs:element>
                           
</xs:sequence>
                         
</xs:complexType>
                       
</xs:element>
                     
</xs:sequence>
                   
</xs:complexType>
                 
</xs:element>
               
</xs:sequence>
             
</xs:complexType>
           
</xs:element>
         
</xs:sequence>
       
</xs:complexType>
     
</xs:element>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element AbstractPoikkeamisType/toimenpidetieto/Toimenpide
diagram popast_p15.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/poikkeamispaatos_ja_suunnittelutarveratkaisu
properties
isRef 0
content complex
children ppst:rakennustunnus ppst:liitetieto ppst:kuvausKoodi ppst:kerrosalatieto ppst:tavoitetilatieto
source <xs:element name="Toimenpide">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="rakennustunnus" minOccurs="0">
       
<xs:complexType>
         
<xs:sequence>
           
<xs:element name="valtakunnallinenNumero" type="xs:string" minOccurs="0">
             
<xs:annotation>
               
<xs:documentation>Valtakunnallinen numero tulossa</xs:documentation>
             
</xs:annotation>
           
</xs:element>
           
<xs:element name="jarjestysnumero" type="xs:string">
             
<xs:annotation>
               
<xs:documentation>Luvan sisälllä juokseva numerointi. VRKta varten yksilöivä koodi</xs:documentation>
             
</xs:annotation>
           
</xs:element>
           
<xs:element name="kiinttun" type="xs:string">
             
<xs:annotation>
               
<xs:documentation>Kiinteistötunnus</xs:documentation>
             
</xs:annotation>
           
</xs:element>
           
<xs:element name="rakennusnro" type="xs:string">
             
<xs:annotation>
               
<xs:documentation>Rakennusnumero</xs:documentation>
             
</xs:annotation>
           
</xs:element>
           
<xs:element name="aanestysalue" type="xs:string" minOccurs="0">
             
<xs:annotation>
               
<xs:documentation>Äänestysalue</xs:documentation>
             
</xs:annotation>
           
</xs:element>
         
</xs:sequence>
       
</xs:complexType>
     
</xs:element>
     
<xs:element name="liitetieto" minOccurs="0">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation>Lyhyt selostus tulevasta rakennushankkeesta</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
       
<xs:complexType>
         
<xs:sequence>
           
<xs:element name="Liite" type="yht:RakennusvalvontaLiiteType"/>
         
</xs:sequence>
       
</xs:complexType>
     
</xs:element>
     
<xs:element name="kuvausKoodi">
       
<xs:simpleType>
         
<xs:restriction base="xs:string">
           
<xs:enumeration value="uusi"/>
           
<xs:enumeration value="laajennus"/>
           
<xs:enumeration value="perustus"/>
           
<xs:enumeration value="perusparannus"/>
           
<xs:enumeration value="uudelleenrakentaminen"/>
           
<xs:enumeration value="purkaminen"/>
           
<xs:enumeration value="muu muutostyö"/>
           
<xs:enumeration value="käyttötarkoitusmuutos"/>
           
<xs:enumeration value="loma-asunnon muuttaminen vakituiseksi"/>
         
</xs:restriction>
       
</xs:simpleType>
     
</xs:element>
     
<xs:element name="kerrosalatieto" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation>Tähän mennessä käytetty kerrosala m2 ja rakennustyyppi</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
       
<xs:complexType>
         
<xs:sequence>
           
<xs:element name="kerrosala">
             
<xs:complexType>
               
<xs:sequence>
                 
<xs:element name="pintaAla" type="xs:decimal"/>
                 
<xs:element name="paakayttotarkoitusKoodi" type="yht:PaakayttotarkoitusType"/>
               
</xs:sequence>
             
</xs:complexType>
           
</xs:element>
         
</xs:sequence>
       
</xs:complexType>
     
</xs:element>
     
<xs:element name="tavoitetilatieto">
       
<xs:complexType>
         
<xs:sequence>
           
<xs:element name="Tavoitetila">
             
<xs:complexType>
               
<xs:sequence>
                 
<xs:element name="paakayttotarkoitusKoodi" type="yht:PaakayttotarkoitusType"/>
                 
<xs:element name="asuinhuoneistojenLkm" type="xs:int" minOccurs="0"/>
                 
<xs:element name="rakennuksenKerrosluku" type="xs:int" minOccurs="0"/>
                 
<xs:element name="kokonaisala" type="xs:decimal" minOccurs="0"/>
                 
<xs:element name="kerrosalatieto" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
                   
<xs:annotation>
                     
<xs:documentation>Tähän mennessä käytetty kerrosala m2 ja rakennustyyppi</xs:documentation>
                   
</xs:annotation>
                   
<xs:complexType>
                     
<xs:sequence>
                       
<xs:element name="kerrosala">
                         
<xs:complexType>
                           
<xs:sequence>
                             
<xs:element name="pintaAla" type="xs:decimal"/>
                             
<xs:element name="paakayttotarkoitusKoodi" type="yht:PaakayttotarkoitusType"/>
                           
</xs:sequence>
                         
</xs:complexType>
                       
</xs:element>
                     
</xs:sequence>
                   
</xs:complexType>
                 
</xs:element>
               
</xs:sequence>
             
</xs:complexType>
           
</xs:element>
         
</xs:sequence>
       
</xs:complexType>
     
</xs:element>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element AbstractPoikkeamisType/toimenpidetieto/Toimenpide/rakennustunnus
diagram popast_p16.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/poikkeamispaatos_ja_suunnittelutarveratkaisu
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children ppst:valtakunnallinenNumero ppst:jarjestysnumero ppst:kiinttun ppst:rakennusnro ppst:aanestysalue
source <xs:element name="rakennustunnus" minOccurs="0">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="valtakunnallinenNumero" type="xs:string" minOccurs="0">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation>Valtakunnallinen numero tulossa</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
     
</xs:element>
     
<xs:element name="jarjestysnumero" type="xs:string">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation>Luvan sisälllä juokseva numerointi. VRKta varten yksilöivä koodi</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
     
</xs:element>
     
<xs:element name="kiinttun" type="xs:string">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation>Kiinteistötunnus</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
     
</xs:element>
     
<xs:element name="rakennusnro" type="xs:string">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation>Rakennusnumero</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
     
</xs:element>
     
<xs:element name="aanestysalue" type="xs:string" minOccurs="0">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation>Äänestysalue</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
     
</xs:element>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element AbstractPoikkeamisType/toimenpidetieto/Toimenpide/rakennustunnus/valtakunnallinenNumero
diagram popast_p17.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/poikkeamispaatos_ja_suunnittelutarveratkaisu
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
annotation
documentation
Valtakunnallinen numero tulossa
source <xs:element name="valtakunnallinenNumero" type="xs:string" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Valtakunnallinen numero tulossa</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element AbstractPoikkeamisType/toimenpidetieto/Toimenpide/rakennustunnus/jarjestysnumero
diagram popast_p18.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/poikkeamispaatos_ja_suunnittelutarveratkaisu
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
annotation
documentation
Luvan sisälllä juokseva numerointi. VRKta varten yksilöivä koodi
source <xs:element name="jarjestysnumero" type="xs:string">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Luvan sisälllä juokseva numerointi. VRKta varten yksilöivä koodi</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element AbstractPoikkeamisType/toimenpidetieto/Toimenpide/rakennustunnus/kiinttun
diagram popast_p19.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/poikkeamispaatos_ja_suunnittelutarveratkaisu
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
annotation
documentation
Kiinteistötunnus
source <xs:element name="kiinttun" type="xs:string">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Kiinteistötunnus</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element AbstractPoikkeamisType/toimenpidetieto/Toimenpide/rakennustunnus/rakennusnro
diagram popast_p20.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/poikkeamispaatos_ja_suunnittelutarveratkaisu
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
annotation
documentation
Rakennusnumero
source <xs:element name="rakennusnro" type="xs:string">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Rakennusnumero</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element AbstractPoikkeamisType/toimenpidetieto/Toimenpide/rakennustunnus/aanestysalue
diagram popast_p21.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/poikkeamispaatos_ja_suunnittelutarveratkaisu
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
annotation
documentation
Äänestysalue
source <xs:element name="aanestysalue" type="xs:string" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Äänestysalue</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element AbstractPoikkeamisType/toimenpidetieto/Toimenpide/liitetieto
diagram popast_p22.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/poikkeamispaatos_ja_suunnittelutarveratkaisu
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children ppst:Liite
annotation
documentation
Lyhyt selostus tulevasta rakennushankkeesta
source <xs:element name="liitetieto" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Lyhyt selostus tulevasta rakennushankkeesta</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="Liite" type="yht:RakennusvalvontaLiiteType"/>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element AbstractPoikkeamisType/toimenpidetieto/Toimenpide/liitetieto/Liite
diagram popast_p23.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/poikkeamispaatos_ja_suunnittelutarveratkaisu
type yht:RakennusvalvontaLiiteType
properties
isRef 0
content complex
children yht:kuvaus yht:linkkiliitteeseen yht:muokkausHetki yht:versionumero yht:tekija yht:tyyppi yht:metatietotieto
source <xs:element name="Liite" type="yht:RakennusvalvontaLiiteType"/>

element AbstractPoikkeamisType/toimenpidetieto/Toimenpide/kuvausKoodi
diagram popast_p24.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/poikkeamispaatos_ja_suunnittelutarveratkaisu
type restriction of xs:string
properties
isRef 0
content simple
facets
Kind Value annotation 
enumeration uusi 
enumeration laajennus 
enumeration perustus 
enumeration perusparannus 
enumeration uudelleenrakentaminen 
enumeration purkaminen 
enumeration muu muutostyö 
enumeration käyttötarkoitusmuutos 
enumeration loma-asunnon muuttaminen vakituiseksi 
source <xs:element name="kuvausKoodi">
 
<xs:simpleType>
   
<xs:restriction base="xs:string">
     
<xs:enumeration value="uusi"/>
     
<xs:enumeration value="laajennus"/>
     
<xs:enumeration value="perustus"/>
     
<xs:enumeration value="perusparannus"/>
     
<xs:enumeration value="uudelleenrakentaminen"/>
     
<xs:enumeration value="purkaminen"/>
     
<xs:enumeration value="muu muutostyö"/>
     
<xs:enumeration value="käyttötarkoitusmuutos"/>
     
<xs:enumeration value="loma-asunnon muuttaminen vakituiseksi"/>
   
</xs:restriction>
 
</xs:simpleType>
</xs:element>

element AbstractPoikkeamisType/toimenpidetieto/Toimenpide/kerrosalatieto
diagram popast_p25.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/poikkeamispaatos_ja_suunnittelutarveratkaisu
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc unbounded
content complex
children ppst:kerrosala
annotation
documentation
Tähän mennessä käytetty kerrosala m2 ja rakennustyyppi
source <xs:element name="kerrosalatieto" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Tähän mennessä käytetty kerrosala m2 ja rakennustyyppi</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="kerrosala">
       
<xs:complexType>
         
<xs:sequence>
           
<xs:element name="pintaAla" type="xs:decimal"/>
           
<xs:element name="paakayttotarkoitusKoodi" type="yht:PaakayttotarkoitusType"/>
         
</xs:sequence>
       
</xs:complexType>
     
</xs:element>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element AbstractPoikkeamisType/toimenpidetieto/Toimenpide/kerrosalatieto/kerrosala
diagram popast_p26.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/poikkeamispaatos_ja_suunnittelutarveratkaisu
properties
isRef 0
content complex
children ppst:pintaAla ppst:paakayttotarkoitusKoodi
source <xs:element name="kerrosala">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="pintaAla" type="xs:decimal"/>
     
<xs:element name="paakayttotarkoitusKoodi" type="yht:PaakayttotarkoitusType"/>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element AbstractPoikkeamisType/toimenpidetieto/Toimenpide/kerrosalatieto/kerrosala/pintaAla
diagram popast_p27.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/poikkeamispaatos_ja_suunnittelutarveratkaisu
type xs:decimal
properties
isRef 0
content simple
source <xs:element name="pintaAla" type="xs:decimal"/>

element AbstractPoikkeamisType/toimenpidetieto/Toimenpide/kerrosalatieto/kerrosala/paakayttotarkoitusKoodi
diagram popast_p28.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/poikkeamispaatos_ja_suunnittelutarveratkaisu
type yht:PaakayttotarkoitusType
properties
isRef 0
content simple
facets
Kind Value annotation 
enumeration 999 muualla luokittelemattomat rakennukset 
enumeration 941 talousrakennukset 
enumeration 931 saunarakennukset 
enumeration 899 muut maa-, metsä- ja kalatalouden rakennukset 
enumeration 893 turkistarhat 
enumeration 892 kasvihuoneet 
enumeration 891 viljankuivaamot ja viljan säilytysrakennukset 
enumeration 819 eläinsuojat, ravihevostallit, maneesit yms 
enumeration 811 navetat, sikalat, kanalat yms 
enumeration 729 muut palo- ja pelastustoimen rakennukset 
enumeration 722 väestönsuojat 
enumeration 721 paloasemat 
enumeration 719 muut varastorakennukset 
enumeration 712 kauppavarastot 
enumeration 711 teollisuusvarastot 
enumeration 699 muut teollisuuden tuotantorakennukset 
enumeration 692 teollisuus- ja pienteollisuustalot 
enumeration 691 teollisuushallit 
enumeration 613 yhdyskuntatekniikan rakennukset 
enumeration 611 voimalaitosrakennukset 
enumeration 549 muualla luokittelemattomat opetusrakennukset 
enumeration 541 järjestöjen, liittojen, työnantajien yms opetusrakennukset 
enumeration 532 tutkimuslaitosrakennukset 
enumeration 531 korkeakoulurakennukset 
enumeration 521 ammatillisten oppilaitosten rakennukset 
enumeration 511 yleissivistävien oppilaitosten rakennukset 
enumeration 369 muut kokoontumisrakennukset 
enumeration 359 muut urheilu- ja kuntoilurakennukset 
enumeration 354 monitoimihallit ja muut urheiluhallit 
enumeration 353 tennis-, squash- ja sulkapallohallit 
enumeration 352 uimahallit 
enumeration 351 jäähallit 
enumeration 349 muut uskonnollisten yhteisöjen rakennukset 
enumeration 342 seurakuntatalot 
enumeration 341 kirkot, kappelit, luostarit ja rukoushuoneet 
enumeration 331 seura- ja kerhorakennukset yms 
enumeration 324 näyttelyhallit 
enumeration 323 museot ja taidegalleriat 
enumeration 322 kirjastot ja arkistot 
enumeration 312 elokuvateatterit 
enumeration 311 teatterit, ooppera-, konsertti- ja kongressitalot 
enumeration 241 vankilat 
enumeration 239 muualla luokittelemattomat sosiaalitoimen rakennukset 
enumeration 231 lasten päiväkodit 
enumeration 229 muut huoltolaitosrakennukset 
enumeration 223 kehitysvammaisten hoitolaitokset 
enumeration 222 lasten- ja koulukodit 
enumeration 221 vanhainkodit 
enumeration 219 muut terveydenhuoltorakennukset 
enumeration 215 terveydenhuollon erityislaitokset 
enumeration 214 terveyskeskukset 
enumeration 213 muut sairaalat 
enumeration 211 keskussairaalat 
enumeration 169 muut liikenteen rakennukset 
enumeration 164 tietoliikenteen rakennukset 
enumeration 163 pysäköintitalot 
enumeration 162 kulkuneuvojen suoja- ja huoltorakennukset 
enumeration 161 rautatie- ja linja-autoasemat, lento- ja satamaterminaalit 
enumeration 151 toimistorakennukset 
enumeration 141 ravintolat yms 
enumeration 139 muut asuntolarakennukset 
enumeration 131 asuntolat yms 
enumeration 129 muut majoitusliikerakennukset 
enumeration 124 vuokrattavat lomamökit ja -osakkeet 
enumeration 123 loma-, lepo- ja virkistyskodit 
enumeration 121 hotellit yms 
enumeration 119 muut myymälärakennukset 
enumeration 112 liike- ja tavaratalot, kauppakeskukset 
enumeration 111 myymälähallit 
enumeration 041 vapaa-ajan asuinrakennukset 
enumeration 039 muut asuinkerrostalot 
enumeration 032 luhtitalot 
enumeration 022 ketjutalot 
enumeration 021 rivitalot 
enumeration 013 muut erilliset talot 
enumeration 012 kahden asunnon talot 
enumeration 011 yhden asunnon talot 
enumeration ei tiedossa 
source <xs:element name="paakayttotarkoitusKoodi" type="yht:PaakayttotarkoitusType"/>

element AbstractPoikkeamisType/toimenpidetieto/Toimenpide/tavoitetilatieto
diagram popast_p29.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/poikkeamispaatos_ja_suunnittelutarveratkaisu
properties
isRef 0
content complex
children ppst:Tavoitetila
source <xs:element name="tavoitetilatieto">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="Tavoitetila">
       
<xs:complexType>
         
<xs:sequence>
           
<xs:element name="paakayttotarkoitusKoodi" type="yht:PaakayttotarkoitusType"/>
           
<xs:element name="asuinhuoneistojenLkm" type="xs:int" minOccurs="0"/>
           
<xs:element name="rakennuksenKerrosluku" type="xs:int" minOccurs="0"/>
           
<xs:element name="kokonaisala" type="xs:decimal" minOccurs="0"/>
           
<xs:element name="kerrosalatieto" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
             
<xs:annotation>
               
<xs:documentation>Tähän mennessä käytetty kerrosala m2 ja rakennustyyppi</xs:documentation>
             
</xs:annotation>
             
<xs:complexType>
               
<xs:sequence>
                 
<xs:element name="kerrosala">
                   
<xs:complexType>
                     
<xs:sequence>
                       
<xs:element name="pintaAla" type="xs:decimal"/>
                       
<xs:element name="paakayttotarkoitusKoodi" type="yht:PaakayttotarkoitusType"/>
                     
</xs:sequence>
                   
</xs:complexType>
                 
</xs:element>
               
</xs:sequence>
             
</xs:complexType>
           
</xs:element>
         
</xs:sequence>
       
</xs:complexType>
     
</xs:element>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element AbstractPoikkeamisType/toimenpidetieto/Toimenpide/tavoitetilatieto/Tavoitetila
diagram popast_p30.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/poikkeamispaatos_ja_suunnittelutarveratkaisu
properties
isRef 0
content complex
children ppst:paakayttotarkoitusKoodi ppst:asuinhuoneistojenLkm ppst:rakennuksenKerrosluku ppst:kokonaisala ppst:kerrosalatieto
source <xs:element name="Tavoitetila">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="paakayttotarkoitusKoodi" type="yht:PaakayttotarkoitusType"/>
     
<xs:element name="asuinhuoneistojenLkm" type="xs:int" minOccurs="0"/>
     
<xs:element name="rakennuksenKerrosluku" type="xs:int" minOccurs="0"/>
     
<xs:element name="kokonaisala" type="xs:decimal" minOccurs="0"/>
     
<xs:element name="kerrosalatieto" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation>Tähän mennessä käytetty kerrosala m2 ja rakennustyyppi</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
       
<xs:complexType>
         
<xs:sequence>
           
<xs:element name="kerrosala">
             
<xs:complexType>
               
<xs:sequence>
                 
<xs:element name="pintaAla" type="xs:decimal"/>
                 
<xs:element name="paakayttotarkoitusKoodi" type="yht:PaakayttotarkoitusType"/>
               
</xs:sequence>
             
</xs:complexType>
           
</xs:element>
         
</xs:sequence>
       
</xs:complexType>
     
</xs:element>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element AbstractPoikkeamisType/toimenpidetieto/Toimenpide/tavoitetilatieto/Tavoitetila/paakayttotarkoitusKoodi
diagram popast_p31.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/poikkeamispaatos_ja_suunnittelutarveratkaisu
type yht:PaakayttotarkoitusType
properties
isRef 0
content simple
facets
Kind Value annotation 
enumeration 999 muualla luokittelemattomat rakennukset 
enumeration 941 talousrakennukset 
enumeration 931 saunarakennukset 
enumeration 899 muut maa-, metsä- ja kalatalouden rakennukset 
enumeration 893 turkistarhat 
enumeration 892 kasvihuoneet 
enumeration 891 viljankuivaamot ja viljan säilytysrakennukset 
enumeration 819 eläinsuojat, ravihevostallit, maneesit yms 
enumeration 811 navetat, sikalat, kanalat yms 
enumeration 729 muut palo- ja pelastustoimen rakennukset 
enumeration 722 väestönsuojat 
enumeration 721 paloasemat 
enumeration 719 muut varastorakennukset 
enumeration 712 kauppavarastot 
enumeration 711 teollisuusvarastot 
enumeration 699 muut teollisuuden tuotantorakennukset 
enumeration 692 teollisuus- ja pienteollisuustalot 
enumeration 691 teollisuushallit 
enumeration 613 yhdyskuntatekniikan rakennukset 
enumeration 611 voimalaitosrakennukset 
enumeration 549 muualla luokittelemattomat opetusrakennukset 
enumeration 541 järjestöjen, liittojen, työnantajien yms opetusrakennukset 
enumeration 532 tutkimuslaitosrakennukset 
enumeration 531 korkeakoulurakennukset 
enumeration 521 ammatillisten oppilaitosten rakennukset 
enumeration 511 yleissivistävien oppilaitosten rakennukset 
enumeration 369 muut kokoontumisrakennukset 
enumeration 359 muut urheilu- ja kuntoilurakennukset 
enumeration 354 monitoimihallit ja muut urheiluhallit 
enumeration 353 tennis-, squash- ja sulkapallohallit 
enumeration 352 uimahallit 
enumeration 351 jäähallit 
enumeration 349 muut uskonnollisten yhteisöjen rakennukset 
enumeration 342 seurakuntatalot 
enumeration 341 kirkot, kappelit, luostarit ja rukoushuoneet 
enumeration 331 seura- ja kerhorakennukset yms 
enumeration 324 näyttelyhallit 
enumeration 323 museot ja taidegalleriat 
enumeration 322 kirjastot ja arkistot 
enumeration 312 elokuvateatterit 
enumeration 311 teatterit, ooppera-, konsertti- ja kongressitalot 
enumeration 241 vankilat 
enumeration 239 muualla luokittelemattomat sosiaalitoimen rakennukset 
enumeration 231 lasten päiväkodit 
enumeration 229 muut huoltolaitosrakennukset 
enumeration 223 kehitysvammaisten hoitolaitokset 
enumeration 222 lasten- ja koulukodit 
enumeration 221 vanhainkodit 
enumeration 219 muut terveydenhuoltorakennukset 
enumeration 215 terveydenhuollon erityislaitokset 
enumeration 214 terveyskeskukset 
enumeration 213 muut sairaalat 
enumeration 211 keskussairaalat 
enumeration 169 muut liikenteen rakennukset 
enumeration 164 tietoliikenteen rakennukset 
enumeration 163 pysäköintitalot 
enumeration 162 kulkuneuvojen suoja- ja huoltorakennukset 
enumeration 161 rautatie- ja linja-autoasemat, lento- ja satamaterminaalit 
enumeration 151 toimistorakennukset 
enumeration 141 ravintolat yms 
enumeration 139 muut asuntolarakennukset 
enumeration 131 asuntolat yms 
enumeration 129 muut majoitusliikerakennukset 
enumeration 124 vuokrattavat lomamökit ja -osakkeet 
enumeration 123 loma-, lepo- ja virkistyskodit 
enumeration 121 hotellit yms 
enumeration 119 muut myymälärakennukset 
enumeration 112 liike- ja tavaratalot, kauppakeskukset 
enumeration 111 myymälähallit 
enumeration 041 vapaa-ajan asuinrakennukset 
enumeration 039 muut asuinkerrostalot 
enumeration 032 luhtitalot 
enumeration 022 ketjutalot 
enumeration 021 rivitalot 
enumeration 013 muut erilliset talot 
enumeration 012 kahden asunnon talot 
enumeration 011 yhden asunnon talot 
enumeration ei tiedossa 
source <xs:element name="paakayttotarkoitusKoodi" type="yht:PaakayttotarkoitusType"/>

element AbstractPoikkeamisType/toimenpidetieto/Toimenpide/tavoitetilatieto/Tavoitetila/asuinhuoneistojenLkm
diagram popast_p32.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/poikkeamispaatos_ja_suunnittelutarveratkaisu
type xs:int
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="asuinhuoneistojenLkm" type="xs:int" minOccurs="0"/>

element AbstractPoikkeamisType/toimenpidetieto/Toimenpide/tavoitetilatieto/Tavoitetila/rakennuksenKerrosluku
diagram popast_p33.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/poikkeamispaatos_ja_suunnittelutarveratkaisu
type xs:int
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="rakennuksenKerrosluku" type="xs:int" minOccurs="0"/>

element AbstractPoikkeamisType/toimenpidetieto/Toimenpide/tavoitetilatieto/Tavoitetila/kokonaisala
diagram popast_p34.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/poikkeamispaatos_ja_suunnittelutarveratkaisu
type xs:decimal
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="kokonaisala" type="xs:decimal" minOccurs="0"/>

element AbstractPoikkeamisType/toimenpidetieto/Toimenpide/tavoitetilatieto/Tavoitetila/kerrosalatieto
diagram popast_p35.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/poikkeamispaatos_ja_suunnittelutarveratkaisu
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc unbounded
content complex
children ppst:kerrosala
annotation
documentation
Tähän mennessä käytetty kerrosala m2 ja rakennustyyppi
source <xs:element name="kerrosalatieto" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Tähän mennessä käytetty kerrosala m2 ja rakennustyyppi</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="kerrosala">
       
<xs:complexType>
         
<xs:sequence>
           
<xs:element name="pintaAla" type="xs:decimal"/>
           
<xs:element name="paakayttotarkoitusKoodi" type="yht:PaakayttotarkoitusType"/>
         
</xs:sequence>
       
</xs:complexType>
     
</xs:element>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element AbstractPoikkeamisType/toimenpidetieto/Toimenpide/tavoitetilatieto/Tavoitetila/kerrosalatieto/kerrosala
diagram popast_p36.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/poikkeamispaatos_ja_suunnittelutarveratkaisu
properties
isRef 0
content complex
children ppst:pintaAla ppst:paakayttotarkoitusKoodi
source <xs:element name="kerrosala">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="pintaAla" type="xs:decimal"/>
     
<xs:element name="paakayttotarkoitusKoodi" type="yht:PaakayttotarkoitusType"/>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element AbstractPoikkeamisType/toimenpidetieto/Toimenpide/tavoitetilatieto/Tavoitetila/kerrosalatieto/kerrosala/pintaAla
diagram popast_p37.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/poikkeamispaatos_ja_suunnittelutarveratkaisu
type xs:decimal
properties
isRef 0
content simple
source <xs:element name="pintaAla" type="xs:decimal"/>

element AbstractPoikkeamisType/toimenpidetieto/Toimenpide/tavoitetilatieto/Tavoitetila/kerrosalatieto/kerrosala/paakayttotarkoitusKoodi
diagram popast_p38.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/poikkeamispaatos_ja_suunnittelutarveratkaisu
type yht:PaakayttotarkoitusType
properties
isRef 0
content simple
facets
Kind Value annotation 
enumeration 999 muualla luokittelemattomat rakennukset 
enumeration 941 talousrakennukset 
enumeration 931 saunarakennukset 
enumeration 899 muut maa-, metsä- ja kalatalouden rakennukset 
enumeration 893 turkistarhat 
enumeration 892 kasvihuoneet 
enumeration 891 viljankuivaamot ja viljan säilytysrakennukset 
enumeration 819 eläinsuojat, ravihevostallit, maneesit yms 
enumeration 811 navetat, sikalat, kanalat yms 
enumeration 729 muut palo- ja pelastustoimen rakennukset 
enumeration 722 väestönsuojat 
enumeration 721 paloasemat 
enumeration 719 muut varastorakennukset 
enumeration 712 kauppavarastot 
enumeration 711 teollisuusvarastot 
enumeration 699 muut teollisuuden tuotantorakennukset 
enumeration 692 teollisuus- ja pienteollisuustalot 
enumeration 691 teollisuushallit 
enumeration 613 yhdyskuntatekniikan rakennukset 
enumeration 611 voimalaitosrakennukset 
enumeration 549 muualla luokittelemattomat opetusrakennukset 
enumeration 541 järjestöjen, liittojen, työnantajien yms opetusrakennukset 
enumeration 532 tutkimuslaitosrakennukset 
enumeration 531 korkeakoulurakennukset 
enumeration 521 ammatillisten oppilaitosten rakennukset 
enumeration 511 yleissivistävien oppilaitosten rakennukset 
enumeration 369 muut kokoontumisrakennukset 
enumeration 359 muut urheilu- ja kuntoilurakennukset 
enumeration 354 monitoimihallit ja muut urheiluhallit 
enumeration 353 tennis-, squash- ja sulkapallohallit 
enumeration 352 uimahallit 
enumeration 351 jäähallit 
enumeration 349 muut uskonnollisten yhteisöjen rakennukset 
enumeration 342 seurakuntatalot 
enumeration 341 kirkot, kappelit, luostarit ja rukoushuoneet 
enumeration 331 seura- ja kerhorakennukset yms 
enumeration 324 näyttelyhallit 
enumeration 323 museot ja taidegalleriat 
enumeration 322 kirjastot ja arkistot 
enumeration 312 elokuvateatterit 
enumeration 311 teatterit, ooppera-, konsertti- ja kongressitalot 
enumeration 241 vankilat 
enumeration 239 muualla luokittelemattomat sosiaalitoimen rakennukset 
enumeration 231 lasten päiväkodit 
enumeration 229 muut huoltolaitosrakennukset 
enumeration 223 kehitysvammaisten hoitolaitokset 
enumeration 222 lasten- ja koulukodit 
enumeration 221 vanhainkodit 
enumeration 219 muut terveydenhuoltorakennukset 
enumeration 215 terveydenhuollon erityislaitokset 
enumeration 214 terveyskeskukset 
enumeration 213 muut sairaalat 
enumeration 211 keskussairaalat 
enumeration 169 muut liikenteen rakennukset 
enumeration 164 tietoliikenteen rakennukset 
enumeration 163 pysäköintitalot 
enumeration 162 kulkuneuvojen suoja- ja huoltorakennukset 
enumeration 161 rautatie- ja linja-autoasemat, lento- ja satamaterminaalit 
enumeration 151 toimistorakennukset 
enumeration 141 ravintolat yms 
enumeration 139 muut asuntolarakennukset 
enumeration 131 asuntolat yms 
enumeration 129 muut majoitusliikerakennukset 
enumeration 124 vuokrattavat lomamökit ja -osakkeet 
enumeration 123 loma-, lepo- ja virkistyskodit 
enumeration 121 hotellit yms 
enumeration 119 muut myymälärakennukset 
enumeration 112 liike- ja tavaratalot, kauppakeskukset 
enumeration 111 myymälähallit 
enumeration 041 vapaa-ajan asuinrakennukset 
enumeration 039 muut asuinkerrostalot 
enumeration 032 luhtitalot 
enumeration 022 ketjutalot 
enumeration 021 rivitalot 
enumeration 013 muut erilliset talot 
enumeration 012 kahden asunnon talot 
enumeration 011 yhden asunnon talot 
enumeration ei tiedossa 
source <xs:element name="paakayttotarkoitusKoodi" type="yht:PaakayttotarkoitusType"/>

element AbstractPoikkeamisType/lausuntotieto
diagram popast_p39.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/poikkeamispaatos_ja_suunnittelutarveratkaisu
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc unbounded
content complex
children ppst:Lausunto
annotation
documentation
Lausunnot (ympäristökeskus, maakunnan liitto, naapurikunta) tarvittaessa
source <xs:element name="lausuntotieto" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Lausunnot (ympäristökeskus, maakunnan liitto, naapurikunta) tarvittaessa</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="Lausunto" type="yht:LausuntoRvPType"/>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element AbstractPoikkeamisType/lausuntotieto/Lausunto
diagram popast_p40.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/poikkeamispaatos_ja_suunnittelutarveratkaisu
type yht:LausuntoRvPType
properties
isRef 0
content complex
children yht:viranomainen yht:pyyntoPvm yht:maaraPvm yht:lausuntotieto
source <xs:element name="Lausunto" type="yht:LausuntoRvPType"/>

element AbstractPoikkeamisType/paatostieto
diagram popast_p41.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/poikkeamispaatos_ja_suunnittelutarveratkaisu
type yht:PaatoksetType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc unbounded
content complex
children yht:Paatos
annotation
documentation
Viranomaisien asiasta antamat päätökset
source <xs:element name="paatostieto" type="yht:PaatoksetType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Viranomaisien asiasta antamat päätökset</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element AbstractPoikkeamisType/liitetieto
diagram popast_p42.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/poikkeamispaatos_ja_suunnittelutarveratkaisu
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc unbounded
content complex
children ppst:Liite
annotation
documentation
Hankkeen liitteet
source <xs:element name="liitetieto" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Hankkeen liitteet</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="Liite" type="yht:RakennusvalvontaLiiteType"/>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element AbstractPoikkeamisType/liitetieto/Liite
diagram popast_p43.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/poikkeamispaatos_ja_suunnittelutarveratkaisu
type yht:RakennusvalvontaLiiteType
properties
isRef 0
content complex
children yht:kuvaus yht:linkkiliitteeseen yht:muokkausHetki yht:versionumero yht:tekija yht:tyyppi yht:metatietotieto
source <xs:element name="Liite" type="yht:RakennusvalvontaLiiteType"/>

element AbstractPoikkeamisType/lisatietotieto
diagram popast_p44.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/poikkeamispaatos_ja_suunnittelutarveratkaisu
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc unbounded
content complex
children ppst:Lisatieto
source <xs:element name="lisatietotieto" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="Lisatieto">
       
<xs:complexType>
         
<xs:sequence>
           
<xs:element name="asioimiskieli" minOccurs="0">
             
<xs:simpleType>
               
<xs:restriction base="xs:string">
                 
<xs:enumeration value="ruotsi"/>
                 
<xs:enumeration value="suomi"/>
               
</xs:restriction>
             
</xs:simpleType>
           
</xs:element>
           
<xs:element name="suoramarkkinointikieltoKytkin" type="xs:boolean" minOccurs="0"/>
         
</xs:sequence>
       
</xs:complexType>
     
</xs:element>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element AbstractPoikkeamisType/lisatietotieto/Lisatieto
diagram popast_p45.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/poikkeamispaatos_ja_suunnittelutarveratkaisu
properties
isRef 0
content complex
children ppst:asioimiskieli ppst:suoramarkkinointikieltoKytkin
source <xs:element name="Lisatieto">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="asioimiskieli" minOccurs="0">
       
<xs:simpleType>
         
<xs:restriction base="xs:string">
           
<xs:enumeration value="ruotsi"/>
           
<xs:enumeration value="suomi"/>
         
</xs:restriction>
       
</xs:simpleType>
     
</xs:element>
     
<xs:element name="suoramarkkinointikieltoKytkin" type="xs:boolean" minOccurs="0"/>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element AbstractPoikkeamisType/lisatietotieto/Lisatieto/asioimiskieli
diagram popast_p46.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/poikkeamispaatos_ja_suunnittelutarveratkaisu
type restriction of xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
facets
Kind Value annotation 
enumeration ruotsi 
enumeration suomi 
source <xs:element name="asioimiskieli" minOccurs="0">
 
<xs:simpleType>
   
<xs:restriction base="xs:string">
     
<xs:enumeration value="ruotsi"/>
     
<xs:enumeration value="suomi"/>
   
</xs:restriction>
 
</xs:simpleType>
</xs:element>

element AbstractPoikkeamisType/lisatietotieto/Lisatieto/suoramarkkinointikieltoKytkin
diagram popast_p47.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/poikkeamispaatos_ja_suunnittelutarveratkaisu
type xs:boolean
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="suoramarkkinointikieltoKytkin" type="xs:boolean" minOccurs="0"/>

complexType PoikkeamisasiatType
diagram popast_p48.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/poikkeamispaatos_ja_suunnittelutarveratkaisu
children ppst:Poikkeamisasia
used by
element PopastType/poikkeamisasiatieto
source <xs:complexType name="PoikkeamisasiatType">
 
<xs:sequence>
   
<xs:element ref="ppst:Poikkeamisasia"/>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

complexType PoikkeamisasiaType
diagram popast_p49.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/poikkeamispaatos_ja_suunnittelutarveratkaisu
type extension of ppst:AbstractPoikkeamisType
properties
base ppst:AbstractPoikkeamisType
children ppst:kasittelynTilatieto ppst:kuntakoodi ppst:luvanTunnistetiedot ppst:osapuolettieto ppst:rakennuspaikkatieto ppst:referenssiPiste ppst:toimenpidetieto ppst:lausuntotieto ppst:paatostieto ppst:liitetieto ppst:lisatietotieto ppst:asianTiedot ppst:kayttotapaus
used by
element Poikkeamisasia
source <xs:complexType name="PoikkeamisasiaType">
 
<xs:complexContent>
   
<xs:extension base="ppst:AbstractPoikkeamisType">
     
<xs:sequence>
       
<xs:element name="asianTiedot" minOccurs="0">
         
<xs:complexType>
           
<xs:sequence>
             
<xs:element name="Asiantiedot">
               
<xs:complexType>
                 
<xs:sequence>
                   
<xs:element name="vahainenPoikkeaminen" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                   
<xs:element name="poikkeamisasianKuvaus" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                 
</xs:sequence>
               
</xs:complexType>
             
</xs:element>
           
</xs:sequence>
         
</xs:complexType>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="kayttotapaus" type="xs:string" minOccurs="0"/>
     
</xs:sequence>
   
</xs:extension>
 
</xs:complexContent>
</xs:complexType>

element PoikkeamisasiaType/asianTiedot
diagram popast_p50.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/poikkeamispaatos_ja_suunnittelutarveratkaisu
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children ppst:Asiantiedot
source <xs:element name="asianTiedot" minOccurs="0">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="Asiantiedot">
       
<xs:complexType>
         
<xs:sequence>
           
<xs:element name="vahainenPoikkeaminen" type="xs:string" minOccurs="0"/>
           
<xs:element name="poikkeamisasianKuvaus" type="xs:string" minOccurs="0"/>
         
</xs:sequence>
       
</xs:complexType>
     
</xs:element>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element PoikkeamisasiaType/asianTiedot/Asiantiedot
diagram popast_p51.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/poikkeamispaatos_ja_suunnittelutarveratkaisu
properties
isRef 0
content complex
children ppst:vahainenPoikkeaminen ppst:poikkeamisasianKuvaus
source <xs:element name="Asiantiedot">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="vahainenPoikkeaminen" type="xs:string" minOccurs="0"/>
     
<xs:element name="poikkeamisasianKuvaus" type="xs:string" minOccurs="0"/>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element PoikkeamisasiaType/asianTiedot/Asiantiedot/vahainenPoikkeaminen
diagram popast_p52.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/poikkeamispaatos_ja_suunnittelutarveratkaisu
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="vahainenPoikkeaminen" type="xs:string" minOccurs="0"/>

element PoikkeamisasiaType/asianTiedot/Asiantiedot/poikkeamisasianKuvaus
diagram popast_p53.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/poikkeamispaatos_ja_suunnittelutarveratkaisu
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="poikkeamisasianKuvaus" type="xs:string" minOccurs="0"/>

element PoikkeamisasiaType/kayttotapaus
diagram popast_p54.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/poikkeamispaatos_ja_suunnittelutarveratkaisu
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="kayttotapaus" type="xs:string" minOccurs="0"/>

complexType PopastType
diagram popast_p55.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/poikkeamispaatos_ja_suunnittelutarveratkaisu
type extension of gml:AbstractFeatureType
properties
base gml:AbstractFeatureType
children ppst:toimituksenTiedot ppst:poikkeamisasiatieto ppst:suunnittelutarveasiatieto
used by
element Popast
source <xs:complexType name="PopastType">
 
<xs:complexContent>
   
<xs:extension base="gml:AbstractFeatureType">
     
<xs:sequence>
       
<xs:element name="toimituksenTiedot" type="yht:AineistotoimituksentiedotType"/>
       
<xs:element name="poikkeamisasiatieto" type="ppst:PoikkeamisasiatType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
       
<xs:element name="suunnittelutarveasiatieto" type="ppst:SuunnittelutarveasiatType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
     
</xs:sequence>
   
</xs:extension>
 
</xs:complexContent>
</xs:complexType>

element PopastType/toimituksenTiedot
diagram popast_p56.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/poikkeamispaatos_ja_suunnittelutarveratkaisu
type yht:AineistotoimituksentiedotType
properties
isRef 0
content complex
children yht:aineistonnimi yht:aineistotoimittaja yht:tila yht:toimitusPvm yht:kuntakoodi yht:kielitieto yht:metatietotunniste yht:metatietoXMLURL yht:metatietoURL yht:tietotuoteURL
source <xs:element name="toimituksenTiedot" type="yht:AineistotoimituksentiedotType"/>

element PopastType/poikkeamisasiatieto
diagram popast_p57.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/poikkeamispaatos_ja_suunnittelutarveratkaisu
type ppst:PoikkeamisasiatType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc unbounded
content complex
children ppst:Poikkeamisasia
source <xs:element name="poikkeamisasiatieto" type="ppst:PoikkeamisasiatType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>

element PopastType/suunnittelutarveasiatieto
diagram popast_p58.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/poikkeamispaatos_ja_suunnittelutarveratkaisu
type ppst:SuunnittelutarveasiatType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc unbounded
content complex
children ppst:Suunnittelutarveasia
source <xs:element name="suunnittelutarveasiatieto" type="ppst:SuunnittelutarveasiatType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>

complexType SuunnittelutarveasiatType
diagram popast_p59.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/poikkeamispaatos_ja_suunnittelutarveratkaisu
children ppst:Suunnittelutarveasia
used by
element PopastType/suunnittelutarveasiatieto
source <xs:complexType name="SuunnittelutarveasiatType">
 
<xs:sequence>
   
<xs:element ref="ppst:Suunnittelutarveasia"/>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

complexType SuunnittelutarveasiaType
diagram popast_p60.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/poikkeamispaatos_ja_suunnittelutarveratkaisu
type extension of ppst:AbstractPoikkeamisType
properties
base ppst:AbstractPoikkeamisType
children ppst:kasittelynTilatieto ppst:kuntakoodi ppst:luvanTunnistetiedot ppst:osapuolettieto ppst:rakennuspaikkatieto ppst:referenssiPiste ppst:toimenpidetieto ppst:lausuntotieto ppst:paatostieto ppst:liitetieto ppst:lisatietotieto ppst:asianTiedot ppst:kayttotapaus
used by
element Suunnittelutarveasia
source <xs:complexType name="SuunnittelutarveasiaType">
 
<xs:complexContent>
   
<xs:extension base="ppst:AbstractPoikkeamisType">
     
<xs:sequence>
       
<xs:element name="asianTiedot" minOccurs="0">
         
<xs:complexType>
           
<xs:sequence>
             
<xs:element name="Asiantiedot">
               
<xs:complexType>
                 
<xs:sequence>
                   
<xs:element name="vahainenPoikkeaminen" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                   
<xs:element name="suunnittelutarveasianKuvaus" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                 
</xs:sequence>
               
</xs:complexType>
             
</xs:element>
           
</xs:sequence>
         
</xs:complexType>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="kayttotapaus" type="xs:string" minOccurs="0"/>
     
</xs:sequence>
   
</xs:extension>
 
</xs:complexContent>
</xs:complexType>

element SuunnittelutarveasiaType/asianTiedot
diagram popast_p61.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/poikkeamispaatos_ja_suunnittelutarveratkaisu
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children ppst:Asiantiedot
source <xs:element name="asianTiedot" minOccurs="0">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="Asiantiedot">
       
<xs:complexType>
         
<xs:sequence>
           
<xs:element name="vahainenPoikkeaminen" type="xs:string" minOccurs="0"/>
           
<xs:element name="suunnittelutarveasianKuvaus" type="xs:string" minOccurs="0"/>
         
</xs:sequence>
       
</xs:complexType>
     
</xs:element>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element SuunnittelutarveasiaType/asianTiedot/Asiantiedot
diagram popast_p62.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/poikkeamispaatos_ja_suunnittelutarveratkaisu
properties
isRef 0
content complex
children ppst:vahainenPoikkeaminen ppst:suunnittelutarveasianKuvaus
source <xs:element name="Asiantiedot">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="vahainenPoikkeaminen" type="xs:string" minOccurs="0"/>
     
<xs:element name="suunnittelutarveasianKuvaus" type="xs:string" minOccurs="0"/>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element SuunnittelutarveasiaType/asianTiedot/Asiantiedot/vahainenPoikkeaminen
diagram popast_p63.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/poikkeamispaatos_ja_suunnittelutarveratkaisu
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="vahainenPoikkeaminen" type="xs:string" minOccurs="0"/>

element SuunnittelutarveasiaType/asianTiedot/Asiantiedot/suunnittelutarveasianKuvaus
diagram popast_p64.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/poikkeamispaatos_ja_suunnittelutarveratkaisu
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="suunnittelutarveasianKuvaus" type="xs:string" minOccurs="0"/>

element SuunnittelutarveasiaType/kayttotapaus
diagram popast_p65.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/poikkeamispaatos_ja_suunnittelutarveratkaisu
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="kayttotapaus" type="xs:string" minOccurs="0"/>

element _Feature
diagram popast_p66.png
namespace http://www.opengis.net/gml
source <xs:element name="_Feature"/>

element _GML
diagram popast_p67.png
namespace http://www.opengis.net/gml
source <xs:element name="_GML"/>

element _Object
diagram popast_p68.png
namespace http://www.opengis.net/gml
source <xs:element name="_Object"/>

element AssociationAttributeGroup
diagram popast_p69.png
namespace http://www.opengis.net/gml
source <xs:element name="AssociationAttributeGroup"/>

element Dummy_GML
diagram popast_p70.png
namespace http://www.opengis.net/gml
annotation
documentation
Comment describing your root element
source <xs:element name="Dummy_GML">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Comment describing your root element</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element Null
diagram popast_p71.png
namespace http://www.opengis.net/gml
source <xs:element name="Null"/>

element Point
diagram popast_p72.png
namespace http://www.opengis.net/gml
source <xs:element name="Point"/>

complexType AbstractFeatureType
diagram popast_p73.png
namespace http://www.opengis.net/gml
used by
complexTypes AbstractPaikkatietopalveluKohde AbstractPoikkeamisType MerkintaType PopastType
source <xs:complexType name="AbstractFeatureType"/>

complexType AngleType
diagram popast_p74.png
namespace http://www.opengis.net/gml
source <xs:complexType name="AngleType"/>

complexType AssociationAttributeGroupType
diagram popast_p75.png
namespace http://www.opengis.net/gml
source <xs:complexType name="AssociationAttributeGroupType"/>

complexType CodeType
diagram popast_p76.png
namespace http://www.opengis.net/gml
source <xs:complexType name="CodeType"/>

complexType CurvePropertyType
diagram popast_p77.png
namespace http://www.opengis.net/gml
used by
elements SijaintiType/viiva PostiosoiteType/viivasijainti OsoiteType/viivasijainti
source <xs:complexType name="CurvePropertyType"/>

complexType MeasureType
diagram popast_p78.png
namespace http://www.opengis.net/gml
source <xs:complexType name="MeasureType"/>

complexType MetaDataPropertyType
diagram popast_p79.png
namespace http://www.opengis.net/gml
used by
element AbstractPaikkatietopalveluKohde/metatieto
source <xs:complexType name="MetaDataPropertyType"/>

complexType NullType
diagram popast_p80.png
namespace http://www.opengis.net/gml
used by
element SijaintiType/tyhja
source <xs:complexType name="NullType"/>

complexType PointPropertyType
diagram popast_p81.png
namespace http://www.opengis.net/gml
used by
elements AbstractPoikkeamisType/referenssiPiste SijaintiType/piste PostiosoiteType/pistesijainti OsoiteType/pistesijainti Referenssipiste/sijainti
source <xs:complexType name="PointPropertyType"/>

complexType SurfacePropertyType
diagram popast_p82.png
namespace http://www.opengis.net/gml
used by
elements SijaintiType/alue PostiosoiteType/aluesijainti OsoiteType/aluesijainti
source <xs:complexType name="SurfacePropertyType"/>

attributeGroup AssociationAttributeGroup
namespace http://www.opengis.net/gml
source <xs:attributeGroup name="AssociationAttributeGroup"/>

complexType AbstractPaikkatietopalveluKohde
diagram popast_p83.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type extension of gml:AbstractFeatureType
properties
base gml:AbstractFeatureType
abstract true
children yht:metatieto yht:yksilointitieto yht:alkuHetki yht:loppuHetki
used by
complexTypes AbstractYmparistotoimiKohde OsoiteType RakennuspaikkaType RakennusrasiteType YhteisjarjestelyType
annotation
documentation
Kohde josta periytetään kaikki kohteet
source <xs:complexType name="AbstractPaikkatietopalveluKohde" abstract="true">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Kohde josta periytetään kaikki kohteet</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
 
<xs:complexContent>
   
<xs:extension base="gml:AbstractFeatureType">
     
<xs:sequence>
       
<xs:element name="metatieto" type="gml:MetaDataPropertyType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>Kohteen metatiedot. Suositeltavat kentät ovat: sijaintitiedonluontitapa, tarkkuus, datan_luoja, luonti_pvm, muokkaaja, muokkaus_pvm, omistaja, lahteen_pvm, lahteen_tyyppi, mittausera, lisatieto_linkki</xs:documentation>
         
</xs:annotation>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="yksilointitieto" type="xs:string">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>Kohteen lähtötietojärjestelmän  tvs. mukainen yksilöintitieto </xs:documentation>
         
</xs:annotation>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="alkuHetki" type="xs:dateTime">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>Kohteen luontipäivämäärä</xs:documentation>
         
</xs:annotation>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="loppuHetki" type="xs:dateTime" minOccurs="0">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>Milloin kohde on poistettu. Tämän avulla voidaan tunnistaa poistetut kohteet, jos järjestelmät tukevat historiatietojen tallentamista</xs:documentation>
         
</xs:annotation>
       
</xs:element>
     
</xs:sequence>
   
</xs:extension>
 
</xs:complexContent>
</xs:complexType>

element AbstractPaikkatietopalveluKohde/metatieto
diagram popast_p84.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type gml:MetaDataPropertyType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc unbounded
content complex
annotation
documentation
Kohteen metatiedot. Suositeltavat kentät ovat: sijaintitiedonluontitapa, tarkkuus, datan_luoja, luonti_pvm, muokkaaja, muokkaus_pvm, omistaja, lahteen_pvm, lahteen_tyyppi, mittausera, lisatieto_linkki
source <xs:element name="metatieto" type="gml:MetaDataPropertyType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Kohteen metatiedot. Suositeltavat kentät ovat: sijaintitiedonluontitapa, tarkkuus, datan_luoja, luonti_pvm, muokkaaja, muokkaus_pvm, omistaja, lahteen_pvm, lahteen_tyyppi, mittausera, lisatieto_linkki</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element AbstractPaikkatietopalveluKohde/yksilointitieto
diagram popast_p85.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
annotation
documentation
Kohteen lähtötietojärjestelmän  tvs. mukainen yksilöintitieto
source <xs:element name="yksilointitieto" type="xs:string">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Kohteen lähtötietojärjestelmän  tvs. mukainen yksilöintitieto </xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element AbstractPaikkatietopalveluKohde/alkuHetki
diagram popast_p86.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:dateTime
properties
isRef 0
content simple
annotation
documentation
Kohteen luontipäivämäärä
source <xs:element name="alkuHetki" type="xs:dateTime">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Kohteen luontipäivämäärä</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element AbstractPaikkatietopalveluKohde/loppuHetki
diagram popast_p87.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:dateTime
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
annotation
documentation
Milloin kohde on poistettu. Tämän avulla voidaan tunnistaa poistetut kohteet, jos järjestelmät tukevat historiatietojen tallentamista
source <xs:element name="loppuHetki" type="xs:dateTime" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Milloin kohde on poistettu. Tämän avulla voidaan tunnistaa poistetut kohteet, jos järjestelmät tukevat historiatietojen tallentamista</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

complexType AbstractYmparistotoimiKohde
diagram popast_p88.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type extension of yht:AbstractPaikkatietopalveluKohde
properties
base yht:AbstractPaikkatietopalveluKohde
abstract true
children yht:metatieto yht:yksilointitieto yht:alkuHetki yht:loppuHetki
annotation
documentation
Kohde josta periytetään kaikki kohteet
source <xs:complexType name="AbstractYmparistotoimiKohde" abstract="true">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Kohde josta periytetään kaikki kohteet</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
 
<xs:complexContent>
   
<xs:extension base="yht:AbstractPaikkatietopalveluKohde"/>
 
</xs:complexContent>
</xs:complexType>

complexType AineistotoimituksentiedotType
diagram popast_p89.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
children yht:aineistonnimi yht:aineistotoimittaja yht:tila yht:toimitusPvm yht:kuntakoodi yht:kielitieto yht:metatietotunniste yht:metatietoXMLURL yht:metatietoURL yht:tietotuoteURL
used by
elements PopastType/toimituksenTiedot AineistotoimitusType/Toimitus
source <xs:complexType name="AineistotoimituksentiedotType">
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="aineistonnimi" type="xs:string">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Aineistoa kuvaava nimi, </xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="aineistotoimittaja" type="xs:string">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Kuka on tehnyt kyseisen siirtotiedoston, yhteyshenkilö</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="tila" type="yht:AineistonTilaType" minOccurs="0">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Aineiston valmiustila; onko kokonaan valmis, luonnos, demo
</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="toimitusPvm" type="xs:date">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Milloin kyseinen siirtotiedosto on tehty</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="kuntakoodi" type="xs:string"/>
   
<xs:element name="kielitieto" type="xs:string">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Kunnan kieli tai kieliitieto</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="metatietotunniste" type="xs:string" minOccurs="0">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Paikkatietohakemistossa aineiston yksilöivä
metatietotunniste. Muita nimityksiä: UUID, tiedostotunniste,
resurssitunniste, aineiston ID.  Esim: 924a68ba-665f-4ea0-a830-
26e80112b5dc
</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="metatietoXMLURL" type="xs:string" minOccurs="0">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>URL, joka palauttaa aineiston metatiedot XML
tiedostona ISO 19139 skeeman mukaisesti. Esim: http://geonetwork.nls.fi/geonetwork/srv/fi/iso19139.xml?uuid=924a68ba-
665f-4ea0-a830-26e80112b5dc
</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="metatietoURL" type="xs:string" minOccurs="0">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>URL www-sivulle, josta aineiston metatiedot ovat
luettavissa ”selkokielisenä”. Esim:
http://www.paikkatietoikkuna.fi/web/fi/paikkatietoaineisto?inspireMetadat
aUIID=924a68ba-665f-4ea0-a830-26e80112b5dc
</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="tietotuoteURL" type="xs:string" minOccurs="0">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>URL, josta saadaan aineistoon liittyvän tietotuotteen
tiedot
</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element AineistotoimituksentiedotType/aineistonnimi
diagram popast_p90.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
annotation
documentation
Aineistoa kuvaava nimi,
source <xs:element name="aineistonnimi" type="xs:string">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Aineistoa kuvaava nimi, </xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element AineistotoimituksentiedotType/aineistotoimittaja
diagram popast_p91.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
annotation
documentation
Kuka on tehnyt kyseisen siirtotiedoston, yhteyshenkilö
source <xs:element name="aineistotoimittaja" type="xs:string">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Kuka on tehnyt kyseisen siirtotiedoston, yhteyshenkilö</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element AineistotoimituksentiedotType/tila
diagram popast_p92.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type yht:AineistonTilaType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
facets
Kind Value annotation 
enumeration valmis 
enumeration keskeneräinen 
enumeration muu 
enumeration ei tiedossa 
annotation
documentation
Aineiston valmiustila; onko kokonaan valmis, luonnos, demo
source <xs:element name="tila" type="yht:AineistonTilaType" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Aineiston valmiustila; onko kokonaan valmis, luonnos, demo
</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element AineistotoimituksentiedotType/toimitusPvm
diagram popast_p93.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:date
properties
isRef 0
content simple
annotation
documentation
Milloin kyseinen siirtotiedosto on tehty
source <xs:element name="toimitusPvm" type="xs:date">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Milloin kyseinen siirtotiedosto on tehty</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element AineistotoimituksentiedotType/kuntakoodi
diagram popast_p94.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
source <xs:element name="kuntakoodi" type="xs:string"/>

element AineistotoimituksentiedotType/kielitieto
diagram popast_p95.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
annotation
documentation
Kunnan kieli tai kieliitieto
source <xs:element name="kielitieto" type="xs:string">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Kunnan kieli tai kieliitieto</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element AineistotoimituksentiedotType/metatietotunniste
diagram popast_p96.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
annotation
documentation
Paikkatietohakemistossa aineiston yksilöivä
metatietotunniste. Muita nimityksiä: UUID, tiedostotunniste,
resurssitunniste, aineiston ID.  Esim: 924a68ba-665f-4ea0-a830-
26e80112b5dc
source <xs:element name="metatietotunniste" type="xs:string" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Paikkatietohakemistossa aineiston yksilöivä
metatietotunniste. Muita nimityksiä: UUID, tiedostotunniste,
resurssitunniste, aineiston ID.  Esim: 924a68ba-665f-4ea0-a830-
26e80112b5dc
</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element AineistotoimituksentiedotType/metatietoXMLURL
diagram popast_p97.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
annotation
documentation
URL, joka palauttaa aineiston metatiedot XML
tiedostona ISO 19139 skeeman mukaisesti. Esim: http://geonetwork.nls.fi/geonetwork/srv/fi/iso19139.xml?uuid=924a68ba-
665f-4ea0-a830-26e80112b5dc
source <xs:element name="metatietoXMLURL" type="xs:string" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>URL, joka palauttaa aineiston metatiedot XML
tiedostona ISO 19139 skeeman mukaisesti. Esim: http://geonetwork.nls.fi/geonetwork/srv/fi/iso19139.xml?uuid=924a68ba-
665f-4ea0-a830-26e80112b5dc
</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element AineistotoimituksentiedotType/metatietoURL
diagram popast_p98.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
annotation
documentation
URL www-sivulle, josta aineiston metatiedot ovat
luettavissa ”selkokielisenä”. Esim:
http://www.paikkatietoikkuna.fi/web/fi/paikkatietoaineisto?inspireMetadat
aUIID=924a68ba-665f-4ea0-a830-26e80112b5dc
source <xs:element name="metatietoURL" type="xs:string" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>URL www-sivulle, josta aineiston metatiedot ovat
luettavissa ”selkokielisenä”. Esim:
http://www.paikkatietoikkuna.fi/web/fi/paikkatietoaineisto?inspireMetadat
aUIID=924a68ba-665f-4ea0-a830-26e80112b5dc
</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element AineistotoimituksentiedotType/tietotuoteURL
diagram popast_p99.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
annotation
documentation
URL, josta saadaan aineistoon liittyvän tietotuotteen
tiedot
source <xs:element name="tietotuoteURL" type="xs:string" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>URL, josta saadaan aineistoon liittyvän tietotuotteen
tiedot
</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

complexType AineistotoimitusType
diagram popast_p100.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
children yht:Toimitus
source <xs:complexType name="AineistotoimitusType">
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="Toimitus" type="yht:AineistotoimituksentiedotType"/>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element AineistotoimitusType/Toimitus
diagram popast_p101.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type yht:AineistotoimituksentiedotType
properties
isRef 0
content complex
children yht:aineistonnimi yht:aineistotoimittaja yht:tila yht:toimitusPvm yht:kuntakoodi yht:kielitieto yht:metatietotunniste yht:metatietoXMLURL yht:metatietoURL yht:tietotuoteURL
source <xs:element name="Toimitus" type="yht:AineistotoimituksentiedotType"/>

complexType Attribuutti
diagram popast_p102.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
children yht:selitysteksti yht:arvo
source <xs:complexType name="Attribuutti">
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="selitysteksti" type="xs:string"/>
   
<xs:element name="arvo" type="xs:string"/>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element Attribuutti/selitysteksti
diagram popast_p103.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
source <xs:element name="selitysteksti" type="xs:string"/>

element Attribuutti/arvo
diagram popast_p104.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
source <xs:element name="arvo" type="xs:string"/>

complexType HakijaType
diagram popast_p105.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type extension of yht:YhteystietoType
properties
base yht:YhteystietoType
children yht:henkilotunnus yht:sukunimi yht:etunimi yht:yTunnus yht:yrityksenNimi yht:yhteyshenkilonNimi yht:osoitetieto yht:puhelinnumero yht:sahkopostiosoite yht:suoramarkkinointikielto yht:ammatti yht:tyopaikannimi yht:tyosuhteenalkuPvm
source <xs:complexType name="HakijaType">
 
<xs:complexContent>
   
<xs:extension base="yht:YhteystietoType">
     
<xs:sequence>
       
<xs:element name="ammatti" type="xs:string" minOccurs="0"/>
       
<xs:element name="tyopaikannimi" type="xs:string" minOccurs="0"/>
       
<xs:element name="tyosuhteenalkuPvm" type="xs:date" minOccurs="0"/>
     
</xs:sequence>
   
</xs:extension>
 
</xs:complexContent>
</xs:complexType>

element HakijaType/ammatti
diagram popast_p106.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="ammatti" type="xs:string" minOccurs="0"/>

element HakijaType/tyopaikannimi
diagram popast_p107.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="tyopaikannimi" type="xs:string" minOccurs="0"/>

element HakijaType/tyosuhteenalkuPvm
diagram popast_p108.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:date
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="tyosuhteenalkuPvm" type="xs:date" minOccurs="0"/>

complexType HenkilonnimiType
diagram popast_p109.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
children yht:etunimi yht:sukunimi
used by
element YhteyshenkiloType/nimi
source <xs:complexType name="HenkilonnimiType">
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="etunimi" type="xs:string" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="sukunimi" type="xs:string"/>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element HenkilonnimiType/etunimi
diagram popast_p110.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="etunimi" type="xs:string" minOccurs="0"/>

element HenkilonnimiType/sukunimi
diagram popast_p111.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
source <xs:element name="sukunimi" type="xs:string"/>

complexType HetkijaksoType
diagram popast_p112.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
children yht:alkuHetki yht:loppuHetki
source <xs:complexType name="HetkijaksoType">
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="alkuHetki" type="xs:dateTime"/>
   
<xs:element name="loppuHetki" type="xs:dateTime" minOccurs="0"/>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element HetkijaksoType/alkuHetki
diagram popast_p113.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:dateTime
properties
isRef 0
content simple
source <xs:element name="alkuHetki" type="xs:dateTime"/>

element HetkijaksoType/loppuHetki
diagram popast_p114.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:dateTime
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="loppuHetki" type="xs:dateTime" minOccurs="0"/>

complexType KasittelynTilaType
diagram popast_p115.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
children yht:Tilamuutos
used by
element AbstractPoikkeamisType/kasittelynTilatieto
source <xs:complexType name="KasittelynTilaType">
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="Tilamuutos" type="yht:TilamuutosType"/>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element KasittelynTilaType/Tilamuutos
diagram popast_p116.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type yht:TilamuutosType
properties
isRef 0
content complex
children yht:pvm yht:tila yht:kasittelija
source <xs:element name="Tilamuutos" type="yht:TilamuutosType"/>

complexType KasittelyTapahtumatType
diagram popast_p117.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
children yht:kasittelytiedottieto yht:paatostieto
source <xs:complexType name="KasittelyTapahtumatType">
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="kasittelytiedottieto">
     
<xs:complexType>
       
<xs:sequence>
         
<xs:element name="Kasittelytiedot" minOccurs="0">
           
<xs:complexType>
             
<xs:complexContent>
               
<xs:extension base="yht:KasittelyTiedotType">
                 
<xs:sequence>
                   
<xs:element name="kasittelija" type="yht:YmparistoOsapuoliType" minOccurs="0"/>
                 
</xs:sequence>
               
</xs:extension>
             
</xs:complexContent>
           
</xs:complexType>
         
</xs:element>
       
</xs:sequence>
     
</xs:complexType>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="paatostieto">
     
<xs:complexType>
       
<xs:sequence>
         
<xs:element name="Paatos" type="yht:YmparistoPaatosType"/>
       
</xs:sequence>
     
</xs:complexType>
   
</xs:element>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element KasittelyTapahtumatType/kasittelytiedottieto
diagram popast_p118.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
properties
isRef 0
content complex
children yht:Kasittelytiedot
source <xs:element name="kasittelytiedottieto">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="Kasittelytiedot" minOccurs="0">
       
<xs:complexType>
         
<xs:complexContent>
           
<xs:extension base="yht:KasittelyTiedotType">
             
<xs:sequence>
               
<xs:element name="kasittelija" type="yht:YmparistoOsapuoliType" minOccurs="0"/>
             
</xs:sequence>
           
</xs:extension>
         
</xs:complexContent>
       
</xs:complexType>
     
</xs:element>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element KasittelyTapahtumatType/kasittelytiedottieto/Kasittelytiedot
diagram popast_p119.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type extension of yht:KasittelyTiedotType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children yht:muutosHetki yht:hakemuksenTila yht:tilanMuutosHetki yht:kunnanYhteyshenkiloEtunimi yht:kunnanYhteyshenkiloSukunimi yht:asiatunnus yht:paivaysPvm yht:kasittelija
source <xs:element name="Kasittelytiedot" minOccurs="0">
 
<xs:complexType>
   
<xs:complexContent>
     
<xs:extension base="yht:KasittelyTiedotType">
       
<xs:sequence>
         
<xs:element name="kasittelija" type="yht:YmparistoOsapuoliType" minOccurs="0"/>
       
</xs:sequence>
     
</xs:extension>
   
</xs:complexContent>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element KasittelyTapahtumatType/kasittelytiedottieto/Kasittelytiedot/kasittelija
diagram popast_p120.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type yht:YmparistoOsapuoliType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children yht:henkilo yht:yritys yht:turvakieltoKytkin yht:suoramarkkinointikieltoKytkin yht:rooliKoodi
source <xs:element name="kasittelija" type="yht:YmparistoOsapuoliType" minOccurs="0"/>

element KasittelyTapahtumatType/paatostieto
diagram popast_p121.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
properties
isRef 0
content complex
children yht:Paatos
source <xs:element name="paatostieto">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="Paatos" type="yht:YmparistoPaatosType"/>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element KasittelyTapahtumatType/paatostieto/Paatos
diagram popast_p122.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type yht:YmparistoPaatosType
properties
isRef 0
content complex
children yht:takuuaikaPaivat yht:lupaehdotJaMaaraykset yht:paatoslinkki yht:paatosdokumentinPvm yht:liitetieto
source <xs:element name="Paatos" type="yht:YmparistoPaatosType"/>

complexType KasittelyTiedotType
diagram popast_p123.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
children yht:muutosHetki yht:hakemuksenTila yht:tilanMuutosHetki yht:kunnanYhteyshenkiloEtunimi yht:kunnanYhteyshenkiloSukunimi yht:asiatunnus yht:paivaysPvm
used by
element KasittelyTapahtumatType/kasittelytiedottieto/Kasittelytiedot
source <xs:complexType name="KasittelyTiedotType">
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="muutosHetki" type="xs:dateTime">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Hakemuksen muutosaika</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="hakemuksenTila" type="xs:string" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="tilanMuutosHetki" type="xs:dateTime" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="kunnanYhteyshenkiloEtunimi" type="xs:string" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="kunnanYhteyshenkiloSukunimi" type="xs:string" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="asiatunnus" type="xs:string" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="paivaysPvm" type="xs:date" minOccurs="0"/>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element KasittelyTiedotType/muutosHetki
diagram popast_p124.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:dateTime
properties
isRef 0
content simple
annotation
documentation
Hakemuksen muutosaika
source <xs:element name="muutosHetki" type="xs:dateTime">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Hakemuksen muutosaika</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element KasittelyTiedotType/hakemuksenTila
diagram popast_p125.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="hakemuksenTila" type="xs:string" minOccurs="0"/>

element KasittelyTiedotType/tilanMuutosHetki
diagram popast_p126.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:dateTime
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="tilanMuutosHetki" type="xs:dateTime" minOccurs="0"/>

element KasittelyTiedotType/kunnanYhteyshenkiloEtunimi
diagram popast_p127.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="kunnanYhteyshenkiloEtunimi" type="xs:string" minOccurs="0"/>

element KasittelyTiedotType/kunnanYhteyshenkiloSukunimi
diagram popast_p128.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="kunnanYhteyshenkiloSukunimi" type="xs:string" minOccurs="0"/>

element KasittelyTiedotType/asiatunnus
diagram popast_p129.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="asiatunnus" type="xs:string" minOccurs="0"/>

element KasittelyTiedotType/paivaysPvm
diagram popast_p130.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:date
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="paivaysPvm" type="xs:date" minOccurs="0"/>

complexType KasittelyTietoType
diagram popast_p131.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
children yht:muutosHetki yht:hakemuksenTila yht:tilanMuutosHetki yht:kunnanYhteyshenkiloEtunimi yht:kunnanYhteyshenkiloSukunimi yht:asiatunnus yht:paivaysPvm yht:kasittelija
source <xs:complexType name="KasittelyTietoType">
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="muutosHetki" type="xs:dateTime">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Hakemuksen muutosaika</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="hakemuksenTila" minOccurs="0">
     
<xs:simpleType>
       
<xs:restriction base="xs:string">
         
<xs:enumeration value="0 Kesken"/>
         
<xs:enumeration value="1 Vireillä"/>
         
<xs:enumeration value="2 Lupa haettu"/>
         
<xs:enumeration value="3 Lupa myönnetty"/>
         
<xs:enumeration value="4 Lupa rauennut"/>
         
<xs:enumeration value="5 Jatkolupa"/>
         
<xs:enumeration value="6 Lupakohteen tarkastus"/>
         
<xs:enumeration value="7 Lupahakemuksesta tiedottaminen"/>
         
<xs:enumeration value="8 Lausunnon pyytäminen"/>
         
<xs:enumeration value="9 Lausunto"/>
         
<xs:enumeration value="10 Muistutus"/>
         
<xs:enumeration value="11 Hakijan kuuleminen ja vastine"/>
         
<xs:enumeration value="12 Päätöksestä valitettu"/>
         
<xs:enumeration value="13 Päätös lainvoimainen"/>
         
<xs:enumeration value="ei tiedossa"/>
       
</xs:restriction>
     
</xs:simpleType>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="tilanMuutosHetki" type="xs:dateTime" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="kunnanYhteyshenkiloEtunimi" type="xs:string" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="kunnanYhteyshenkiloSukunimi" type="xs:string" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="asiatunnus" type="xs:string" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="paivaysPvm" type="xs:date" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="kasittelija" type="yht:YmparistoOsapuoliType" minOccurs="0"/>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element KasittelyTietoType/muutosHetki
diagram popast_p132.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:dateTime
properties
isRef 0
content simple
annotation
documentation
Hakemuksen muutosaika
source <xs:element name="muutosHetki" type="xs:dateTime">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Hakemuksen muutosaika</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element KasittelyTietoType/hakemuksenTila
diagram popast_p133.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type restriction of xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
facets
Kind Value annotation 
enumeration 0 Kesken 
enumeration 1 Vireillä 
enumeration 2 Lupa haettu 
enumeration 3 Lupa myönnetty 
enumeration 4 Lupa rauennut 
enumeration 5 Jatkolupa 
enumeration 6 Lupakohteen tarkastus 
enumeration 7 Lupahakemuksesta tiedottaminen 
enumeration 8 Lausunnon pyytäminen 
enumeration 9 Lausunto 
enumeration 10 Muistutus 
enumeration 11 Hakijan kuuleminen ja vastine 
enumeration 12 Päätöksestä valitettu 
enumeration 13 Päätös lainvoimainen 
enumeration ei tiedossa 
source <xs:element name="hakemuksenTila" minOccurs="0">
 
<xs:simpleType>
   
<xs:restriction base="xs:string">
     
<xs:enumeration value="0 Kesken"/>
     
<xs:enumeration value="1 Vireillä"/>
     
<xs:enumeration value="2 Lupa haettu"/>
     
<xs:enumeration value="3 Lupa myönnetty"/>
     
<xs:enumeration value="4 Lupa rauennut"/>
     
<xs:enumeration value="5 Jatkolupa"/>
     
<xs:enumeration value="6 Lupakohteen tarkastus"/>
     
<xs:enumeration value="7 Lupahakemuksesta tiedottaminen"/>
     
<xs:enumeration value="8 Lausunnon pyytäminen"/>
     
<xs:enumeration value="9 Lausunto"/>
     
<xs:enumeration value="10 Muistutus"/>
     
<xs:enumeration value="11 Hakijan kuuleminen ja vastine"/>
     
<xs:enumeration value="12 Päätöksestä valitettu"/>
     
<xs:enumeration value="13 Päätös lainvoimainen"/>
     
<xs:enumeration value="ei tiedossa"/>
   
</xs:restriction>
 
</xs:simpleType>
</xs:element>

element KasittelyTietoType/tilanMuutosHetki
diagram popast_p134.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:dateTime
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="tilanMuutosHetki" type="xs:dateTime" minOccurs="0"/>

element KasittelyTietoType/kunnanYhteyshenkiloEtunimi
diagram popast_p135.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="kunnanYhteyshenkiloEtunimi" type="xs:string" minOccurs="0"/>

element KasittelyTietoType/kunnanYhteyshenkiloSukunimi
diagram popast_p136.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="kunnanYhteyshenkiloSukunimi" type="xs:string" minOccurs="0"/>

element KasittelyTietoType/asiatunnus
diagram popast_p137.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="asiatunnus" type="xs:string" minOccurs="0"/>

element KasittelyTietoType/paivaysPvm
diagram popast_p138.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:date
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="paivaysPvm" type="xs:date" minOccurs="0"/>

element KasittelyTietoType/kasittelija
diagram popast_p139.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type yht:YmparistoOsapuoliType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children yht:henkilo yht:yritys yht:turvakieltoKytkin yht:suoramarkkinointikieltoKytkin yht:rooliKoodi
source <xs:element name="kasittelija" type="yht:YmparistoOsapuoliType" minOccurs="0"/>

complexType KayttotarkoitusType
diagram popast_p140.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
children yht:pintaAla yht:kayttotarkoitusKoodi
annotation
documentation
Määrittelee tyypin, jolla voidaan esittää käyttötarkoituksittain pinta-alat
source <xs:complexType name="KayttotarkoitusType">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Määrittelee tyypin, jolla voidaan esittää käyttötarkoituksittain pinta-alat</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="pintaAla" type="xs:decimal" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="kayttotarkoitusKoodi" type="yht:KayttotarkoitusKoodiType" minOccurs="0"/>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element KayttotarkoitusType/pintaAla
diagram popast_p141.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:decimal
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="pintaAla" type="xs:decimal" minOccurs="0"/>

element KayttotarkoitusType/kayttotarkoitusKoodi
diagram popast_p142.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type yht:KayttotarkoitusKoodiType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
facets
Kind Value annotation 
enumeration asuntotilaa(ei vapaa-ajan asunnoista) 
enumeration myymälä, majoitus- ja ravitsemustilaa 
enumeration hoitotilaa 
enumeration toimisto- ja hallintotilaa 
enumeration kokoontumistilaa 
enumeration opetustilaa 
enumeration tuotantotilaa(teollisuus) 
enumeration varastotilaa 
enumeration muuta huoneistoalaan kuuluvaa tilaa 
enumeration ei tiedossa 
source <xs:element name="kayttotarkoitusKoodi" type="yht:KayttotarkoitusKoodiType" minOccurs="0"/>

complexType KiinteistoType
diagram popast_p143.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
children yht:kylanimi yht:tilannimi yht:kiinteistotunnus yht:maaraAlaTunnus
used by
elements RakennusrasiteType/rasitettuKiinteisto/kiinteisto YhteisjarjestelyType/muutkiinteistot/kiinteisto RakennuspaikkaType/rakennuspaikanKiinteistotieto/RakennuspaikanKiinteisto/kiinteistotieto/Kiinteisto
source <xs:complexType name="KiinteistoType">
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="kylanimi" type="xs:string" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="tilannimi" type="xs:string" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="kiinteistotunnus" type="yht:KiinteistotunnusType">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Kiinteistötunnus, 14 merkkiä ilman väliviivoja</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="maaraAlaTunnus" type="xs:string" minOccurs="0"/>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element KiinteistoType/kylanimi
diagram popast_p144.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="kylanimi" type="xs:string" minOccurs="0"/>

element KiinteistoType/tilannimi
diagram popast_p145.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="tilannimi" type="xs:string" minOccurs="0"/>

element KiinteistoType/kiinteistotunnus
diagram popast_p146.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type yht:KiinteistotunnusType
properties
isRef 0
content simple
facets
Kind Value annotation 
pattern (([0-9]{3}){2}([0-9]{4}){2}) 
annotation
documentation
Kiinteistötunnus, 14 merkkiä ilman väliviivoja
source <xs:element name="kiinteistotunnus" type="yht:KiinteistotunnusType">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Kiinteistötunnus, 14 merkkiä ilman väliviivoja</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element KiinteistoType/maaraAlaTunnus
diagram popast_p147.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="maaraAlaTunnus" type="xs:string" minOccurs="0"/>

complexType LausunnotType
diagram popast_p148.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
children yht:Lausunto
source <xs:complexType name="LausunnotType">
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="Lausunto" type="yht:LausuntoType"/>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element LausunnotType/Lausunto
diagram popast_p149.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type yht:LausuntoType
properties
isRef 0
content complex
children yht:viranomainen yht:pyyntoPvm yht:viranomainenLausunto yht:lausuntoPvm yht:lausunto yht:lausunnonliitetieto yht:puoltotieto
source <xs:element name="Lausunto" type="yht:LausuntoType"/>

complexType LausuntoRvPType
diagram popast_p150.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
children yht:viranomainen yht:pyyntoPvm yht:maaraPvm yht:lausuntotieto
used by
element AbstractPoikkeamisType/lausuntotieto/Lausunto
annotation
documentation
Tarkoitettu rakennusvalvonnan ja poikkeamispaatos ja suunnittelutarveratkaisu skeemoille
source <xs:complexType name="LausuntoRvPType">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Tarkoitettu rakennusvalvonnan ja poikkeamispaatos ja suunnittelutarveratkaisu skeemoille</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="viranomainen" type="xs:string">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Taho jolta lausunto pyydetty</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="pyyntoPvm" type="xs:date"/>
   
<xs:element name="maaraPvm" type="xs:date" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="lausuntotieto" minOccurs="0">
     
<xs:complexType>
       
<xs:sequence>
         
<xs:element name="Lausunto">
           
<xs:complexType>
             
<xs:sequence>
               
<xs:element name="viranomainen" type="xs:string" minOccurs="0">
                 
<xs:annotation>
                   
<xs:documentation>Lausunnon antanut taho</xs:documentation>
                 
</xs:annotation>
               
</xs:element>
               
<xs:element name="lausunto" type="xs:string"/>
               
<xs:element name="liitetieto" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
                 
<xs:complexType>
                   
<xs:sequence>
                     
<xs:element name="Liite" type="yht:RakennusvalvontaLiiteType"/>
                   
</xs:sequence>
                 
</xs:complexType>
               
</xs:element>
               
<xs:element name="lausuntoPvm" type="xs:date"/>
               
<xs:element name="puoltotieto">
                 
<xs:complexType>
                   
<xs:sequence>
                     
<xs:element name="Puolto">
                       
<xs:complexType>
                         
<xs:sequence>
                           
<xs:element name="puolto">
                             
<xs:simpleType>
                               
<xs:restriction base="xs:string">
                                 
<xs:enumeration value="ei tiedossa"/>
                                 
<xs:enumeration value="ei puolla"/>
                                 
<xs:enumeration value="puoltaa"/>
                                 
<xs:enumeration value="ehdoilla"/>
                                 
<xs:enumeration value="jätetty pöydälle"/>
                               
</xs:restriction>
                             
</xs:simpleType>
                           
</xs:element>
                           
<xs:element name="lisatietotieto" minOccurs="0">
                             
<xs:complexType>
                               
<xs:sequence>
                                 
<xs:element name="Lisatieto" type="yht:RakennusvalvontaLiiteType"/>
                               
</xs:sequence>
                             
</xs:complexType>
                           
</xs:element>
                         
</xs:sequence>
                       
</xs:complexType>
                     
</xs:element