KRYSP-projekti

Tässä dokumentissa viimeisimmät versiot
a) XML-skeemoisa. 
b) Skeemojen perusteella tehdyistä UML-kuvista.
c) Skeemojen perusteella tehdystä HTML-muotoisesta skeeman dokumentaatiosta.

Niiden joille XML-skeema ei ole tuttu pystyvät saamaan parhaimman kuvan skeemasta ja sen tietosisällöstä selaamalla kohdemallien UML kuvia ja HTML muotoisia dokumentteja.  Sekä UML-kuvat, että HTML dokumentit on generoitu suoraan XML-skeematiedostosta.

Versioista ja versiohistoriasta
Skeemat tullaan sijoittamaan jatkossa URL:n  "http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/" alle siten, että opaskartan skeematiedosto löytyy jatkossa alihakemistosta: opaskartta/"versionumero", jossa versionumero muotoa "pääversionumero.aliversionumero.korjausversionumero" - ensimmäinen versionumero on 0.1.0.  Skeemojen sovellussäännötOpaskarttaskeeman luotavien XML-tiedostojen luomisessa on sovittu käytettäväksi seuraavia oletusarvoja ja ehtoja :Opaskartta


Versio 0.1.0 (09-10-2009)

        a)  XML-skeema 
        b) UML-kuva skeemasta
        c) HTML-muotoinen skeeman dokumentti . GML linkit on samalla lailla "katkottu" kuin aiemminkin, jotta tiedostojen koko säilyy rajallisena..
            Linkki GML dokumentaatioon
        d) Esimerkki XML tiedosto (tulee myöhemmin)

       

Muutokset skeemassa

 

Versio 0.1.1 (23-11-2009)

        a)  XML-skeema 
        b) UML-kuva skeemasta
        c) HTML-muotoinen skeeman dokumentti . GML linkit on samalla lailla "katkottu" kuin aiemminkin, jotta tiedostojen koko säilyy rajallisena..
            Linkki GML dokumentaatioon
        d) Esimerkki XML tiedosto (tulee myöhemmin)

       

Muutokset skeemassa

Versio 0.1.2 (18-01-2010)

        a)  XML-skeema 
        b) UML-kuvat skeemasta:
         opastavattiedot(juurielementti)
         toimituksentiedot
         osoitteet
         opaskartta
         toimipaikat
         palvelut
         verkkotopologia
        c) HTML-muotoinen skeeman dokumentti . GML linkit on samalla lailla "katkottu" kuin aiemminkin, jotta tiedostojen koko säilyy rajallisena..
            Linkki GML dokumentaatioon
        d) Esimerkki XML tiedosto (tulee myöhemmin)

       

Muutokset skeemassaVersio 0.1.3 (18-02-2010)

        a)  XML-skeema 
        bUML kuvat
        c) HTML-muotoinen skeeman dokumentti . GML linkit on samalla lailla "katkottu" kuin aiemminkin, jotta tiedostojen koko säilyy rajallisena..
            Linkki GML dokumentaatioon
        d) Esimerkki XML tiedosto (tulee myöhemmin)

       

Muutokset skeemassa

- Postilokero osoite poistettu
- Kielikoodi nimillä
- Osoite tukee JHS:n mukaista esitystapaa
- Ajo osoitteelle lisätty vektoritieto
- alueille lisätty 'Kaupunkimetsä' ja 'Kävelykatu'
- Nimistöön, hallinnollisiin alueisiin sekä aluejaon viivoihin lisätty 'Kunnanosan osa-alue', 'Tilastoalue', 'Pienalue', 'Oppilaaksiottoalue' ja 'Oma lääkäri'.
- Opaskarttaan lisätty Kuntakoodi ja aluetunnus
- Osoitteeseen lisätty 'viitesijaintialue' ja poistettu Saamenkieli.
- Kunnan ja liike-elämän tarjoamat palvelut ryhmitelty saman pääelementin alle.
- Referenssipiste lisätty alueille ja Hallinnollisille alueille
- Kaikkien kohteiden LuokkaKoodit tarkastettu ja korjattu kommenttien perusteella

Versio 0.1.4 (07-04-2010)

        a)  XML-skeema 
        bUML kuvat
        c) HTML-muotoinen skeeman dokumentti . GML linkit on samalla lailla "katkottu" kuin aiemminkin, jotta tiedostojen koko säilyy rajallisena..
            Linkki GML dokumentaatioon
        d) Esimerkki XML tiedosto (tulee myöhemmin)

       

Muutokset skeemassa

- Lisätty enumeraatioita

Rakennusvalvonta

Versio 0.1.0 (18-01-2010)

        a)  XML-skeema 
        b) UML-kuvat skeemasta:
        rakennusvalvonta(juurielementti)
        lupahakemukset
        rakennuslupapäätökset
        valvonta
        c) HTML-muotoinen skeeman dokumentti . GML linkit on samalla lailla "katkottu" kuin aiemminkin, jotta tiedostojen koko säilyy rajallisena..
            Linkki GML dokumentaatioon
        d) Esimerkki XML tiedosto (tulee myöhemmin)

       

Muutokset skeemassa

Ensimmäinen julkaistu luonnos

 

Versio 0.1.1 (18-02-2010)

        a)  XML-skeema 
      bUML kuvat
      c) HTML-muotoinen skeeman dokumentti . GML linkit on samalla lailla "katkottu" kuin aiemminkin, jotta tiedostojen koko säilyy rajallisena..
            Linkki GML dokumentaatioon
      d) Esimerkki XML tiedosto (tulee myöhemmin)

       

Muutokset skeemassa

- Lupahistoria lisätty
- Toimenpide/piteet siirretty rakennuskohtaiseksi tiedoksi
- ”Toimenpide”  rakenne uusittu kokonaan
- ”Osoite”  tietosisältö yhtenäistetty

Versio 0.1.2 (07-04-2010)

        a)  XML-skeema 
      bUML kuvat
      c) HTML-muotoinen skeeman dokumentti . GML linkit on samalla lailla "katkottu" kuin aiemminkin, jotta tiedostojen koko säilyy rajallisena..
            Linkki GML dokumentaatioon
      d) Esimerkki XML tiedosto (tulee myöhemmin)

       

Muutokset skeemassa

Skeema on ensimmäisen kerran käyty läpi vasten Sähköisen työpöydän määrittelyä.
Tämän seurauksena rakenne on tehty vielä kerran uusiksi. Hakemus,päätös ja valvontavaihe on yhdistetty samaan elementtiin: Rakennusvalvonta-asia.
- KäsittelynTila tiedolla hallitaan ja kerrotaan missä vaiheessa prosessia asia on ko. hetkellä.
- Lisätty täydennyspyyntö-tieto
- Lisätty: Suunnittelijoiden tiedot
- Lisätty: Työnjohtajien tiedot
- Osapuolet kohteessa siirretään kaikki muut hankkeeseen liittyvät osapuolet ja heidän tietonsa.
- Lisätty: Muistiot-kohde, jolla siirretään hankkeen aikana syntyneet muistiot.
- Lisätty Lupapäätös-kohde, jolla siirretään luvan myöntämisvaiheessa syntyvät tiedot ja dokumentit - lupaehdot ja päätöspöytäkirja
- Sallittu se, että samassa hankkeessa(luvassa) voi olla sekä rakennelmia, että rakennuksia.
- Luotu rakennusvalvonnalle oma Liite-tyyppi: versionumero, päivämäärä, tekijä
- lisätty KäsittelynTila-tietoon tieto siitä mikä on arvioitu Luvan käsittelyaikaYmparistö


Ilmoitukset

Versio 0.1.0 (07-04-2010)

        a) XML-skeema 
        b)  UML kuvat
        c) HTML-muotoinen skeeman dokumentti . GML linkit on samalla lailla "katkottu" kuin aiemminkin, jotta tiedostojen koko säilyy rajallisena..
            Linkki GML dokumentaatioon
        d) Esimerkki XML tiedosto (tulee myöhemmin)

       

Vesihuoltolaki

Versio 0.1.0 (07-04-2010)

        a) XML-skeema 
        b)  UML kuvat
        c) HTML-muotoinen skeeman dokumentti . GML linkit on samalla lailla "katkottu" kuin aiemminkin, jotta tiedostojen koko säilyy rajallisena..
            Linkki GML dokumentaatioon
        d) Esimerkki XML tiedosto (tulee myöhemmin)

       

Ympäristöluvat

Versio 0.1.0 (07-04-2010)

        a) XML-skeema 
        b)  UML kuvat
        c) HTML-muotoinen skeeman dokumentti . GML linkit on samalla lailla "katkottu" kuin aiemminkin, jotta tiedostojen koko säilyy rajallisena..
            Linkki GML dokumentaatioon
        d) Esimerkki XML tiedosto (tulee myöhemmin)

       

Pilaantuneet maa-alueet

Versio 0.1.0 (07-04-2010)

        a) XML-skeema 
        b)  UML kuvat
        c) HTML-muotoinen skeeman dokumentti . GML linkit on samalla lailla "katkottu" kuin aiemminkin, jotta tiedostojen koko säilyy rajallisena..
            Linkki GML dokumentaatioon
        d) Esimerkki XML tiedosto (tulee myöhemmin)

       

Maa-ainesluvat

Versio 0.1.0 (07-04-2010)

        a) XML-skeema 
        b)  UML kuvat
        c) HTML-muotoinen skeeman dokumentti . GML linkit on samalla lailla "katkottu" kuin aiemminkin, jotta tiedostojen koko säilyy rajallisena..
            Linkki GML dokumentaatioon
        d) Esimerkki XML tiedosto (tulee myöhemmin)

       


Muutokset skeemassa

- Ymparisto-skeema jaettu viiteen eri skeemaan

Asemakaava


Versio 1.2.1 (07-04-2010)

        a)  XML-skeema (huom jos siirrätte skeeman omalle koneelle (esim. XMLSpylla katsottavaksi), niin 
            kopioikaa myös KatseDetailPlan.xsd ja KatseMetaData.xsd tiedostot)
        b) UML-kuva skeemasta
        c) HTML-muotoinen skeeman dokumentti . GML linkit on samalla lailla "katkottu" kuin aiemminkin, jotta tiedostojen koko säilyy rajallisena..
            Linkki GML dokumentaatioon
        d) Esimerkki XML tiedosto

       

Muutokset skeemassa

- Tilastotiedot, uusi versio SYKE:stä
- Lisätty uudet: Poikkeamispäätös ja suunnittelutarveharkinta
- Muut virheiden korjaamistarpeetKantakarttaVersio 1.2.1 (07-04-2010)

a) Koko  XML-skeema ladattavaksi omalle koneelle (huom. ZIP-tiedosto)
    Yksittäiset skeematiedostot:
Kantakartta-skeema
Kantakartta-kantakohteet
Kohteiden ominaisuuksien arvojoukkomäärittelyt
Hallinnolliset aluejaot
Ilmaliikenneverkko
Kaasuverkko
Kaukolampoverkko
Karttatekstit 
Kasvillisuus
Kiinteistotiedot
Luonnonsuojelu
Maaliikenneverkko
Maanpinnan korkeus
Maanpinta
Paikannusjärjestelmät
Rakennetut tilat
Rakenteet
Rautatieliikenneverkko
Sähköverkko
Tietoliikenneverkko
Vesiliikenneverkko
Vesistöt
Vesiverkko
Viemariverkko 

b) UML-kuvat skeemasta
Kantakartta-aineisto
Hallinnolliset aluejaot
Ilmaliikenneverkko
Kaasuverkko
Kaukolampoverkko
Karttatekstit 
Kasvillisuus
Kiinteistotiedot
Luonnonsuojelu
Maaliikenneverkko
Maanpinnan korkeus
Maanpinta
Paikannusjärjestelmät
Rakennetut tilat
Rakenteet
Rautatieliikenneverkko
Sähköverkko
Tietoliikenneverkko
Vesiliikenneverkko
Vesistöt
Vesiverkko
Viemariverkko 


c) HTML-muotoinen skeemadokumentti.  GML linkit on samalla lailla "katkottu" kuin aiemminkin, jotta tiedostojen koko säilyy rajallisena.. Linkki GML dokumentaatioon

d) Esimerkki XML tiedosto ja PDF muotoinen kuva esimerkkiaineistosta

Muutokset skeemassa

Tonttijako (sitova)
• tunnus
• muodostettavat tontit
• muodostajakiinteistöt, pinta-alat
• käsittelyvaihe
• rasitteet
• osoite
• …
Kaavayksikkö
• tunnus
• laatu (kortteli, korttelinosa, tontti, katu, puisto, …)
Johtotiedot
• ks. www.paikkatietopalvelu.fi/gml/  Sähköverkko, Tietoliikenneverkko,
Vesiverkko, Viemäriverkko   

©2009,2010 FCG  Oy